BIOLOGI

Introduktion

Indsigt og erkendelser om liv og miljø

Kandidatuddannelsen i Biologi styrker dine analytiske evner, og din kritiske og kreative tænkning bliver både udfordret og udviklet. Du udbygger den grundlæggende biologiske viden, du har fra din bacheloruddannelse, og du kommer i løbet af kandidatuddannelsen til at arbejde eksperimentelt i laboratoriet og i felten, at håndtere og analysere store mængder data eller modellere komplekse sammenhænge. Du sammensætter dit eget studieprogram i tæt samarbejde med undervisere, og du kan eksempelvis fokusere dit studie på områder som biodiversitet og conservation biologi, genetik og evolution, akvatisk økologi, fysiologi, mikrobiologi, og natur- og miljøforvaltning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at tage på udlandsophold, at lave feltarbejde eller studere på andre universiteter.

Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i Biologi åbner dørene til et globalt jobmarked. Du kan eksempelvis arbejde med udviklingen af nye miljøteknologier, risikovurderinger af kemiske stoffer eller med bioteknologiske produktionsprocesser. Mange biologer arbejder i konsulentvirksomheder, i miljøforvaltningen, i medicinalindustrien og inden for landbrugs- og fiskerisektoren. Biologer spiller en central rolle, når det drejer sig om bæredygtig udnyttelse af ressourcer og forvaltningen af vores natur. I samarbejde med andre faggrupper løser biologer disse samfundsopgaver, både i kommuner, i statslige styrelser, private virksomheder og i interesseorganisationer. Du kan også arbejde som underviser på gymnasiale uddannelser eller på videregående uddannelser som eksempelvis udbydes af erhvervsakademierne, eller du kan formidle biologi på museer og oplevelsescentre. Du har også mulighed for at uddanne dig til forsker gennem ph.d.-uddannelsen.

”Biologi kobler tingene, her kommer alle de naturvidenskabelige discipliner i spil og studiet giver mig en bred forståelse af naturvidenskab”. - Karoline Westen Noer, kandidatstuderende, Biologi

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i biologi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i biologi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i biologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for biologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, kemi og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i biologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i biologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i biologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biologi varer to år, og du vælger i løbet af uddannelsen en række forskellige kurser ud fra dine interesser. En underviser hjælper dig med at sammensætte dit eget studieprogram, så du får sikret faglig sammenhæng i dine valg.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter kandidatuddannelsen med et selvstændigt specialeprojekt, der typisk varer et år. Specialet giver dig teoretisk og praktisk ekspertviden, som kan bygge på en kombination af eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i felten, håndtering af store datamængder, statistisk analyse, modellering samt fordybelse i faglitteratur og seminarer. Du får en specialevejleder, der sikrer, at du kommer gennem specialets forskellige faser, og du bliver tilknyttet en forskergruppe, der beskæftiger sig med det fagområde, du vælger at specialisere dig indenfor. Her får du gode muligheder for at afprøve dine egne ideer i et fagmiljø, der giver dig sparring i dine teoretiske overvejelser, og hjælper dig med praktiske spørgsmål. I løbet af specialeprojektet vil du også udvikle dine evner til projektstyring og faglig kommunikation.

”Problemknusning i mit eget projekt er fedt! Det giver mig mulighed for at arbejde meget kreativt, og jeg kan rigtig godt lide de praktiske udfordringer, jeg står overfor hele tiden.” - Mads Lundgreen Bendixen, kandidatstuderende i Biologi

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende –herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

 

Studieliv

Feltarbejde, eksperimenter og teori

Laboratoriearbejde, feltkurser, forelæsninger og seminarer er alt sammen en del af kandidatuddannelsen i Biologi, hvor teori, observationer og eksperimentelle undersøgelser kombineres i mange former. Forelæsningerne foregår i større grupper, hvor du bliver præsenteret for nye vinkler på det aktuelle emne, mens seminarer og teoretiske øvelser foregår på små hold, hvor I går i dybden med fagets problemstillinger og arbejder med at løse konkrete opgaver. Du kommer til at udføre eksperimenter i øvelseslaboratorier og forskningslaboratorierne er også åbne for dig som studerende. Afhængig af din specialiseringsretning kommer du til at benytte feltstationer både i Danmark og Arktis og forskningsskibet Aurora. Som studerende har du mulighed for at påvirke undervisningen og fagets udvikling gennem engagement i fagpolitiske organisationer og interesseorganisationer.

Dagligdagen på Biologi

Biologi holder til midt i Universitetsparken, hvor du har undervisning, arbejder på projekter, får vejledning, går til fester og mødes med dine studiekammerater. Det er også her, du finder Biologiens Hus, som er base for et veludviklet socialt studieliv, der både giver plads til faglig fordybelse og opbygning af nye venskaber. Her mødes du med din læsegruppe, går i fredagsbar og møder de mange studenterforeninger som eksempelvis Biobold, der arrangerer fodboldtræning, Lommeulken, der samler lystfiskere, Biogas, der arrangerer fester og Bio-Geobladet, der giver information til biologistuderende fra biologistuderende.

Bliv en del af forskningen

På kandidatuddannelsen i Biologi har du tæt kontakt til underviserne, der er aktive forskere, og som arbejder med den nyeste viden inden for deres felt. Det giver dig mulighed for at samarbejde med forskergrupper og møde et internationalt forskermiljø med Ph.d-studerende og danske og udenlandske forskere.

”Man har lyst til at være her på Biologi døgnet rundt. Vi har et enormt godt sammenhold, og i Biologiens Hus møder man alle mulige forskellige slags mennesker. Jeg tror, at huset højner det faglige niveau på Biologi, fordi vi snakker meget om faget samtidig med, at vi sammen er en del af et fedt fællesskab.” - Mathias Engell Holmstrup, kandidatstuderende i Biologi

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

”Jeg føler, at jeg i det daglige gør en forskel for miljøet, og det er en af de ting, jeg er rigtig glad for ved mit arbejde. Det er meget tilfredsstillende at arbejde med vurderinger af flotte naturområder med mange sjældne plantearter, og få det til at spille sammen med landbruget og de behov, der er i den sektor.” - Peter Dalgas Kruse, Biolog, Randers Kommune

”Som laboratorieleder står jeg for udviklingen og driften af laboratoriet, hvor vi blandt andet udfører molekylære analyser, dyrkning af mikroorganismer, kemiske analyser og mikroskopi. Kombinationen af min erfaring med molekylære metoder og traditionel dyrkning af mikroorganismer fra specialet er virkelig nyttig, og jeg har en basisviden, der gør, at jeg ved, hvad der foregår i laboratoriet. Jeg synes også, at den strategiske udvikling af laboratoriet er spændende.” - Anne Krestine Nørgaard, Sektionsleder kemisk og mikrobiologisk laboratorium, Teknologisk institut.