Aarhus Universitets segl

ASTRONOMI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Fra 2024 optages der ikke nye studerende på kandidatuddannelsen i Astronomi.
I stedet kan man søge ind på kandidatuddannelsen i Fysik og tage Astronomi som specialisering.


Undersøger og forklarer vores forunderlige verden

Kandidatuddannelsen i Astronomi handler om universets opståen og udvikling. Du arbejder med undersøgelser af nye planeter og stjerner i form af seismologiske studier, og du kan specialisere dig i alt fra kosmologi, stjerneudvikling til helioseismologi. Du studerer universet og de fysiske og kemiske processer, der styrer himmellegemernes udvikling med baggrund i videnskabelige discipliner som astrofysik, kvantefysik, relativitetsteori og kosmologi. Du får kendskab til den nyeste teknologi i avancerede teleskoper og satellitter, og du kommer også omkring programmering og billedbehandling. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig primært til bachelorer i Fysik.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Astronomi kan du eksempelvis arbejde med undervisning på gymnasier. Du kan arbejde i virksomheder og organisationer, hvor dine evner inden for områder som billedbehandling og analyse af store datamængder udgør en vigtig ressource. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i astronomi:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i astronomi:

 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for fysik og astronomi af et omfang på mindst 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik og statistik af et omfang på mindst 30 ECTS kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.
  • Ved universitetets vurdering af, om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i astronomi, lægges vægt på:
   • Bacheloruddannelsen indeholder fagelementer inden for fysik og astronomi af et omfang på mindst 60 ECTS bredt fordelt blandt følgende emner: mekanik, relativitetsteori, elektromagnetisme, kvantemekanik, stoffets opbygning, universets opbygning og eksperimentelle elementer.
   • Bacheloruddannelsen indeholder fagelementer inden for matematik og statistik af et omfang på mindst 30 ECTS.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor fysik, astronomi, matematik og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Se uddannelsens opbygning i diagrammet herunder.

Studieliv

Undervisningen

Undervisningen på Astronomi, som varetages af aktivt, udøvende forskere, er anvendelses- og forskningsorienteret, og der stilles store krav til din faglighed og selvstændighed. En del af undervisningen udgøres af forelæsninger, mens den anden del primært udgøres af teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold.

Det sociale studieliv

Astronomi holder til på Institut for Fysik og Astronomi, hvor Fysik og Astronomi blandt andet deles om fredagsbaren, Fysisk Fredagsbar, der arrangerer forskellige sociale arrangementer. På instituttet kan du møde forskellige studierelevante foreninger som eksempelvis Foreningen PS! Personale og Studerende ved IFA, som hvert år afholder julefrokost og temaaftener og TÅGEKAMMERET, som er en fest- og foredragsforening på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kompetenceprofil

Som kandidat i astronomi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker astronomi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for astronomi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte sig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobmuligheder

Som kandidat i astronomi fra Aarhus Universitet har du flere forskellige karrieremuligheder. Undervisningssektoren aftager et stort antal kandidater, primært til undervisning i gymnasieskolen. En del kandidater opnår stillinger i erhvervslivet, f.eks. i softwarefirmaer, hvor astronomens kendskab til f.eks. billedbehandling og analyse af store datamængder udgør en vigtig ressource. Endelig fortsætter en del af kandidaterne i astronomi i en forskeruddannelse, typisk som ph.d.-studerende med henblik på en karriere som forsker i ind- eller udland, hvor de fortrinsvis ansættes i forskerstillinger enten i erhvervslivet eller offentlige forskningsinstitutioner, f.eks. universiteter, ESO eller ESA. Arbejdsløsheden blandt astronomer uddannet fra Aarhus Universitet er meget lav.