Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi udbyder en linje for uddannede lærere. Linjen muliggør specialisering i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og udbydes første gang i 2024

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om pædagogisk psykologiske situationer og problemstillinger. På uddannelsen undersøger du, hvordan mennesker i alle aldre lærer og udvikler sig, og du lærer hvordan man på videnskabeligt grundlag, kritisk og reflekteret kan undersøge pædagogiske problemstillinger. Uddannelsen introducerer dig til klassisk og nyere teoretisk og empirisk forskning inden for et bredt spektrum af pædagogisk psykologiske temaer og praksisfelter. Du bruger psykologiske teorier og metoder til at forstå pædagogiske situationer og problemstillinger, til at arbejde med psykologiske problemstillinger, der har betydning for det pædagogiske felt, og til at identificere problemer og løsninger. Det står centralt i uddannelsen at belyse, hvordan børns, unges og voksnes deltagelse står i et gensidigt forhold til deres lærings-, udviklings- og tilblivelsesmuligheder i praksis.

Med en kandidat i Pædagogisk psykologi kan du være med til at sikre en positiv udvikling i arbejdet med processer vedr. læring, udvikling og tilblivelsesprocesser i mange forskellige samfundsmæssige organiseringer.

Refleksion over praksis

På Pædagogisk psykologi vil du møde andre studerende med mange forskellige baggrunde. Nogle kommer med en lærer-, sygepleje- eller pædagoguddannelse, mens andre har en universitetsbachelor. Nogle er nyuddannede med en vis mængde erfaring fra praksis - andre har en solid erfaring fra praksis i tillæg til deres uddannelse. Det betyder, at du måske kender de praksisproblemstillinger, der bliver taget op i undervisningen, men gennem uddannelsen lærer du at forholde dig til kendte problemstillinger på nye måder, med nye metoder og dermed reflektere på en anden måde end hidtil.

Undervisningen på Pædagogisk psykologi er baseret på et bredt udvalg af psykologiens forskningsbaserede teorier, undersøgelser og metoder. Som studerende kommer du til at arbejde med pædagogisk psykologiske problemstillinger, som de eksempelvis viser sig i dagtilbud, skole, PPR, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsinstitutioner samt organisationer og arbejdspladser mere generelt. Problemstillingerne kan være knyttet til arbejdsmiljø og organisationsudvikling, trivsel, diversitet, bæredygtighed, klasseledelse, fællesskaber og udvikling af pædagogisk og professionel praksis i bred forstand.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Linje for lærere i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi har en linje for uddannede lærere, der giver en specialisering i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Linjen kvalificerer kandidater til i særlig grad at kunne arbejde med vejledning, vurdering, rådgivning og udvikling af pædagogisk praksis i relation til PPR’s arbejdsområder.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om Pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En bacheloruddannelse i psykologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab. 

 • En professionsbacheloruddannelse som ergoterapeut, folkeskolelærer, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, jordemoder, sygepleje, afspændingspædagogik og psykomotorik. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • En ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU) suppleret med nedenstående eller tilsvarende: 

 • Fuldført Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af 30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag. 

 • Et årsværk BA moduler i psykologi. 

 • Et årsværk BA moduler i pædagogik. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler. Eksempler på disse:  

 • En humanistisk, samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med indhold af enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler. 

Foruden ovenstående kræver optagelse på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, udvælges ansøgerne på baggrund af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Et simpelt gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med en simpelt gennemsnit på under 7,0 vil kun komme i betragtning til optagelse, hvis de ledige studiepladser ikke kan besættes af ansøgere med et snit på over 7,0. Udregningen af det simple gennemsnit baseres på de karakterer, som ansøger har dokumenteret ved ansøgningsfristen.
 • Ansøgere med et gennemsnit på 7,0 prioriteres dernæst på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning (se nedenfor)

Hvis ledige studiepladser ikke besættes af kvalificerede ansøgere med gennemsnit 7,0, vil ansøgere med gennemsnit under 7,0 ligeledes blive prioriteret på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.

Udvælgelseskriterier vedr. specialiseringslinjen i pædagogisk psykologisk rådgivning

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til linjen end pladser, udvælges ansøgerne på baggrund af:

 • Den adgangsgivende uddannelse: en professionsuddannelse som folkeskolelærer eller en mellemlangvideregående uddannelse (MVU) som folkeskolelærer suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af 30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag.
  • Et årsværk BA-moduler i psykologi.
  • Et årsværk BA-moduler i pædagogik.
 • Et simpelt gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med en simpelt gennemsnit på under 7,0 vil kun komme i betragtning til optagelse, hvis de ledige studiepladser ikke kan besættes af ansøgere med et snit på over 7,0. Udregningen af det simple gennemsnit baseres på de karakterer, som ansøger har dokumenteret ved ansøgningsfristen.
 • Ansøgere med et gennemsnit på 7,0 prioriteres dernæst på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning (se nedenfor)

Hvis ledige studiepladser ikke besættes af kvalificerede ansøgere med gennemsnit 7,0, vil ansøgere med gennemsnit under 7,0 ligeledes blive prioriteret på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.

Den fagligt begrundede ansøgning

Pædagogisk psykologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Undervisningen foregår på DPU, og du kan studere enten i Emdrup (København) eller i Aarhus. Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En typisk uge på Pædagogisk psykologi

Ugeskemaet viser, hvordan de første 2-3 måneder på Pædagogisk psykologi typisk ser ud. Du har to dage med undervisning i ugen. Resten af tiden består af studiegruppearbejde og selvstændig forberedelse. I eksamenstiden vil det naturligvis se anderledes ud.

Mandag:
10-13 Forelæsning i Teoretiske og analytiske perspektiver på pædagogisk psykologiske problemstillinger
13-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Holdundervisning i Teoretiske og analytiske perspektiver på pædagogisk psykologiske problemstillinger

Onsdag:
8-17 Forberedelse

Torsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-17 Forberedelse

Fredag:
8-12 Forberedelse
12-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du arbejde inden for en række praksisområder fx inden for specialpædagogik, undervisning eller socialt arbejde. Du kan også varetage funktioner inden for PPR-området, som ikke forudsætter autorisation og er kvalificeret til at administrere et begrænset antal pædagogiske psykologiske test.

Se oversigt over tests, som kandidater i pædagogisk psykologi må udføre (pdf)

Du kan undervise, varetage ledelses- og konsulentfunktioner, herunder arbejde med supervision i forskellige organisationstyper. Derudover har du også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Kandidater i Pædagogisk psykologi har fået jobs som konsulenter – fx inden for PPR - som undervisere, familierådgivere, UU-vejledere og som HR-konsulenter. Mange er ansat inden for daginstitutions- og skoleområdet, men der er også kandidater, som har fået jobs inden for offentlig forvaltning, i private organisationer og interesseorganisationer.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi i Arts Karrieres karrierekatalog.