Aarhus Universitets segl

ODONTOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i odontologi foregår primært på Tandlægeskolens klinikker. Her arbejder du med behandlinger både selvstændigt og sammen med dine medstuderende under supervision af kliniske lærere. Du arbejder også i laboratorier og på simulationsklinik, hvor du øver dig i forskellige behandlinger, før du får lov at udføre dem på patienter. Den teoretiske del af kandidatuddannelsen foregår som forelæsninger, og du skal i løbet af uddannelsen lave en projektopgave, hvor du selv vælger et emne inden for odontologiens mange områder.

Håndværk, forskning og undervisning

Kandidatuddannelsen i odontologi giver dig autorisation som tandlæge. Efter et års ansættelse i henholdsvis privat praksis og kommunal tandpleje, kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Du kan også tage en specialistuddannelse i tandregulering eller kirurgi, og på tandlægeskolerne kan du forske, undervise eller tage en ph.d.-grad. Som tandlæge er det vigtigt, at du hele tiden har den nyeste viden om området, og tandlægefaget er under konstant udvikling.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Odontologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Odontologi:

 • Bacheloruddannelsen i Odontologi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en bacheloruddannelse i Odontologi fra Københavns Universitet, opfylder du adgangskravene til uddannelsen. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser:

 • En tilsvarende universitetsbacheloruddannelse i odontologi med følgende fagsammensætning: 
  • Basal biologiske kurser inden for anatomi, odontologisk kemi, genetik, histologi, biokemi, fysiologi, farmakologi, patologi samt general og oral medicin svarende til minimum 70 ECTS og 

  • Klinisk og praktisk træning med tilhørende teori inden for materialelære, grundlæggende diagnostik og sygdomskontrol med særlig fokus på kariologi og parodontologi, behandling med fyldninger, aftagelige proteser og bideskinner, intraorale røntgenoptagelser samt træning i professionel og etisk forsvarlig adfærd og færdigheder i patient-tandlægeforholdet samarbejde svarende til minimum 95 ECTS og 

  • Bachelorprojekt og epidemiologi og biostatistik på minimum 10 ECTS. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Relevante bilag til din ansøgning 

For at vi kan vurdere, om din uddannelse opfylder adgangskravene, skal du uploade: 

 • Børneattest 

Kandidatuddannelsen i odontologi er en klinisk uddannelse med obligatorisk undervisning, der foregår i klinik med behandling af både voksne og børn. Adgang til klinikforløb med behandling af børn forudsætter en ren børneattest. Institut for Odontologi og Oral Sundhed indhenter derfor børneattest på baggrund af studerendes samtykke hertil. Gives dette samtykke ikke, kan kursusforløb med behandling af børn ikke gennemføres, og dermed heller ikke uddannelsen. Er børneattesten ikke ren, vil det sandsynligvis være en hindring for gennemførsel af uddannelsen.  

Er du ikke dansk statsborger, skal du, udover at give tilsagn om indhentning af børneattest, aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i odontologi, og der kan maksimalt optages 60* studerende. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret efter et vægtet gennemsnit for de discipliner bedømt efter en gradueret skala, der indgår i den adgangsgivende uddannelse, og som er bestået senest ved ansøgningstidspunktet det år, der søges om optagelse.


*Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i odontologi består af fire semestre med obligatoriske fag. På skemaet er der afsat 30 - 35 timer ugentligt til klinisk og teoretisk arbejde, og der stilles store krav til indlæring og håndelag, omhu og hensynsfuldhed. I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i odontologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.
 

Omfattende patientbehandling

I løbet af kandidatuddannelsen skal du gennemføre et omfattende program i forbindelse med patientbehandling. Du får klinisk og teoretisk undervisning, og du skal udføre arbejde på egne patienter indenfor protetik, krone-bro, fyldningslære, rodbehandling, tandkødsbehandling og operation af tandbyld og parodontose. På kirurgisk afsnit arbejder du med tandudtrækning og mindre operationer, og du får undervisning i implantologi. På afdelingen for ordonti arbejder du med tandregulering, og på afdelingen for pædodonti udfører du almen tandbehandling af børn.

