Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » ITKO - it, kommunikation og organisation

ITKO - IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye IT-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer. I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder jer på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i jeres kommende arbejdsliv.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for IT, organisation, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, marketingskoordinator, projektleder, analytiker, webmaster eller IT-udvikler.

Adgangskrav

Alle typer bachelorer kan optages på uddannelsen. Ud over en bacheloruddannelse eller tilsvarende baggrund stilles der krav om, at du har grundlæggende viden inden for mindst ét af følgende fire fagområder via deres adgangsgivende uddannelse:

 • Økonomistyring
 • Organisation
 • Marketing
 • Systemarkitektur

Der vil i vurderingen til optagelse blive lagt vægt på de dokumenter, der er vedhæftet ansøgningen og ikke andet.

Et eventuelt tilbud om optagelse er betinget af, at du inden udgangen af uddannelsens 1. semester består supplerende adgangsprøver i de resterende fagområder. Hvor mange fagområder du opfylder, vil blive vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse. De fag, du ikke bliver fritaget for, skal du følge i studiets første fem uger, som er afsat til netop dette formål.

Adgangskrav for it-bachelorer

For bachelorer med it-baggrund er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. En it-baggrund kan f.eks. være beståelse af:

 • Bacheloruddannelse i Bacheloruddannelse i it (AU)
 • Bacheloruddannelse i Datalogi (AU)
 • Datamatiker (EAAA)*
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU)
 • Informationsteknologi (AAU)
 • Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + AAU)
 • Diplomingeniør – it
  • It-elektronik og softwareteknologi (DTU)
  • Informations- og kommunikationsteknologi (SDU + AU)
  • Information and Communication Technology (VIA University College)
 • Professionsbachelor i
  • Softwareudvikling (EAAA)
  • Webudvikling (EAAA)

It-bachelorer opfylder kravet om grundlæggende viden i Systemarkitektur, og dermed opfylder de herigennem adgangskravene på baggrund af dette ene fagområde. Disse bachelorer har dog også mulighed for at blive fritaget for de øvrige tre suppleringsfag (økonomistyring, organisation og marketing). Hvor mange fagområder du opfylder, vil blive vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse. De fag, du ikke bliver fritaget for, skal du følge i studiets første fem uger, som er afsat til netop dette formål.

*Bemærk, at akademiuddannelsen til Datamatiker skal kombineres med en top-up professionsbachelor eller anden bacheloruddannelse, for at være adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansk-sproget, skal du til de dansksprogede kandidatuddannelser dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven.

Adgangsbegrænsning

Der vil fra og med 2016 være adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – It, kommunikation og organisation. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. der er bedømt med en karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

En typisk uge på Informationsteknologi

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Programmering
Kl. 14-16: Holdundervisning i It-baseret kommunikation

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Projektledelse og kravspecifikation
Kl. 10-12: Forelæsning i It-baseret kommunikation
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Programmering
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Projektledelse og kravspecifikation
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Integreret Markedsføring

Dagligdagen på ITKO

På ITKO er du i høj grad ansvarlig for din egen læring gennem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Du arbejder sammen med dine medstuderende i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. Her arbejder I sammen om givne opgaver, og I samarbejder om og diskuterer faglige problemstillinger, hvor I også gennemgår materialet til næste undervisningsgang.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

 

 

Karriere

Kompetenceprofil

Uddannelsens betegnelse er "Kandidatuddannelsen i informationsteknologi".Uddannelsen giver ret til titlen cand.it. i It, Kommunikation og Organisation. På engelsk anvendes titlen "Master of Science in Information Technology (IT, Communication and Organisation)" med forkortelsen MScIT.

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver, der involverer kommunikations- og informationsteknologi i organisationer. Uddannelsen giver de faglige, fysiske og sociale rammer for, at deltagerne gennem et samspil udvikler faglige færdigheder og personlige kompetencer i udvikling, ledelse og implementering af informationsteknologiske forandringer i virksomheder og organisationer. Dette samspil tilrettelægges ved en stigende grad af integration mellem it, kommunikation og organisation og ved en faglig progression gennem studieforløbet.

Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte studerendes individuellefaglige forudsætninger fra bacheloruddannelsen, således at kandidatuddannelsens tætte samspil mellem de kollektive og individuelle undervisningsformer tilgodeser udvikling af den enkelte studerendes særlige faglige kompetenceprofil.

Uddannelsen sætter deltagerne i stand til at

 • arbejde med stor selvstændighed
 • fortolke, designe og implementere it-baserede kommunikations- og informationssystemer i organisationer
 • analysere og tilrettelægge organisatoriske samarbejds- og kommunikationsprocesser
 • fortolke, forstå, evaluere og kritisk vurdere kommunikations- og informationsteknologiske muligheder og begrænsninger i forhold til organisationen og dens eksterne interessenter
 • analysere, uddrage og fremlægge viden, indeholdt i informationssystemer, og identificere muligheder for anvendelse heraf i forhold til organisationen og dens eksterne interessenter
 • analysere og vurdere markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens markedsføringsbeslut­ninger
 • lede it-projekter og samarbejde i teams og organisationer
 • identificere og analysere muligheder for udvikling af it-systemer i fremtidige kontekster, hvor anvendelse af it og forretning er smeltet sammen
 • identificere det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig forandringsmæssige og ledelsesmæssige opgaver og ansvar
 • bidrage til forbedring og nyudvikling af teorier, metoder og teknologier, der har fokus på it i organisationer.

For it-bachelorer gælder endvidere, at de bliver i stand til at:

 • identificere overordnede mål og strategier i en virksomhed og herunder vurdere den dobbelte rolle, it kan spille som understøtning af innovations- og virksomhedsprocesser eller som selve produktet eller komponent i innovative produkter og serviceydelser
 • designe it-arkitekturen i organisationer ud fra forretningsmæssige behov
 • analysere og vurdere markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens innovationsbeslutninger og inddrager it i produkter, tjenester og/eller processer.

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.

 

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Kandidat i job

Anders Aarkrog, Business Intelligence consultant, cand.it. ITKO og BA i filosofi og erhvervsøkonomi

 

Jeg omsætter almindelige menneskers behov til programmeringskode eller systemtilretninger, så jeg fungerer som forbindelsesleddet mellem forretning og IT. ITKO-uddannelsen har gjort mig i stand til at navigere i et professionelt miljø, hvor softwarekrav, projektstyring og kommunikation er en naturlig del af hverdagen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.06.2016