Aarhus Universitets segl

SUSTAINABLE HERITAGE MANAGEMENT

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Bliv klædt på til arbejdet med kulturarv

Kandidatuddannelsen i bæredygtig kulturarvsmanagement (Sustainable Heritage Management) på Aarhus Universitet giver dig de nødvendige kompetencer til at løse de udfordringer, der er fundet med forvaltningen af kulturarv. At arbejde med kultur- og naturarv handler om at tage ansvar for menneskets forbindelser til fortiden. Men kulturarv er også en integreret del af nutiden og en ressource for fremtiden. At tage sig af kulturarv er ikke nogen let opgave. Det handler ikke kun om bevaring og beskyttelse af steder, genstande eller traditioner, men også om de krav og interesser, som knytter sig til disse. Sustainable Heritage Management (SHM) uddannelsen gør dig i stand til, gennem teori og praksis, at dykke ned i det spændende og stærkt voksende, men også stadig mere komplekse, kulturarvsområde. Uddannelsen er tilknyttet et unikt tværfagligt miljø, som hjælper dig til at opøve dine evner til at vurdere, sikre og bevare kulturarv, men også til at udvikle, revidere og forny området.

Kulturarv som ressource

Kultur- og naturarv er af stor betydning for et samfunds kollektive erindring og bæredygtighed såvel som for den personlige identitetsdannelse, da den vedrører forbindelserne mellem individer og grupper både tidsmæssigt og geografisk. Kulturarv er på den måde en afgørende eksistentiel faktor i en foranderlig verden. Den kan også være et stærkt økonomisk, miljømæssigt og politisk aktiv, som kan udnyttes til forskellige formål.  Dette betyder også, at kulturarv ikke i sig selv er "godt", og at det desværre er et faktum, at brug og forvaltning undertiden ændrer og kompromitterer lokalsamfund i uheldige og negative retninger. SHM-uddannelsen på Aarhus Universitet kvalificerer dig til at analysere og tage stilling til etikken bag arbejdet med kulturarv. Foruden en faglig referenceramme, opnår du et solidt funderet, praksisbaseret sæt af kompetencer og knowhow. Du vil lære at tackle de fremtidige udfordringer ved kulturarvsmanagement både lokalt og globalt.

Spørgsmålene og udfordringerne er mange:

 • Hvad er kultur- og naturarv, og hvad er ikke?
 • Hvordan registrerer, prioriterer og sikrer vi kulturarven for fremtidige generationer?
 • Hvordan kan civilsamfund indgå ansvarligt i forvaltningen af kulturarv?
 • Hvordan skal man håndtere modsatrettede krav om ejerskab og rettigheder?
 • Hvordan samskaber og formidler vi kulturarven på en bæredygtig måde, så den får blivende værdi for kulturinstitutioner og kreative erhverv samt for samfund og individer?

Et stærkt tværgående fagfelt

Kulturarvsstudier og kulturarvsmanagement er et stærkt tværfagligt område, der anvender metoder og tilgange fra forskellige discipliner. SHM-uddannelsen er forankret i et tværfagligt forskningsmiljø, der omfatter forskere fra arkæologi, antropologi, idéhistorie, æstetik, historie, museologi, kulturstudier, evolutionsstudier og digitalt design. I løbet af studiet vil du altså ikke kun arbejde med materielle former for kulturarv, men også med tekstdata og ikke mindst med mennesker og gruppers brug af kulturarv. Programmet er bygget op om og fungerer i samspil med det nye Moesgård Museum syd for Aarhus, der udgør et universitets- og museumsmiljø med unikke samarbejdsmuligheder og potentialer for studerende og personale. 

Kreativitet og kulturpolitik

Vores fokus på management vil give dig faglig viden og færdigheder til at arbejde med kultur- og naturarv i institutionelle sammenhænge, f.eks. på museer, i kulturarvs- og planlægningsinstitutioner, kommuner og internationale organisationer, private virksomheder og almennyttige foreninger. Der er mange forskellige karriereveje inden for feltet kulturarvsmanagement. På uddannelsens andet år har du mulighed for at specialisere dig inden for et delfelt, eller du kan vælge at anvende og udvikle din viden og dine færdigheder i praksis gennem et praktikophold. Hvis du ønsker at prøve kræfter med en forskerkarriere, giver en kandidatuddannelse i SHM naturligvis også mulighed for at søge ind på ph.d.-uddannelsen i Aarhus eller andre steder.

Videopræsentation af Andres Dobat, assistant professor og programkoordinator

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Historie (AU, KU, SDU) 

 • Europæisk etnologi (KU) 

 • Forhistorisk arkæologi (AU, KU), Middelalder- og renæssancearkæologi (AU), Klassisk arkæologi (AU, KU), Assyriologi (KU), Nærorientalsk Arkæologi (KU), Arkæologi (AU). 

