Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LITTERATURHISTORIE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Litteraturen i centrum

Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie giver dig et indgående kendskab til en række litteraturhistoriske og verdenslitterære problemstillinger samt en stor viden om litteraturens kulturelle og markedsmæssige kontekster. Du arbejder med værker ud fra deres historiske og kulturelle sammenhænge, og du udvikler en god forståelse for sprog, argumentation og tekstforfatning. Uddannelsen lærer dig at beskrive og analysere komplekse problemstillinger, at overskue æstetiske problemområder og relatere dem til kulturelle og sociale fænomener samt at formidle litterære emner til forskellige målgrupper. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dine interesseområder. 

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Litteraturhistorie kan du undervise på eksempelvis højskoler, gymnasier og universiteter. Du kan arbejde med intern og ekstern kommunikation, som kulturformidler og tekstforfatter på forlag, biblioteker og hos forskellige medier. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie:

 • En bacheloruddannelse i litteraturhistorie (Aarhus Universitet)
 • En bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur (Aarhus Universitet)
 • En bacheloruddannelse i litteraturvidenskab (Københavns Universitet og Syddansk Universitet)
 • En bacheloruddannelse i dansk (Københavns Universitet og Syddansk Universitet, Aalborg Universitet)
 • En bacheloruddannelse i andet humanistisk fag med et tilvalg (min. 45 ECTS) i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet eller tilsvarende tilvalg fra andre universiteter

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

 • 1. Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.
 • 2. Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Det forventes, at den studerende har læsefærdighed i skandinaviske sprog, engelsk og mindst et andet fremmedsprog.

 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i litteraturhistorie.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i litteraturhistorie.

- Dine evt. karriereplaner.

 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Litteraturhistorie

Mandag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
Kl. 9-14 Forberedelse
Kl. 14-17 Forelæsning i Litteraturfagligt emne

Onsdag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-14 Studiegruppearbejde
Kl. 14-17 Forelæsning i Litterær kultur

Torsdag:
Kl. 8-12 Holdundervisning i Tværfaglig Workshop
Kl. 12-15 Forberedelse

Fredag:
Kl. 8-11 Forberedelse
Kl. 11-16 Forelæsning i Tværfaglig workshop og i praksis

Hverdagen på Litteraturhistorie

Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Undervisningen på Litteraturhistorie veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, kurser og selvstændigt projektarbejde. En stor del af den litteratur, du kommer til at læse er på engelsk, tysk eller fransk. På 1. semester får du praktiske redskaber og kontakter til litterære arbejdspladser. På 2. semester lærer du det praktiske arbejde med tilrettelæggelse og udgivelse af bøger, og du arbejder med udvalgte emner i forløb, der også peger frem mod specialet. På 3. semester kan du vælge at studere i udlandet eller tilrettelægge et projektorienteret forløb, som giver dig indblik i erhvervslivet.

Det sociale liv på Litteraturhistorie

Litteraturhistorie holder til i Kasernen på Langelandsgade. Kasernen danner rammerne om Institut for Æstetik og Kommunikation, som indeholder fagene Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Kasernen foregår der mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Kasernebaren: I kantinen ved Kasernescenen holder Fredagsbaren til. Her er der hver fredag fra kl. 14.00-20.00 god hygge med æstetiske indspark. Fredagsbaren præsenterer ofte livemusik og indhyller desuden en gang om måneden foyeren i et tema og holder lang fredagsbar til kl. 24.00. Fredagsbaren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det styrende team.
 • KaserneRevyen: Er du til grin med et gran af alvor, og har du lyst til et samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der kan samle de fælles kræfter, idéer og kunnen. Du kan være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik

Mød en studerende

Maria Louise Christensen, kandidatstuderende på Litteraturhistorie

Jeg er rigtig glad for de frie rammer, vi har på Litteraturhistorie. Der er gode valgfags- og projektmuligheder, så jeg kan i høj grad tilrettelægge uddannelsen sådan, som jeg har lyst til. Samtidig synes jeg, at de obligatoriske fag på kandidaten danner en fin og nødvendig ramme om valgfagene. Det er godt at være med i en god læsegruppe, men jeg vil faktisk kalde det en forudsætning for at kunne være litteraturhistoriestuderende, at man formår at bruge tid på at sidde for sig selv og læse.

Praktik og job under studierne

Jeg skal i praktik i en kommunikationsvirksomhed her på min kandidat, hvor jeg får prøvet al min viden af i erhvervslivet. Ved siden af studierne har jeg arbejdet som redaktionssekretær for litteraturmagasinet Standart i to år, været medhjælper ved U-Days og mentor for gymnasieelever i universitetspraktik.

Overvej grundigt, hvad du vil være

Jeg vil råde kommende studerende til at overveje hvilken type litteraturhistoriker, man gerne vil være. Det er en god idé at profilere sig ved for eksempel at tage en række fag, der er beslægtede og på den måde spinde en rød tråd gennem kandidatuddannelsen. Man kan også forsøge at finde en praktikplads inden for sit interesseområde, man kan tage til udlandet og lære mere om eksempelvis tysk litteraturhistorie. Det er kort sagt vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvad man gerne vil arbejde med, når man er færdiguddannet.  

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidat i job

Jeppe Naur Jensen, fuldmægtig i Økonomistyrelsen

Min ”litterære tålmodighed” kommer mig virkelig til gode, når jeg skal sætte mig ind i kompliceret stof på mit arbejde. Jeg arbejder i Center for offentlig digitalisering og indkøb med drift af Økonomistyrelsens tværoffentlige IT-systemer. Jeg besvarer henvendelser fra borgere og virksomheder, jeg arbejder med ændringer til vores systemer, snakker med systemleverandører og holder øje med, at systemernes drift er, som de skal være. Mit job har altså ikke meget med litteratur at gøre, men mine mundtlige og især skriftlige formuleringsevner kommer mig til gavn hver dag.

Tidsløsheden på studiet

Når jeg ser tilbage på studiet var det jo helt fantastisk at få lov at gennempløje alle verdenslitteraturens klassikere som en del af sit studium. Der er en helt særlig tidløshed over at lade sig begejstre af bøger, der allerede har begejstret folk i flere århundreder. Der var også et inspirerende studiemiljø på Litteraturhistorie med masser af søde, litteraturinteresserede folk. Og så passede det mig godt, at det var et studie, der lagde stor vægt på at arbejde og tænke selvstændigt. 

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.