Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Perspektiver på læring og tilblivelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om psykologiske og pædagogiske processer bag menneskets bevidsthedsliv, handlinger og forudsætninger for at lære. Du arbejder med læringsformer i institutioner, skoler og organisationer, i familien og forskellige sociale netværk. Du arbejder med psykologiske og pædagogiske teorier og metoder om lærings- og tilblivelsesprocesser, og du identificerer problemer og løsninger inden for pædagogisk psykologi. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for områder som sundhed og omsorg, socialt arbejde, uddannelse eller Human Resource. Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi giver dig ikke grundlag for at erhverve autorisation som psykolog og heller ikke for ansættelse som skolepsykolog.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Pædagogisk psykologi kan du arbejde i særlige funktioner inden for PPR-området uden autorisation. Du kan arbejde med undervisning, med administration af undervisning og med analyse og udvikling af de pædagogisk-psykologiske funktioner inden for tilrettelæggelse af uddannelser. Du kan arbejde med udviklingsprojekter og ledelse, som pædagogisk konsulent og med tilrettelæggelse af uddannelser. Du kan arbejde med HR og supervision med fokus på pædagogisk psykologi, og du har mulighed for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Undervisning på gymnasieniveau

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi kvalificerer blandt andet til at undervise i psykologi på gymnasieniveau.

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er baseret på et bredt udvalg af psykologiens forskningsbaserede teorier, undersøgelser og metoder. Uddannelsen omfatter områder inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi og psykologiske teorier om personlig identitet, læring og tilblivelse.

Studieordningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi præsenterer uddannelsens indhold herunder en række af de grundlæggende faglige områder, uddannelsen dækker. Socialpsykologisk forskning er solidt repræsenteret i indholdet af undervisningen og som et gennemgående kritisk perspektiv i kandidatuddannelsen, da denne forskning har bidraget til udvikling af nye teorier om, hvordan menneskelige samspil og sociokulturelle forhold har betydning for menneskers tænkning, adfærd og udvikling af personlighed og identitet.

I uddannelsen diskuteres forskellige teorier om menneskers personlige identitet, herunder hvordan sociale processer bidrager til udviklingen heraf.  

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi omfatter viden fra den nyeste psykologiske forskning og både ældre og nyere teorier. Undersøgelser såvel som metoder diskuteres og vurderes kritisk med inddragelse af bl.a. videnskabsteori.

De studerende lærer at formulere fagligt begrundede problemstillinger, at skabe overblik over forskningsbaseret viden i relation til problemstillinger og at begrunde valg af teori og metode til at designe og gennemføre egne undersøgelser. De lærer endvidere at anvende teori og videnskabsteori til at analysere, diskutere og kritisk vurdere resultaterne af egne og andres undersøgelser.

I uddannelsen arbejder de studerende desuden med formidling af faglig viden til medstuderende. Gennem disse studieforløb lærer de at omsætte og gøre rede for komplekse teorier og metoder i tilgængelig form og at diskutere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Adgangskrav

Pædagogisk psykologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse som pædagog, folkeskolelærer, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, jordemoder, i sygepleje eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • En bacheloruddannelse i Psykologi, Pædagogik eller Uddannelsesvidenskab.
 • En anden humanistisk, samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med et indhold af enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, hvilket omfatter psykologiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point eller pædagogiske moduler af et omfang af mindst 45 ECTS.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuldbyrdet Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af  30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag.
  • Et årsværk BA moduler i psykologi
  • Et årsværk BA moduler i pædagogik
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-bealgt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup (København). Du kan søge om optagelse til begge studiebyer, og du vil i så fald blive bedt om at angive, hvilken uddannelse og studieby, du vil søge som din 1. prioritet. Din prioritering afgør, hvor du bliver optaget.

Der er ikke garanti for optagelse, selvom du søger den samme uddannelse i begge studiebyer.

Vanskeligt at skifte studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Aarhus og Emdrup (København), bør du tage stilling til, om du eksempelvis ønsker at læse uddannelsen i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis ikke det er realistisk for dig at følge undervisningen i begge studiebyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Du har kun meget begrænsede muligheder for at skifte studieby, så vi fraråder kraftigt, at du søger om optagelse til begge studiebyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden studieby.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen Pædagogisk psykologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Pædagogisk psykologi

Mandag:
Kl. 10-13 Forelæsning i Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi
Kl. 13-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Holdundervisning i Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi

Onsdag:
Kl. 8-17 Forberedelse

Torsdag:
Kl. 9-12 Studiegruppearbejde
Kl. 13-17 Forberedelse

Fredag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-16 Studiegruppearbejde

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage din uddannelse på enten Campus Aarhus eller Campus København.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.