Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Psykologiske perspektiver på pædagogikken

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi handler om at forstå, hvordan mennesker i alle aldre lærer og udvikler sig. Både dem, der følger de ’normale’ mønstre, og dem, der har vanskeligheder med læring og udvikling. Vi bruger de psykologiske teorier og metoder til at forstå og begribe pædagogiske situationer og problemstillinger, til at arbejde med psykologiske problemstillinger, der har betydning for det pædagogiske felt, og til at identificere problemer og løsninger. På pædagogisk psykologi uddanner vi kandidater, der kan være med til at sikre en positiv udvikling i den måde, vi arbejder med lærings- og tilblivelsesprocesser i institutioner, skoler og organisationer, i familien og i sociale netværk.

De studerende på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi kommer med forskellige baggrunde. Nogle med en lærer- eller pædagoguddannelse, andre med en universitetsuddannelse. Nogle er nyuddannede, andre har erfaringer fra praksis. Det betyder, at mange kender de praksisproblemstillinger, der bliver taget op i undervisningen, men gennem uddannelsen lærer de at forholde sig til problemstillingerne på nye måder, med nye metoder og mere velreflekteret.

Undervisningen på pædagogisk psykologi er baseret på et bredt udvalg af psykologiens forskningsbaserede teorier, undersøgelser og metoder. Uddannelsen omfatter områder inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, personlighedspsykologi, organisationspsykologi, neuropsykologi almen psykologi og psykologiske teorier om identitet, læring og tilblivelse. I løbet af uddannelsen er der gode muligheder for at fokusere på særlige områder inden for fx uddannelse, sundhed og omsorg eller socialt arbejde.

Adgangskrav

Pædagogisk psykologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse som pædagog, folkeskolelærer, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, jordemoder, i sygepleje eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • En bacheloruddannelse i Psykologi, Pædagogik eller Uddannelsesvidenskab.
 • En anden humanistisk, samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med et indhold af enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, hvilket omfatter psykologiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point eller pædagogiske moduler af et omfang af mindst 45 ECTS.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuldbyrdet Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af  30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag.
  • Et årsværk BA moduler i psykologi
  • Et årsværk BA moduler i pædagogik
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-bealgt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup (København). Du kan søge om optagelse til begge studiebyer, og du vil i så fald blive bedt om at angive, hvilken uddannelse og studieby, du vil søge som din 1. prioritet. Din prioritering afgør, hvor du bliver optaget.

Der er ikke garanti for optagelse, selvom du søger den samme uddannelse i begge studiebyer.

Skift af studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Aarhus og Emdrup (København), bør du tage stilling til, om du eksempelvis ønsker at læse uddannelsen i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis ikke det er realistisk for dig at følge undervisningen i begge studiebyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Du har kun meget begrænsede muligheder for at skifte studieby, så vi fraråder kraftigt, at du søger om optagelse til begge studiebyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden studieby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Undervisningen foregår på DPU, og du kan studere enten i København eller i Aarhus. Uddannelsen er et fuldtidsstudium (svarende til 37-40 timer om ugen). Ud over undervisningen skal der afsættes en del tid til forberedelse, arbejde i studiegrupper, vejledning mv. Uddannelsen har et dynamisk socialt og fagligt miljø med studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde – mange desuden med erfaring fra arbejdsmarkedet.

En typisk uge på Pædagogisk psykologi

Mandag:
10-13 Forelæsning i Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi
13-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Holdundervisning i Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi

Onsdag:
8-17 Forberedelse

Torsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-17 Forberedelse

Fredag:
8-12 Forberedelse
12-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som kandidat i pædagogisk psykologi kan du arbejde inden for en række praksisområder fx inden for specialpædagogik, undervisning, sundhed eller socialt arbejde. Du kan varetage funktioner inden for PPR-området, som ikke forudsætter autorisation. Du er kvalificeret til at administrere et begrænset antal psykologiske test, men ikke til at arbejde som klinisk psykolog.

Du kan undervise, varetage ledelses- og konsulentfunktioner. Du har også mulighed for at arbejde med HR og supervision og for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Kandidaterne har fået jobs som konsulenter – fx inden for PPR eller inklusion - som undervisere – fx gymnasielærer i psykologi – som familierådgivere, UU-vejledere og som HR-konsulenter. Mange er ansat inden for daginstitutions- og skoleområdet, men der er også kandidater, der har fået jobs inden for offentlig forvaltning, i private organisationer og interesseorganisationer.

 

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.