Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CIVILINGENIØR
BIOMEDICINSK TEKNIK

 

Højteknologisk forskning og udvikling i sundhedsbranchen

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen til civilingeniør i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi bygger bro mellem det ingeniørfaglige og sundhedssektoren. Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig som ingeniør samtidig med, at du opnår medicinsk indsigt.

Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnostik og behandling af mange forskellige slags patientgrupper.

På uddannelsen arbejder du med sundhedsfaglige fag som fysiologi samtidig med naturvidenskabelige og ingeniør­faglige områder som biomekanik, telemedicin og signalbehandling. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Læs mere om uddannelsens opbygning længere nede på siden.

Visninger
Han arbejder med tanker og følelser. Emil har valgt at beskæftige sig med hjernemålinger i sit speciale efter en snak med en af universitetets førende forskere på området, og de to har siden arbejdet tæt sammen. For ham har det været et særligt privilegium at arbejde tæt sammen med forskere og en stor oplevelse at være med til at skaffe ny viden.

Emil havde egentlig tænkt, at han skulle ud og få sig et arbejde allerede, da han var færdig som diplomingeniør i Sundhedsteknologi. Mulighederne var gode, og lønnen var høj, men han valgte at læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør.


Karrieremuligheder

Som civilingeniør i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi kan du arbejde i udviklingsafdelinger hos virksomheder, der producerer medicoteknisk udstyr lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere samt virksomheder der arbejder med sundhedsit-systemer. Du kan også arbejde i sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behandling af patienter. Du har også mulighed for at gå forskervejen i form af en ph.d.-uddannelse.


Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter på Institut for Ingeniørvidenskab

Adgangskrav

OBS. Der er kun vinteroptag med studiestart ultimo januar 2016 på Biomedicinsk teknologi. Fremover er der optag to gange årligt kun på Biomedicinsk teknologi, og dermed er der for Biomedicinsk teknologi studiestart to gange årligt, ultimo januar og ultimo august. Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk teknik har kun optag én gang årligt med studiestart ultimo august.

Følgende uddannelser er adgangsgivende til civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi (cand.polyt.):

 • En diplomingeniøruddannelse inden for elektronik, informationsteknologi, sundhedsteknologi eller maskinteknik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt lineær algebra (5 ECTS) og Stokastisk modellering og behandling (5 ECTS) samt kompetencer i anatomi svarende i niveau, omfang og indhold til kurset Anatomi (5 ECTS).
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Følgende uddannelser er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik (cand.scient.med.):

En bacheloruddannelse inden for medicin, idræt, molekylær medicin eller odontologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Calculus 1 (5 ECTS) og Calculus 2 (5 ECTS) samt kompetencer inden for basal deskriptiv statistik og statistisk inferens. Det er kompetencer, som i niveau, omfang og indhold p.t. svarer til kurset Statistik og databehandling (5 ECTS).

Visse sundhedsvidenskabelige professionsbacheloruddannelser, f.eks. bioanalytiker, fysioterapeut, radiograf og perfusionister under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Calculus 1 (5 ECTS) og Calculus 2 (5 ECTS) samt kompetencer inden for basal deskriptiv statistik og statistisk inferens. Det er kompetencer, som i niveau, omfang og indhold p.t. svarer til kurset Statistik og databehandling (5 ECTS). 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af 
studieprogrammet.

Sprogkrav

Ansøgere skal være i stand til at følge undervisningen på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Adgangsbegrænsning

Der kan årligt optages samlet 22 studerende på uddannelserne i biomedicinsk teknologi og biomedicinsk teknik. Uddannelsen i biomedicinsk teknologi har som udgangspunkt 2/3 af alle pladserne, men overskydende pladser på biomedicinsk teknologi kan besættes med kvalificerede ansøgere til biomedicinsk teknik og omvendt.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret på baggrund af gennemsnittet for den adgangsgivende uddannelse. Hvis der på bachelorbeviset ikke er udregnet et snit, vil universitetet beregne et vægtet karaktergennemsnit af alle de discipliner, der indgår i den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Hvis flere ansøgere har samme gennemsnit, vil udvælgelsen ske efter antal års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Varsling af ændringer i udvælgelseskriterierne fra sommeren 2017

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere  fra og med sommeroptaget 2017 blive prioriteret på baggrund af gennemsnittet af de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. Hvis der på bachelorbeviset ikke er udregnet et snit, vil universitetet beregne et simpelt karaktergennemsnit af alle de discipliner, der indgår i den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Særlig vejledning vedr. supplerende matematik

Kurserne ”Calculus 1” og ”Calculus 2” kan erstattes af kurserne ”Anvendt lineær algebra” og ”Matematisk modellering af lineære systemer”

Er der behov for at supplere sin uddannelse med matematik i henhold til optagelseskrav gældende fra 2015 kan dette f.eks. gøres ved at følge kurserne ”Calculus 1” og ”Calculus 2”, der udbydes i efteråret, eller "Matematisk modellering af lineære systemer" og ”Anvendt lineær algebra”, der begge udbydes i både foråret og efteråret. Bemærk at ”Anvendt Lineær Algebra” om efteråret udbydes som et intensivt tre ugers kursus i august måned. 

