Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FRANSK ERHVERVSSPROG OG
INTERNATIONAL
ERHVERVSKOMMUNIKATION

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Cand.ling.merc.-uddannelsen i Fransk (CLM) er en to-årig uddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, som uddanner kommunikations- og sprogeksperter, der kan udrede, planlægge, lede og varetage specialiserede og komplekse kommunikationsopgaver på dansk og det valgte fremmedsprog i en interkulturel kontekst. 

Kommunikation i en national og international kontekst

Den kontekst, CLM-uddannelsen uddanner kandidater til, er kendetegnet ved, at virksomheder og organisationers evne til at kommunikere i en stadig mere kompleks og dynamisk verden er afgørende for deres succes både nationalt og internationalt. Omverdenen og medarbejderne forventer i dag, at organisationer agerer bæredygtigt og etisk ansvarligt og samtidig aktivt inddrager dem i deres strategiske beslutninger. Som aktører i en globaliseret og digitaliseret verden er organisationer afhængige af, at omverdenen og medarbejderne har tillid til deres holdninger, produkter og adfærd, fordi det er en forudsætning for at opnå social legitimitet og dermed for at overleve som organisation og opnå succes i en foranderlig verden.

Lær at omsætte strategiske målsætninger til kommunikativ adfærd

Nøglen til succes er i den sammenhæng organisationers evne til at kommunikere både i en national og en international kontekst. De har derfor brug for indsigt i og viden om, hvordan kommunikation kan bruges til at understøtte organisationens overordnede strategiske mål(sætninger) både indadtil og udadtil, og hvordan den omsættes til konkret kommunikativ adfærd og kommunikationsmateriale på dansk og fremmedsprog, hvor sprog er en integreret del af kommunikationsprocessen.

På den baggrund har uddannelsen til formål at uddanne studerende, der kan arbejde strategisk og reflekteret med kommunikation og sprog og omsætte det strategiske arbejde til praksis med henblik på at bidrage til at nå virksomhedens eller organisationens overordnede mål.

I løbet af studiet har du mulighed for at specialisere dig inden for uddannelsens fagområder gennem valgfag, projektorienteret forløb, internationale valgfag og speciale.

Adgangskrav

 • Kandidatuddannelsen i ét fremmedsprog kræver, at du har en erhvervssproglig bachelor­uddannelse (med det relevante sprog) fra Aarhus Universitet.
 • Erhvervssproglige bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner end Aarhus Universitet skal have 60 ECTS inden for det relevante fremmedsprog.
 • Øvrige bacheloruddannelser fra andre universiteter med minimum 100 ECTS inden for det relevante fremmedsprog kan give adgang til kandidatuddannelsen. Der lægges i forbindelse med vurderingen af bacheloruddannelsen fra andre universiteter vægt på, at der er tilsvarende komparative elementer mellem dansk og det pågældende sprog.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansksproget, skal du dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven. Studieprøven skal være bestået med mindst 10 i hver delprøve.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (med det relevante sprog), under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation i engelsk/fransk/spansk/tysk er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. Læs mere om retskrav her: http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/retskravsansoegere/

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.    

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Studerende, der gennemfører kandidatuddannelsen og vælger fagene Virksomheders tekniske kommunikation og flersprogede dokumentstyring og Oversættelse af virksomheders juridiske og økonomiske tekster samt projektorienteret forløb og speciale relateret til oversættelse opnår ret til at anvende betegnelsen ”uddannet translatør”.  

Uddannelsens opbygning

På uddannelsens første semester får du den grundlæggende viden om centrale teorier, metoder og processer i to rammesættende obligatoriske fag, som giver fundamentet for resten af uddannelsen:

 • Organisationskommunikation
 • Virksomheders tekstproduktion i et interkulturelt perspektiv 

Desuden skal du vælge et af følgende to valgfag:

 • Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv
 • Virksomheders tekniske kommunikation og flersprogede dokumentstyring

På uddannelsens andet semester skal du ligeledes have to obligatoriske fag:

 • Branding i et kommunikativt perspektiv
 • Forandringskommunikation

Du skal derudover vælge et af følgende valgfag:

 • Virksomhedsrapportering
 • Oversættelse af virksomheders juridiske og økonomiske tekster

På tredje semester har du ligeledes flere valgmuligheder.

Du kan vælge mellem:

 • At tage et projektorienteret forløb (dvs. et praktikophold i en internationalt orienteret virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet som afsluttes med en fri hjemmeopgave). Under praktikopholdet får du mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis og bidrage til løsning af virksomheder og organisationers kommunikative opgaver og projekter.
 • At tage internationale valgfag på et udenlandsk universitet (udvekslingsophold).
 • At tage profilfag eller valgfag på AU samt et specialeforberedende fag.

fjerde semester af studiet skal du skrive din specialeafhandling. Du vælger selv det emne, som du vil skrive om, men det skal ligge inden for en af studiets discipliner.

 

Studieliv

Undervisningsformer

Undervisningen på Fransk erhvervssprog og international erhvervskommunikation er tilrettelagt dels som forelæsninger, dels som holdtimer. I forelæsningerne er du sammen med studerende fra CLM-uddannelserne i engelsk, spansk og tysk, og her møder du en række forskellige forskere fra de fire uddannelser, som introducerer til teorier og metoder for de enkelte fag. I holdtimerne, som foregår på mindre sprogspecifikke hold, er du i tæt dialog med dine medstuderende og med underviseren, og her er der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere stoffet.

Der anvendes en række forskellige læringsformer, som fx gruppearbejde eller individuelt arbejde, diskussioner og oplæg på basis af autentiske cases, tekstproduktion, dataindsamling og analyse.

Studiegrupper

På uddannelsen kommer du til at arbejde sammen med dine medstuderende om at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. Din studiegruppe har også en vigtig funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidatuddannelsen i Fransk erhvervssprog og international erhvervskommunikation kvalificerer den studerende til at varetage jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder, organisationer og institutioner.

Kandidaten vil blandt andet kunne finde beskæftigelse i private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og i udlandet samt i internationale institutioner som fx EU i funktioner som: kommunikationsmedarbejder, kommunikationskonsulent, kommunikationsrådgiver, webredaktør, oversætter, tekstforfatter, projektleder, projektkoordinator, marketingkoordinator, export og area manager, underviser.