Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TYSK ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL ERHVERVSKOMMUNIKATION

CAND.LING.MERC.

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk Se sprogkrav  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Cand.ling.merc.-uddannelsen i tysk(CLM) er en toårig kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation.

Uddannelsen giver dig det teoretiske og strategiske vidensgrundlag for at kunne planlægge, lede og udføre højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver på dansk og tyskfor danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

Uddannelsen kvalificerer dig via tilvalg af specifikke valgfag endvidere til at arbejde som oversætter og tolk inden for det juridiske område, fx ved domstolene og politiet. Som den eneste uddannelse i Danmark giver CLM-uddannelsen via valgfagene dig mulighed for at få titlen ”uddannet translatør”, som har erstattet den hidtidige titel ”statsautoriseret translatør og tolk”. Valgfagene oprettes med forbehold af tilstrækkelig tilslutning.

På uddannelsen får du grundlæggende teoretisk viden om interkulturel markedskommunikation samt om public relations og medieteori af særlig relevans for virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af landegrænser, og du får praktiske færdigheder i f.eks. at arbejde med idé- og tekstoplæg til virksomhedens interkulturelle kampagner og medieplaner. Uddannelsen giver dig derudover viden om lingvistik, tekstforfatning og oversættelse samt om erhvervslivets fagsproglige tekstgenrer, således at du vil kunne varetage virksomheders kommunikation inden for især det økonomiske og det tekniske område på dansk og på engelsk. Du får også viden og praktiske færdigheder inden for planlægning og ledelse af projekter og arbejdsprocesser samt sprogteknologi og sprogpolitikker, så at du kan varetage og rådgive om virksomhedens eller organisationens sprog- og dokumentationsmanagement.

Uddannelsen giver dig på den baggrund kompetencerne til at kunne indtage en nøglerolle i danske og udenlandske virksomheder og organisationer, der agerer internationalt.

På uddannelsens første og andet semester får du den grundlæggende viden om centrale teorier, metoder og processer. Det sker inden for en række obligatoriske fag:

 • Sprog, tekstforfatning og oversættelse
 • Stakeholder relations i et interkulturelt perspektiv
 • Interkulturel markedskommunikation og udenlandske medier
 • Teknisk kommunikation og projektstyring
 • Oversættelse af virksomhedens økonomiske tekster og termstyring
 • Videnskabelig metode

På tredje semester kan du vælge mellem forskellige valgfag. Du kan også vælge at udskifte et eller to valgfag med et projektorienteret forløb, hvor du får mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis og bidrage til løsning af virksomheder og organisationers kommunikative opgaver og projekter.

Du kan vælge:

 • At tage et projektorienteret forløb (dvs. ophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet som afsluttes med en projektrapport) og et eller to valgfag. Udelukkende at tage valgfag. Valgfagene kan du tage på Aarhus Universitet, på et andet universitet i Danmark eller på et udenlandsk universitet (udvekslingsophold). Vælger du at tage de to valgfag ”Juridisk oversættelse” og ”Tolkning”, får du adgang til at anvende titlen ”uddannet translatør.

I det fjerde og sidste semester af studiet skal du skrive din specialeafhandling. Du vælger selv det emne, som du vil skrive om, men det skal ligge inden for en af studiets discipliner.

Adgangskrav

 • Kandidatuddannelsen i ét fremmedsprog kræver, at du har en erhvervssproglig bachelor­uddannelse (med det relevante sprog) fra Aarhus BSS.
 • Erhvervssproglige bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner end Aarhus Universitet skal have 60 ECTS inden for det relevante fremmedsprog.
 • Øvrige bacheloruddannelser fra andre universiteter med minimum 100 ECTS inden for det relevante fremmedsprog kan give adgang til kandidatuddannelsen. Der lægges i forbindelse med vurderingen af bacheloruddannelsen fra andre universiteter vægt på, at der er tilsvarende komparative elementer mellem dansk og det pågældende sprog.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansksproget, skal du dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven. Studieprøven skal være bestået med mindst 10 i hver delprøve.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (med det relevante sprog), under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation i engelsk/fransk/spansk/tysk er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. Læs mere om retskrav her: http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/retskravsansoegere/