Forskningsår på 3. semester

På tredje semester har du mulighed for at tage valgfag, men generelt er kandidatuddannelsen tilrettelagt, så du kun har begrænsede muligheder for at tage valgfri kurser. Du kan dog tage et forskningsår, hvor du gennemfører et odontologisk relevant forskningsprojekt under vejledning. Forskningsåret giver dig mulighed for indlæring af relevante metoder og kendskab til videnskabelig litteratur.

Studier i udlandet

Som kandidatstuderende har du mulighed for at tage et studieophold i udlandet, hvor Tandlægeskolen har aftaler med en række universiteter. Et studieophold i udlandet har typisk en varighed på op til tre måneder.

Studieordning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i odontologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

OBS! Af hensyn til fremdriftsreformen er studieordningen i øjeblikket under revidering.
Der kan forekomme ændringer i forhold til den opbygning og struktur af uddannelsen der er angivet nedenfor. Så snart den reviderede studieordning er færdigbehandlet, vil den være tilgængelig her på siden. Der vil ikke blive ændret ved uddannelsens kvalifikationsbeskrivelse.

Studieliv

En typisk uge på Odontologi

Mandag:
Kl. 08-14 Undervisning: Patientbehandling
Kl. 14-16 Undervisning: Protetik

Tirsdag:
Kl. 08-14 Undervisning: Præklinisk protetik
Kl. 14-16 Undervisning: Oral radiologi

Onsdag:
Kl. 08-14 Undervisning: Patientbehandling
Kl. 14-17- Forberedelse til undervisning

Torsdag:
Kl. 08-12 Undervisning: Behandlingsplanlægning, klinik
Kl. 12-13 Undervisning: Behandlingsplanlægningsseminar
Kl. 14-16 Undervisning: Parodontologi

Fredag:
Kl. 08-12 Undervisning: Psykologi
Kl. 12-16 Forberedelse til undervisning

Livligt studiemiljø

På Tandlægeskolen er der et livligt studiemiljø, hvor du bliver rystet sammen med dine medstuderende i studiegrupper og i de grupper, klinikkerne inddeler de studerende i. Tandlæge-, tandplejerstuderende og klinikassistenter færdes hver eneste dag under samme tag, og i fredagsbaren i kælderen inviterer foreningen Apollonia til mange populære fester i løbet af året.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse. Efter et års ansættelse som færdiguddannet tandlæge i private og offentlige tandklinikker kan du få Sundhedsstyrelsens autorisation til at virke som selvstændig.

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse. Efter et års ansættelse som færdiguddannet tandlæge i private og offentlige tandklinikker, kan du få Sundhedsstyrelsens autorisation til at virke som selvstændig. Som kandidatuddannet fra Odontologi har du jobmuligheder i landets private og offentlige tandklinikker, i dentalbranchen, militæret eller i humanitære organisationer. På tandlægeskolerne kan du forske, undervise eller opnå en Ph.d., som tager tre år. Der er også mulighed for at fortsætte med en specialuddannelse i tandregulering og i kirurgi.

Mød tandlæger i job

Privat praksis og Ph.d.-studerende

Louise Hauge Matzen
Tandlæge i privat praksis i Aarhus, samt ph.d.-studerende under sektion for Oral Radiologi
og sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi, afdeling for Odontologi, Aarhus Universitet.


Jeg arbejder to dage om ugen som almen praktiserende tandlæge med undersøgelser, plastfyldninger, rodbehandlinger, kroner, operationer og meget andet. Før jeg startede i
privat praksis, arbejdede jeg et par år i børnetandplejen. Ved siden af det kliniske arbejde er
jeg ansat på Aarhus Tandlægeskole som ph.d.-studerende.

