Aarhus Universitets segl

IT-DIDAKTISK DESIGN

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Online / Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i It-didaktisk design handler om, hvordan digitale teknologier skaber både nye muligheder og nye udfordringer for undervisning og læring. Omdrejningspunktet for uddannelsen er at sætte fokus på samspillet mellem fagområderne it, didaktik og design. Uddannelsen sætter dig i stand til at gennemføre it-didaktiske design- og udviklingsprocesser med henblik på at undersøge, analysere og udvikle nye it-didaktiske produkter og forløb.

Uddannelsen omfatter studier af konkrete læringsteknologier, didaktiske designs og online læringsmiljøer på tværs af uddannelsessektoren samt i formelle og uformelle kontekster. Du vil blandt andet arbejde med design af undervisningsforløb, læringsmiljøer og læringsressourcer med inddragelse af digitale teknologier.

Du arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige digitale teknologier i undervisnings- og læringssammenhænge. Her vil du arbejde med teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, pædagogik, læring og undervisning og med udforskning af de potentialer, der ligger i teknologierne.

Delvist online uddannelse

Kandidatuddannelsen i It-didaktisk design er et fuldtidsstudium. Uddannelsen integrerer digitale teknologier og praksisser og er selv digital i den forstand, at den foregår i forskellige kombinationer af online aktiviteter og aktiviteter på campus, hvor digitale teknologier og formater anvendes og undersøges. I løbet af hvert semester vil der være ca. 2 heldagsseminarer (1-3 dage). Disse foregår i Aarhus. Derudover foregår undervisningen som online aktiviteter, hvor der vil være individuelt arbejde, gruppearbejde, online møder, undervisning, vejledning og feedback. På uddannelsen lægges der meget vægt på samarbejde og vidensdeling mellem studerende.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Som It-didaktisk designer kan du blandt andet arbejde som underviser/lærer, didaktisk designer, undervisningsplanlægger, ressourceperson, konsulent og udvikler. Du kan arbejde med implementering af digitale teknologier i undervisning, design af produkter som f.eks. digitale læremidler, organisering af fællesskaber, etablering af forskellige former for værksteder og design af online eller hybrid undervisning i uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. En anden karrieremulighed er at arbejde som forsker og indgå i forskningssammenhænge både nationalt og internationalt. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.-uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.


Video: Studerende og undervisere fortæller om uddannelsen


Adgangskrav

Du skal enten have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 

Kandidatuddannelsen

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i It-didaktisk design skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik, uddannelsesvidenskab eller Digital Design
  • Humanistisk, teknisk, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af It-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point
  • Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde It-faglige, didaktiske, pædagogiske og/eller læringsorienterede moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i It-didaktisk design er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Merit

Du har mulighed for at søge merit for dele af en kandidatuddannelse, hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer ved anden bestået uddannelsesaktivitet på kandidatniveau. Det sker formelt efter, at du er optaget på uddannelsen.

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i It-didaktisk design kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Delvist netbaseret uddannelse

Kandidatuddannelsen i It-didaktisk design er delvist netbaseret og kombinerer heldagsseminarer med onlineundervisning. På hvert semester er 1-2 seminarer, hvor du forventes at være fysisk til stede. Derudover er uddannelsen tilrettelagt med online aktiviteter, der blandt andet består af gruppearbejde, diskussioner mellem studerende og undervisere på holdet, videoforelæsninger, online vejledning og mundtlig/skriftlig feedback fra underviseren. På uddannelsen lægger vi meget vægt på samarbejde, synlighed og vidensdeling mellem studerende og på feedback og vejledning fra underviserne. Du bliver involveret i at eksperimentere med brugen af teknologi i undervisningen, så du kommer omkring alt lige fra blogs, gruppefora, samarbejdsværktøjer, fildelingsværktøjer, sociale netværk, video og videomøder som led i undervisningen. Her kan du se eksempel på brugen af blogs i et af fagene på It-didaktisk design. Det er muligt at følge undervisningen fra hele kloden. Det anbefales dog, at du deltager i de fysiske seminarer.

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i It-didaktisk design i Arts Karrieres karrierekatalog.