Er et eller flere adgangsgivende kurser ikke afsluttet, når der søges om optagelse, anføres dette i ansøgningen. 

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi er tilrettelagt med to semestre pr. studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

Obligatoriske kursuspakker:


Biomedicinsk teknik - efterår

Biofysik 10 ECTS
Biostatistik 5 ECTS

Biomedicinsk teknik - forår

Biomedicinsk virtuel instrumentering - 5 ECTS
Elektrofysik - 5 ECTS
Innovation og entreprenørskab - 5 ECTS


 

Biomedicinsk teknologi - efterår

Biofysik 10 ECTS
Biostatistik 5 ECTS 

Biomedicinsk teknologi - forår

Fysiologi - 10 ECTS
Innovation og entreprenørskab - 5 ECTS 

Specialiseringspakker

Efterår:

Telemedicin
Telemedicinske systemer - 10 ECTS
Ambient Assisted Living - 5 ECTS


Neuro science
Neuroanatomy, neaurotransmission and brain diseases - 10 ECTS
Statistisk analyse af data fra hjerneskanninger - 5 ECTS


Biomechanical engineering
Biomekanik - 10 ECTS
Tissue Engineering - 5 ECTS

 Forår:

Medicinsk billeddannelse

MR billeddannelse og digital billedbehandling - 10 ECTS
Billeddannelse med røntgen, nuklearmedicin og ultralyd - 5 ECTS


Electrophysiology

Advanced Electrophysiology - 10 ECTS
Elektrofysiologi og instrumentering - 5 ECTS

 


Valgfrie kurser

 • Klinisk projekt 1
 • Klinisk projekt 2
 • Klinisk projekt 3
 • Introduktion til medicinsk fysik
 • Patologi


Studieordning

 


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

 

 

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Science and Technology eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter på Institut for Ingeniørvidenskab.

Studieliv

Dagligdagen på Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi

Du får din daglige gang på AU Engineering campus på Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Mød to studerende

Katja Miltersen, studerende, Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi:

"Der er et rigtig spændende fagmiljø på uddannelsen, fordi der er studerende med mange forskellige baggrunde lige fra diplomingeniøruddannelserne til for eksempel Idræt og Medicin. Mit specialeprojekt udfører jeg i samarbejde med læger og kemikere ved Aarhus Universitetshospital. Her udvikler jeg en kemisk analysemetode, som jeg håber i fremtiden kan hjælpe lægerne med at følge afgiftningen af patienter, der er forgiftet med paracetamol, i takt med at de bliver behandlet"


Roa Salman, studerende, Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi:

"Det, jeg er mest begejstret for ved denne uddannelse, er at arbejde i et tværfagligt miljø med udvikling og design af nyt udstyr og metoder, der kan være med til at løse medicinske problemer. Når jeg er færdiguddannet vil jeg gerne udvikle medicinaludstyr, der kan forbedre sundhedsvæsenet og livskvaliteten for det enkelte menneske"

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Der er i høj grad brug for den tværfaglige viden, du får gennem uddannelsen. Danmark er det land i verden, der producerer mest medicoteknisk udstyr pr. indbygger. Produkterne spænder lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere, hvilket kræver en meget bred vifte af medicotekniske kompetencer både i virksomhedernes udviklingsafdelinger og i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner kan du:

 • Arbejde med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behand-ling af patienter.
 • Samarbejde med den medicotekniske industri om udnyttelsen af forskningsresultater til udvikling af nye apparater
 • Udøve sagkyndig medicoteknisk rådgivning ved indkøb af nyt udstyr

I industrien kan du arbejde med:

 • Udvikling og brug af tekniske apparater
 • Salg og markedsføring af højteknologiske medicotekniske apparater
 • Rådgivning af kunder med hensyn til indkøb af det mest hensigtsmæssige apparatur til løsning af specificerede opgaver
 • Deltage interaktivt med læger i klinisk afprøvning af nye produkter

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i biomedicinsk teknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker biomedicinsk teknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for biomedicinsk teknologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på sundhedsvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Se filmen om en karriere som civilingeniør i Biomedicinsk teknologi:

 


"Jeg har specialiseret mig inden for udstyr til endoskopier og til hjerte-lunge-kar-operationer. Halvdelen af tiden arbejder jeg ved projektsektionen under Region Midtjylland, hvor jeg rådgiver hospitaler og hospitalsafdelinger, der ønsker at anskaffe medicoteknisk udstyr inden for mit område. Jeg hjælper blandt andet med kravsspecifikationer, laver serviceaftaler og rådgiver om patient- og personsikkerhed ved brug af det medicotekniske udstyr. Resten af tiden bruger jeg i forsknings- og udviklingssektionen, hvor jeg er ph.d.-studerende." Steven Brantlov, cand.scient.med., medicoteknisk rådgiver hos Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland