Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IT-DIDAKTISK DESIGN

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Online / Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Uddannelse i et samfund præget af digitale medier

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design handler om, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Du arbejder med tilrettelæggelse af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af IT. Du arbejder med teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning og med det læringspotentiale, der ligger i teknologien. Du arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige IT-platforme i lærings-, undervisnings- og formidlingssammenhænge, og med analyse af læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem. 

Delvist netbaseret uddannelse

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er et fuldtidsstudium. Uddannelsen er delvist netbaseret, og kombinerer heldagsseminarer med onlineundervisning. Dette betyder, at der i løbet af hvert semester er 2-3 heldagsseminarer (af 1-3 dage). Disse foregår i Aarhus. Mellemperioderne foregår online, hvor der vil være individuelt arbejde, gruppearbejde, vejledning og feedback. På uddannelsen lægges der meget vægt på samarbejde og vidensdeling mellem studerende.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i IT-didaktisk design kan du arbejde som underviser og undervisningsplanlægger på forskellige uddannelsesinstitutioner. Du kan arbejde med kompetenceudvikling, design og udvikling af læremidler, uddannelsesudvikling og med IT-understøttelse inden for eksempelvis videndeling og organisatorisk læring. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Du skal enten have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 

Kandidatuddannelsen

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik, uddannelsesvidenskab eller Digital Design
  • Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point
  • Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ansøgning

Du finder en vejledning til hvordan du søger om optagelse på kandidatuddannelserne på denne side.

 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

 

Merit

Du har mulighed for at søge merit for dele af en kandidatuddannelse, hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer ved anden bestået uddannelsesaktivitet på kandidatniveau. Det sker formelt efter, at du er optaget på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Delvist netbaseret uddannelse

IT-didaktisk design er en delvist netbaseret uddannelse, der kombinerer heldagsseminarer med onlineundervisning. På hvert semester er 1-2 seminarer, hvor du forventes at være fysisk til stede. Derudover er uddannelsen tilrettelagt med online aktiviteter, der blandt andet består af gruppearbejde, diskussioner mellem studerende og undervisere på holdet, videoforelæsninger, online vejledning og mundtlig/skriftlig feedback fra underviseren. På uddannelsen lægger vi meget vægt på samarbejde, synlighed og vidensdeling mellem studerende og på feedback og vejledning fra underviserne. Du bliver involveret i at eksperimentere med brugen af teknologi i undervisningen, så du kommer omkring alt lige fra blogs, gruppefora, samarbejdsværktøjer, fildelingsværktøjer, sociale netværk, video og videomøder som led i undervisningen. Her kan du se eksempel på brugen af blogs i et af fagene på IT-didaktisk design. Det er muligt at følge undervisningen fra hele kloden. Det anbefales dog, at du deltager i de fysiske seminarer.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere.