Aarhus Universitets segl

ERHVERVSSPROG OG
INTERNATIONAL
ERHVERVSKOMMUNIKATION I SPANSK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk er en toårig uddannelse, som uddanner kommunikations- og sprogeksperter, der kan planlægge, lede og udføre specialiserede og komplekse kommunikationsopgaver på dansk og spansk i en interkulturel kontekst. 

Kommunikation i en national og international kontekst

Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation uddanner kandidater til at planlægge, lede og udføre kommunikationsopgaver for virksomheder og organisationer, der agerer i en national og international kontekst. Som vigtige aktører i en globaliseret og digitaliseret verden er virksomheder og organisationer afhængige af effektiv og målrettet kommunikation for at opnå succes samt indfri de forventninger, der er til dem om at agere ansvarligt i en stadig mere foranderlig og kompleks verden. 

Lær at omsætte strategiske målsætninger til kommunikativ adfærd

Nøglen til succes er i den sammenhæng virksomheders og organisationers evne til at kommunikere effektivt og målrettet både i en national og en international kontekst. De har derfor brug for indsigt i og viden om, hvordan kommunikation kan bruges til at understøtte deres overordnede strategiske målsætninger både indadtil og udadtil, og hvordan denne viden kan omsættes til konkret kommunikativ adfærd og kommunikationsmateriale på dansk og spansk. 

På den baggrund har uddannelsen til formål at uddanne studerende, der kan arbejde strategisk og reflekteret med kommunikation og sprog og omsætte det strategiske arbejde til praksis med henblik på at bidrage til at nå virksomhedens eller organisationens overordnede mål. 

I løbet af studiet er der mulighed for at specialisere sig inden for uddannelsens fagområder gennem valgfag, projektorienteret forløb, internationale valgfag (udveksling) og speciale. 

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk:

 • Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med spansk (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk (fra Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation med kombinationerne engelsk-spansk, spansk-kommunikation eller spansk-europæiske studier (fra Aarhus Universitet) 

 • Bachelorer i International virksomhedskommunikation fra andre uddannelsesinstitutioner skal have minimum 60 ECTS inden for spansk. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 100 ECTS inden for fransk. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.  

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis foregår undervisningen primært på spansk og dansk og undtagelsesvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på spansk, dansk og engelsk. 

Studerende, der gennemfører kandidatuddannelsen og vælger fagene Virksomheders tekniske kommunikation og flersprogede dokumentstyring og Oversættelse af virksomheders juridiske og økonomiske tekster samt gennemfører projektorienteret forløb og speciale relateret til oversættelse, opnår ret til at anvende betegnelsen ”uddannet translatør”. Vær opmærksom på, at oprettelsen af valgfag er betinget af antal tilmeldte studerende.

Uddannelsens opbygning

På uddannelsens første semester får du den grundlæggende viden om centrale teorier, metoder og processer i to rammesættende obligatoriske fag, som giver fundamentet for resten af uddannelsen:

 • Organisationskommunikation
 • Virksomheders tekstproduktion i et interkulturelt perspektiv 

Desuden skal du vælge et af følgende to valgfag:

 • Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv
 • Virksomheders tekniske kommunikation og flersprogede dokumentstyring
   

På uddannelsens andet semester skal du ligeledes have to obligatoriske fag:

 • Branding i et kommunikativt perspektiv
 • Forandringskommunikation

Du skal derudover vælge et af følgende valgfag:

 • Virksomhedsrapportering
 • Oversættelse af virksomheders juridiske og økonomiske tekster
   

tredje semester har du ligeledes flere valgmuligheder.

Du kan vælge mellem:

 • At tage et projektorienteret forløb (dvs. et praktikophold i en internationalt orienteret virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet som afsluttes med en fri hjemmeopgave). Under praktikopholdet får du mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis og bidrage til løsning af virksomheder og organisationers kommunikative opgaver og projekter.
 • At tage internationale valgfag på et udenlandsk universitet (udvekslingsophold).
 • At tage valgfag (20 ECTS) udbudt af andre uddannelser samt et specialeforberedende fag (10 ECTS).

På det fjerde semester af studiet skal du skrive din specialeafhandling. Du vælger selv det emne, som du vil skrive om, men det skal ligge inden for en af studiets discipliner.

Studieliv

Undervisningen på kandidaten i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk er tilrettelagt dels som forelæsninger, dels som holdtimer. I forelæsningerne er du sammen med studerende fra CLM-uddannelserne i engelsk, fransk og tysk, og her møder du en række forskellige forskere fra de fire uddannelser, som introducerer til teorier og metoder for de enkelte fag. I holdtimerne, som foregår på mindre sprogspecifikke hold, er du i tæt dialog med dine medstuderende og med underviseren. I holdtimerne diskuteres stoffet, og de teorier og metoder, som er introduceret i forelæsningen, anvendes i praksis på realistiske cases fra erhvervslivet. 

Der anvendes en række forskellige læringsformer, som fx gruppearbejde eller individuelt arbejde, diskussioner og oplæg på basis af realitiske cases, tekstproduktion, dataindsamling og analyse. 

Studiegrupper

På uddannelsen kommer du til at arbejde sammen med dine medstuderende om at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. I studiegruppen er det oplagt, at du bruger gruppen til at diskutere faglige problemer og gennemgå materiale til undervisningen. 

Det sociale studieliv

Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i:   

 • Fagudvalget  Alegría: Fagudvalget Alegría er de studerendes talerør, og hvis du ønsker at få indflydelse på dit og dine medstuderendes studiemiljø, så foregår det her.    
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 
 • Noches de cultura: Flere gange hvert semester mødes spanskstuderende og personer med interesse for det spanske sprog og den spansktalende verden til en hyggelig aften med uformelle oplæg, koncerter, filmfremvisning og andre tiltag.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk kvalificerer den studerende til at varetage jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder, organisationer og institutioner.

Kandidaten vil blandt andet kunne finde beskæftigelse i private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og i udlandet, samt i internationale institutioner som fx EU i funktioner som: kommunikationsmedarbejder, kommunikationskonsulent, kommunikationsrådgiver, webkommunikationsansvarlig, oversætter, tekstforfatter, projektleder, projektkoordinator, marketingkoordinator, team lead communication and language specialist, eksportassistent/medarbejder, salgsansvarlig for bestemte lande og regioner, salgskonsulent for store kunder, social media manager, SoMe content creator og community manager, underviser.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Spansk erhvervssprog og international erhvervskommunikation i Arts Karrieres karrierekatalog.