Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi udbyder en linje for uddannede lærere. Linjen muliggør specialisering i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og udbydes første gang i 2024

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om pædagogisk psykologiske situationer og problemstillinger. På uddannelsen undersøger du, hvordan mennesker i alle aldre lærer og udvikler sig, og du lærer hvordan man på videnskabeligt grundlag, kritisk og reflekteret kan undersøge pædagogiske problemstillinger. Uddannelsen introducerer dig til klassisk og nyere teoretisk og empirisk forskning inden for et bredt spektrum af pædagogisk psykologiske temaer og praksisfelter. Du bruger psykologiske teorier og metoder til at forstå pædagogiske situationer og problemstillinger, til at arbejde med psykologiske problemstillinger, der har betydning for det pædagogiske felt, og til at identificere problemer og løsninger. Det står centralt i uddannelsen at belyse, hvordan børns, unges og voksnes deltagelse står i et gensidigt forhold til deres lærings-, udviklings- og tilblivelsesmuligheder i praksis.

Med en kandidat i Pædagogisk psykologi kan du være med til at sikre en positiv udvikling i arbejdet med processer vedr. læring, udvikling og tilblivelsesprocesser i mange forskellige samfundsmæssige organiseringer.

Refleksion over praksis

På Pædagogisk psykologi vil du møde andre studerende med mange forskellige baggrunde. Nogle kommer med en lærer-, sygepleje- eller pædagoguddannelse, mens andre har en universitetsbachelor. Nogle er nyuddannede med en vis mængde erfaring fra praksis - andre har en solid erfaring fra praksis i tillæg til deres uddannelse. Det betyder, at du måske kender de praksisproblemstillinger, der bliver taget op i undervisningen, men gennem uddannelsen lærer du at forholde dig til kendte problemstillinger på nye måder, med nye metoder og dermed reflektere på en anden måde end hidtil.

Undervisningen på Pædagogisk psykologi er baseret på et bredt udvalg af psykologiens forskningsbaserede teorier, undersøgelser og metoder. Som studerende kommer du til at arbejde med pædagogisk psykologiske problemstillinger, som de eksempelvis viser sig i dagtilbud, skole, PPR, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsinstitutioner samt organisationer og arbejdspladser mere generelt. Problemstillingerne kan være knyttet til arbejdsmiljø og organisationsudvikling, trivsel, diversitet, bæredygtighed, klasseledelse, fællesskaber og udvikling af pædagogisk og professionel praksis i bred forstand.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Linje for lærere i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi har en linje for uddannede lærere, der giver en specialisering i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Linjen kvalificerer kandidater til i særlig grad at kunne arbejde med vejledning, vurdering, rådgivning og udvikling af pædagogisk praksis i relation til PPR’s arbejdsområder.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om Pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Pædagogisk psykologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse som pædagog, folkeskolelærer, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, jordemoder, i sygepleje eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • En bacheloruddannelse i Psykologi, Pædagogik eller Uddannelsesvidenskab.
 • En anden humanistisk, samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med et indhold af enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde enten 30 ECTS psykologiske fagmoduler eller 45 ECTS pædagogiske fagmoduler.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, udvælges ansøgerne på baggrund af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Et simpelt gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med en simpelt gennemsnit på under 7,0 vil kun komme i betragtning til optagelse, hvis de ledige studiepladser ikke kan besættes af ansøgere med et snit på over 7,0. Udregningen af det simple gennemsnit baseres på de karakterer, som ansøger har dokumenteret ved ansøgningsfristen.
 • Ansøgere med et gennemsnit på 7,0 prioriteres dernæst på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.

Hvis ledige studiepladser ikke besættes af kvalificerede ansøgere med gennemsnit 7,0, vil ansøgere med gennemsnit under 7,0 ligeledes blive prioriteret på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.


Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi – specialiseringslinjen i pædagogisk psykologisk rådgivning:

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til linjen end pladser, udvælges ansøgerne på baggrund af:

 • Den adgangsgivende uddannelse: en professionsuddannelse som folkeskolelærer eller en mellemlangvideregående uddannelse (MVU) som folkeskolelærer suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af 30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag.
  • Et årsværk BA-moduler i psykologi.
  • Et årsværk BA-moduler i pædagogik.
 • Et simpelt gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med en simpelt gennemsnit på under 7,0 vil kun komme i betragtning til optagelse, hvis de ledige studiepladser ikke kan besættes af ansøgere med et snit på over 7,0. Udregningen af det simple gennemsnit baseres på de karakterer, som ansøger har dokumenteret ved ansøgningsfristen.
 • Ansøgere med et gennemsnit på 7,0 prioriteres dernæst på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.

Hvis ledige studiepladser ikke besættes af kvalificerede ansøgere med gennemsnit 7,0, vil ansøgere med gennemsnit under 7,0 ligeledes blive prioriteret på baggrund af den fagligt begrundede ansøgning.

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, hvilket omfatter psykologiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point eller pædagogiske moduler af et omfang af mindst 45 ECTS.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuldbyrdet Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi, Specialpædagogik eller anden Pædagogisk Diplomeksamen med et tilsvarende indhold af  30 ECTS psykologiske eller 45 ECTS pædagogiske tilvalgsfag.
  • Et årsværk BA moduler i psykologi
  • Et årsværk BA moduler i pædagogik
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup (København). Du kan søge om optagelse til begge studiebyer, og du vil i så fald blive bedt om at angive, hvilken uddannelse og studieby, du vil søge som din 1. prioritet. Din prioritering afgør, hvor du bliver optaget.

Der er ikke garanti for optagelse, selvom du søger den samme uddannelse i begge studiebyer.

Skift af studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Aarhus og Emdrup (København), bør du tage stilling til, om du eksempelvis ønsker at læse uddannelsen i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis ikke det er realistisk for dig at følge undervisningen i begge studiebyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Du har kun meget begrænsede muligheder for at skifte studieby, så vi fraråder kraftigt, at du søger om optagelse til begge studiebyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden studieby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Undervisningen foregår på DPU, og du kan studere enten i Emdrup (København) eller i Aarhus. Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En typisk uge på Pædagogisk psykologi

Ugeskemaet viser, hvordan de første 2-3 måneder på Pædagogisk psykologi typisk ser ud. Du har to dage med undervisning i ugen. Resten af tiden består af studiegruppearbejde og selvstændig forberedelse. I eksamenstiden vil det naturligvis se anderledes ud.

Mandag:
10-13 Forelæsning i Teoretiske og analytiske perspektiver på pædagogisk psykologiske problemstillinger
13-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Holdundervisning i Teoretiske og analytiske perspektiver på pædagogisk psykologiske problemstillinger

Onsdag:
8-17 Forberedelse

Torsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-17 Forberedelse

Fredag:
8-12 Forberedelse
12-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi kan du arbejde inden for en række praksisområder fx inden for specialpædagogik, undervisning eller socialt arbejde. Du kan også varetage funktioner inden for PPR-området, som ikke forudsætter autorisation og er kvalificeret til at administrere et begrænset antal pædagogiske psykologiske test.

Se oversigt over tests, som kandidater i pædagogisk psykologi må udføre (pdf)

Du kan undervise, varetage ledelses- og konsulentfunktioner, herunder arbejde med supervision i forskellige organisationstyper. Derudover har du også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Kandidater i Pædagogisk psykologi har fået jobs som konsulenter – fx inden for PPR - som undervisere, familierådgivere, UU-vejledere og som HR-konsulenter. Mange er ansat inden for daginstitutions- og skoleområdet, men der er også kandidater, som har fået jobs inden for offentlig forvaltning, i private organisationer og interesseorganisationer.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi i Arts Karrieres karrierekatalog.