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i CLM i Tysk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Obligatoriske fag

I faget Sprog, tekstforfatning og oversættelse lærer du at bruge teorier, metoder og værktøjer til at analysere, skrive og oversætte samt revidere og kvalitetssikre virksomhedens tekster. Faget giver dig indsigt i sprogvidenskab, fagsprogslingvistik og teksters tilblivelse, således at du kan arbejde professionelt med forfatning, oversættelse og bearbejdning af virksomhedens tekster på dansk og på engelsk

Faget Stakeholder Relations i et interkulturelt perspektiv kvalificerer dig til at analysere, planlægge og udføre en virksomheds eller organisations stakeholder-relaterede kommunikationsaktiviteter i en interkulturel kontekst. Vi fokuserer på bestemte genrer såsom pressemeddelelser, corporate stories og andre hjemmesidestekster. Som fundament får du indsigt i relevante teorier og modeller indenfor corporate communication og public relations, herunder forskellige former for specialiserede kommunikation, som fx issues management, krisekommunikation, CSR og intern kommunikation.

Faget Videnskabelig Metode kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser inden for erhvervssprog og -kommunikation. Du får teoretisk indsigt i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, og du lærer at anvende metoderne til at indsamle og analysere videnskabelige data i forbindelse med konkrete undersøgelser inden for uddannelsens område.

I faget Teknisk kommunikation og projektstyring lærer du at oversætte, forfatte og kvalitetssikre virksomheders og organisationers tekniske tekster på dansk og fremmedsproget (fx brugsanvisninger, tekniske marketingtekster, produktbeskrivelser).  Du får indblik i tekniske teksters konventioner, tekstproduktionsmodeller og style guides, og du lærer, hvordan virksomheder og organisationer kan designe deres tekniske dokumentationsprocesser og workflows, så ressourcebehovet reduceres og kvaliteten øges, fx gennem implementering af kontrolleret sprog, translations memory-systemer, maskinoversættelse og post-editing. Endelig giver faget dig indsigt oversættelses- og tekstproduktionsrelateret projektstyring, hvilket kvalificerer dig til at varetage projektledelse i relation til virksomhedens tekniske dokumentation.   

Faget Interkulturel markedskommunikation og udenlandske medier handler om markedsføring på tværs af sprog- og kulturgrænser. Du lærer at forstå og bruge teorier, modeller og metoder om fx globale og tilpassede marketingstrategier, nationale reklamestilarter, forbrugeradfærd og -kultur og medielandskaber. På baggrund af det kommer du til at arbejde med idé og tekstoplæg til interkulturelle kampagner og medieplaner samt vurdere bureauers løsninger af problemstillinger inden for international markedskommunikation.

I faget Oversættelse af virksomhedens økonomiske tekster og termstyring introduceres du til metoder og strategier, der sætter dig i stand til at løse komplekse oversættelsesopgaver inden for virksomhedens relevante finansielle og økonomiske områder i bred forstand. Teksterne omhandler emner som aflæggelse af beretning om virksomheden og dens aktivitet, virksomhedens økonomiske omgivelser og virksomhedens kontraktlige økonomiske kontekst. Desuden vil du blive introduceret til terminologiske og fagleksikografiske metoder til udarbejdelse og vedligeholdelse af termbaser og virksomhedsordbøger.

Valgfag og projektorienteret forløb

Du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag, hvor du kan specialisere dig ud fra dine særlige interesser og behov. Du kan også vælge at udskifte et eller to valgfag med et projektorienteret forløb.

Du kan vælge:

 • At tage både valgfag og et projektorienteret forløb (dvs. ophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet, som afsluttes med en projektrapport)
 • Udelukkende at tage valgfag. Valgfagene kan du tage på Aarhus Universitet, på et andet universitet i Danmark eller på et udenlandsk universitet (udvekslingsophold)
 • At tage to specifikke valgfag ”Juridisk oversættelse” og ”Tolkning”, så du får adgang til at anvende den nye betegnelse ”uddannet translatør”, som pr. 1. januar 2016 erstatter den hidtidige betegnelse ”statsautoriseret translatør”. De to valgfag kan kombineres med enten et projektorienteret forløb eller et frit valgfag.

I det Projektorienterede forløb får du erfaring med at arbejde sammen med andre i en faglig relevant virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Formålet er at give dig mulighed for at bruge de teoretiske og metodiske kvalifikationer, som du har tilegnet dig i løbet af studiet, til løsning af konkrete faglige opgaver og problemstillinger i en realistisk og dynamisk kontekst.

Formålet med valgfaget Juridisk oversættelse er at sætte dig i stand til på højeste professionelle niveau at oversætte og kvalitetssikre oversættelser af juridiske tekster (fx kontrakter, vedtægter, stævninger og domme) til og fra tysk. Du arbejder teoretisk og praktisk med, hvordan man løser oversættelsesproblemer, herunder skaffer sig den nødvendige viden om centrale juridiske emner. Derudover arbejder vi med interkulturel formidling af en juridisk viden til relevante målgrupper. Valgfaget oprettes med forbehold for tilstrækkelig tilslutning.

Formålet med valgfaget Tolkning er at kvalificere dig til at varetage de forskelligartede tolkeopgaver, der forekommer i dansk erhvervsliv og offentlige institutioner. Du opnår viden om centrale tolketeorier og -begreber, om tolkestrategier og -værktøjer samt om tolkefagets etiske normer og professionelle standarder, ligesom du opnår praktiske færdigheder i at udføre alle former for tolkning – herunder fx simultan- og konsekutiv tolkning, rets- og forretningstolkning – og således bliver i stand til effektivt at formidle mundtligt mellem dansk og dit fremmedsprog i alle professionelle sammenhænge. Valgfaget oprettes med forbehold for tilstrækkelig tilslutning.

Speciale

I det fjerde og sidste semester af studiet skal du skrive din specialeafhandling

Studieliv

Undervisning
Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme afvigelser.

Gruppearbejde
Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Studiegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang. Studiegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer
Undervisningen er tilrettelagt dels som forelæsninger, dels som øvelsestimer. I forelæsningerne er du sammen med studerende fra CLM-uddannelserne i fransk, spansk og engelsk, og her møder du en række forskellige forskere fra de fire uddannelser, som introducerer til teorier og metoder for de enkelte fag. I øvelsestimerne, som foregår på mindre hold for studerende på CLM i tysk, er du i tæt dialog med dine medstuderende og med underviseren, og her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation(Master of Arts in International Business Communication) skal på baggrund af et gennemført bachelorstudium give de studerende en række generelle og specifikke kompetencer og kvalifikationer. 

Generelle kompetencer og kvalifikationer

Uddannelsen skal give de studerende kompetencer til på et videnskabeligt grundlag selvstændigt at varetage højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver på dansk og fremmedsproget i private og offentlige virksomheder og organisationer i en kompleks og foranderlig verden.

Disse kompetencer indebærer evne til at omsætte forskningsbaseret viden og teoretiske, analytiske og metodiske færdigheder til praksis, arbejde professionelt, systematisk og i samarbejde med specialister fra forskellige fagområder samt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

For at opnå disse kompetencer skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer:

Viden

De studerende skal på et forskningsbaseret grundlag tilegne sig:

 • omfattende viden om fremmedsprogets strukturer, funktioner og konventioner
 • højt specialiseret viden om centrale erhvervssproglige og -kommunikative problemstillinger i en dansk og international sammenhæng
 • dybtgående viden om sprog- og kommunikationsvidenskabelige teorier og metoder baseret på aktuel forskning på internationalt niveau
 • indgående viden om aktuelle kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • indgående viden om udformning af undersøgelsesdesign samt om metoder til indsamling og analyse af empirisk materiale 

Færdigheder

De studerende skal på et videnskabeligt grundlag kunne:

 • forstå, reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den viden, de tilegner sig i løbet af studiet
 • udvælge, kombinere og anvende teorier og metoder inden for det sprog- og kommunikationsvidenskabelige fagfelt
 • identificere faglige og videnskabelige problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller
 • selvstændigt tilegne sig og håndtere faglig viden med henblik på at løse erhvervssproglige og - kommunikative opgaver
 • arbejde med forskningsopgaver inden for studiets områder
 • diskutere faglige og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister
 • formidle forskningsbaseret viden i skriftlig og mundtlig form til forskellige målgrupper