 • Eskimologi (KU) 

 • Kunsthistorie (AU, KU) 

 • Antropologi (AU, KU) samt Internationale udviklingsstudier (RUC) 

 • Geografi med toningen ’Kulturmiljø’ (RUC) 

 • Arkitekt 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Andre tilsvarende bacheloruddannelser, der som minimum indeholder 45 ECTS inden for kulturarvsstudier (f.eks. museologi, museumsstudier, kulturarvsproduktion og -administration) eller fra et felt beslægtet med kulturarvsstudier. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

 • Karaktergennemsnittet for alle kurser på bachelorgraden på ansøgningstidspunktet.
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser på bacheloruddannelsen på ansøgningstidspunktet.
 • En relevansbeskrivelse (1-2 sider på engelsk), som skal forklare 1) din bacheloruddannelses akademiske relevans for kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management; 2) hvilke specifikke kurser fra din bacheloruddannelse, der bidrager til at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management; 3) relevante erfaringer ud over akademiske kvalifikationer.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade en relevansbeskrivelse og et CV (begge på engelsk) til din ansøgning.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Det er vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, herunder hvad det indeholder, hvordan det er opbygget, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen for kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Mangement, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold 
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, hvor du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Mangement er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.  

Kandidatuddannelsen har til huse på herregården Moesgård, der ligger lidt syd for Aarhus. Her har du adgang til bibliotek, kopiering, computere, fællesrum, frokoststue, Moesgård Museum og smuk natur, mindre end 2 km fra stranden.

Følg uddannelsen på Facebook

 Studieliv

Foto: Medie Moesgård

Du har også masser af muligheder for at deltage aktivt i studielivet. For eksempel tilbydes:

 • Fagudvalget er stedet, hvor du som studerende kan diskutere det faglige indhold af din uddannelse og bidrage til den videre udvikling.
 • Dansk Etnografisk Forening er for alle der er interesseret i antropologi og etnografi.
 • Festudvalget Arken, hvor du allerede fra studiestart kan blive medlem og være med til at stable sjove og festlige arrangementer på benene for dig og dine medstuderende.
 • Desuden afholdes mange forskellige arrangementer for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet, såsom foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdage.    

Moesgård

Foto: Medie Moesgård

Følg studielivet på Aarhus Universitet

-oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindevis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din tid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Mangement giver dig færdigheder og kvalifikationer, så du efterfølgende kan bestride stillinger inden for mange arbejdsmarkeder og sektorer, afhængig af dit specialiseringsområde. Mulige karriereveje omfatter ansættelse på museer og arkiver, i institutioner og organer, der beskæftiger sig med planlægning og udvikling inden for ressourcestyring og kapacitetsopbygning samt inden for turisme og de kreative erhverv. Mange af de udfordringer, som du bliver uddannet til at tackle, er transnationale og internationale.

 • På museer, biblioteker og arkiver kan SHM-kandidater besætte stillinger inden for ansvarlig håndtering, konservering og sikring af fundmateriale og sites samt i en mere opsøgende rolle yde en indsats med hensyn til innovative, inklusive og brugercentrerede kommunikationsstrategier og -initiativer.
 • Inden for planlægnings- og ressourcestyring, både i den offentlige og den private sektor, er SHM-kandidater klædt på til at påtage sig projektlederroller, der kræver koordinering og forhandling mellem forskellige interessenter og interessegrupper. 
 • Inden for udviklings- og kapacitetsbygningssektoren, herunder NGO’er, kan SHM-kandidater bidrage med deres holistiske og tværfaglige kompetencer, der ruster dem til at håndtere følsomme og komplekse spørgsmål, så som "indfødtes" krav om rettigheder eller anerkendelse.    
 • Inden for turisme og de kreative industrier (som i stigende grad overlapper de sektorer, der er beskrevet ovenfor) kan SHM-kandidater udnytte deres færdigheder i at lede og udvikle destinationer og virksomheder på måder, der kombinerer vækst med inkluderende og bæredygtige strategier.                    

Desuden vil kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management kvalificere studerende, der ønsker at forfølge en forskerkarriere, til at søge om optagelse på ph.d.-uddannelser på Aarhus Universitet eller andre steder - et valg der åbner op for samarbejde med nationale eller internationale institutioner, organisationer eller private virksomheder. Du kan læse mere om ph.d.-programmer på Arts på universitetets hjemmeside.     

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Mangement i Arts Karrieres karrierekatalog.