Mit ph.d.-projekt handler om røntgenmetoder til anvendelse i forbindelse med
fjernelse af visdomstænder i underkæben specielt med henblik på at undersøge, om 3D-røntgen
er bedre end konventionelle metoder. De første par år er gået med at beskrive
røntgenbilleder og fjerne visdomstænder. Efter at data er blevet indsamlet og bearbejdet, har
jeg skrevet flere artikler, der er accepteret til publikation i internationale tidsskrifter. Min hverdag som forsker byder også på undervisning og deltagelse på forskellige kongresser og kurser i ind- og udland. Det er super spændende at være forsker, at få nye ideer og komme frem til nye og sommetider overraskende resultater.

Specialklinik

Elisabeth Aalkjær
Klinikleder ved Specialtandplejen for børn i Aarhus.

Jeg forbereder og udfører tandplejeplaner, der tilgodeser barnets livssituation og helbred med udgangspunkt i barnets specifikke handicap. Jeg arbejder med alt lige fra almindelig tandbehandling til mere komplicerede forløb. En del af børnene kan eksempelvis kun behandles ved hjælp af fuld bedøvelse. Det er spændende og tålmodighedskrævende at arbejde på en specialklinik. Det er fantastisk, når det lykkes med gode tandløsninger til børn med forskellige vanskeligheder, og der er stor uforudsigelighed og behov for nytænkning i min kliniske hverdag.

Jeg har arbejdet i den kommunale tandpleje i 10 år, før jeg kom på specialklinikken for børn. Jeg har været på flere kurser med henblik på specialtandpleje som blandt andet ortodonti for funktionshæmmede, kurser om de forskellige handicap, jeg møder i min dagligdag, 6- ugers efteruddannelse om oral motorik (mange af børnene har sutte/synke/spise/taleproblemer). Jeg har desuden taget en almindelig efteruddannelse inden for kliniske- og administrative områder.

Privat praksis og undervisning

Uwe Vestergaard Henriksen
Tandlæge i privat praksis hos Tandlægerne Borgporten, Aarhus C, samt klinisk lærer på Skolen
for klinikassistenter og tandplejere (SKT) ved Aarhus Universitet.


Mine arbejdsopgaver
I privat praksis udfører jeg almindelig tandbehandling som undersøgelse og vejledning til fyldning, krone- og protesearbejde. Jeg har desuden fulgt et modulinddelt efteruddannelsesforløb på Københavns universitet i parodontologi og har en speciel interesse for paradentose og behandlingen af den. Jeg varetager derfor de fleste af klinikkens paradentosebehandlinger som for eksempel paradentoseoperationer.

På SKT underviser jeg i parodontologi for tandplejere. Dels som forelæser i auditoriet, dels som underviser på voksenklinikken, hvor de studerende behandler patienter, som har henvendt sig for gratis tandplejerbehandling. Både den teoretiske og kliniske undervisning som tandplejer afsluttes med eksaminer, som jeg planlægger og retter.

Kombinationen af arbejdet i privat praksis og den teoretiske og evidensbaserede tilgang til faget på SKT holder hjernecellerne i gang og gør min dagligdag spændende og varieret. I privat praksis er det en tilfredsstillelse at udføre et reelt stykke håndværk som for eksempel en flot plastfyldning eller fortandskrone. Det er også tilfredsstillende at få en patient motiveret og interesseret i sin egen tandsundhed og gennem god kommunikation skabe et godt resultat for patientens tandsæt.

Tandlæge i militæret

Mette Dahl Vestergaard Jensen
Reservetandlæge på Tandklinikken Hvorup Kaserne i Nørresundby

Jeg undersøger fast personel, værnepligtige og soldater, der skal udsendes. Særligt de soldater, der skal udsendes, da de ikke altid har mulighed for at komme til tandlægen, når de er ude. Jeg udfører blandt andet også cariesbehandling, rodbehandling, paradentosebehandling, tandrensning, tandudtrækninger og tandoperationer på kasernens tandklinik. Jeg har desuden et års erfaring fra Kæbekirurgisk Afdeling på Aalborg Sygehus, så jeg udfører også tandoperationer som fjernelse af visdomstænder og rodspidsamputationer. Jeg har også hjulpet nyuddannede tandlæger til at opnå deres autorisation til selvstændigt virke som tandlæge.