Aarhus Universitets segl

ANTROPOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Moesgård (Aarhus)  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Antropologi handler om verdens kulturer og samfund. Du studerer sociale og kulturelle forhold, og du opnår en dybdegående forståelse af menneskelige grundvilkår og deres forandring. Antropologi handler om mennesket som socialt og kulturelt væsen og om, hvordan vi interagerer i lokale og globale sammenhænge. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at få praktisk erfaring via praktikophold og feltarbejde, og når du søger ind på uddannelsen vælger du en linje, hvor du specialiserer dig inden for bestemte emner og regioner.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Antropologi har du meget forskelligartede karrieremuligheder. Du kan eksempelvis arbejde inden for det sociale område med projektledelse, som jobkonsulent eller som arbejdsmarkeds- og integrationskonsulent. Du kan arbejde med design- og innovationsprocesser, med organisation og personale inden for HR og organisationsudvikling, du kan arbejde med udvikling og ulandsbistand eller måske med analyse og evaluering af indsatser inden for eksempelvis psykiatrien. Du kan også gå forskervejen og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i antropologi:

 • bacheloruddannelsen i antropologi (AU, KU)
 • en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg i antropologi (AU)

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i centrale antropologiske begreber og analyse
 • 10 ECTS inden for et antropologisk tema eller region
 • 10 ECTS i kvalitativ metode

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i antropologi ved AU har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i antropologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i antropologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse på uddannelsen.

På linjen Visuel Antropologi er der et begrænset antal pladser. AU kan løbende justere antallet af pladser.

Ved adgangsbegrænsning anvendes de beskrevne udvælgelseskriterier. 

Udvælgelseskriterier

Almen linjen:

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Visuel Antropologi:

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 

1. Akademisk baggrund (vægter 75%), baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%), baseret på CV samt relevansbeskrivelse (se nedenfor for uddybning af krav til indhold i disse dokumenter).

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, CV, relevansbeskrivelse og evt. studieordninger. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Relevant erfaring kan eksempelvis være erfaring med medieproduktion (film, tv, fotografi, udstilling, multimedie, webbaserede formater, mm.), audiovisuel eller visuel kommunikation, kunstnerisk arbejde, museumsarbejde, eller tidligere uddannelse eller beståede kurser indenfor disse felter.

2) En relevansbeskrivelse (1-2 sider lang), som skal være på engelsk og uddybe:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Visual Anthropology
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse du mener indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Visual Anthropology
 • Din evt. relevante erhvervserfaring

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade studieordningen eller et link til studieordningen for din bacheloruddannelse.     

Sprogkrav

Følgende sprogfærdighedskrav gælder til optagelse på kandidatuddannelsen i antropologi:

Dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende:

 • Den dansksprogede linje i Almen antropologi

Engelsk på gymnasialt B-niveau eller tilsvarende:

 • Linjen i Visual Anthropology

Alle ikke-retskravsansøgere skal dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole eller tilsvarende.


Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere til begge linjer dokumentere Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole eller tilsvarende.

 

Uddannelsens opbygning

På 2. og 3. semester skal du udføre feltarbejde i til sammen minimum 4 måneder. Her arbejder du selvstændigt med at indsamle og bearbejde etnografisk materiale, og du vil typisk arbejde videre med den indsamlede empiri i dit speciale på 4. semester. Du kan gennemføre dit feltarbejde i Danmark eller i udlandet, og du har mulighed for at gennemføre hele eller dele af feltarbejdet som en feltarbejdspraktik i en institution, virksomhed eller et projekt – eksempelvis ved en forskningsinstitution, et museum, en privat virksomhed, et bistandsprojekt eller ved statslige eller kommunale institutioner. Her udvikler du dit projekt i samarbejde med organisationen, eks. i forbindelse med løsning af en konkret opgave. For nogle kan dette være en genvej til arbejdsmarkedet.

Undervisningssprog

Kandidatuddannelsen i Antropologi består af to linjer, som er godkendt med henholdsvis dansk og engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. På den danske linje skal du være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk, da Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieordning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Antropologi kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Antropologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. 

Linjer

På kandidatuddannelsen i Antropologi skal du vælge én af to linjer

 • Almen linje (undervisning på engelsk bør forventes)
  Linjen bygger videre på en klassisk antropologisk tilgang til studiet af mennesket som socialt og kulturelt væsen og dets interaktion med andre mennesker. På den almene linje kan du i høj grad specialisere dig indenfor de emner, du interesserer dig for. Det kan for eksempel være integration, materiel kultur, religion og politik, forandringsprocesser, eller du kan specialisere dig i kulturspørgsmål knyttet til en bestemt region som eksempelvis Østafrika, Nordamerika eller Sydøstasien. På den almene linje opnår du en kulturforståelse, der sætter dig i stand til at analysere komplekse sociale og samfundsmæssige spørgsmål i en globaliseret verden på tværs af køn, generationer, etniske grupper og lignende.
   
 • Visual Anthropology (undervisning og eksamen på engelsk)
  Mennesker kommunikerer og dokumenterer i stigende omfang deres liv gennem video, fotografi og nye sociale medier. De audiovisuelle medier giver helt særlige muligheder for at etablere antropologisk forskning som et gensidigt samarbejde mellem forskere og informanter. På denne engelsksprogede kandidatlinje lærer du at udnytte det analytiske og dialogiske potentiale i audiovisuelle medier med særligt fokus på etnografisk film. Du undersøger de samme typer af antropologiske spørgsmål som eks. på almen linje, men du gør det gennem den visuelle antropologis særlige metoder og teorier, som kan overskride den rene teksts rammer. Du har workshops i etnografisk filmproduktion, fotografi, og udstillingsarbejde, og du opnår både praktiske, analytiske og teoretiske redskaber, som du anvender på dit feltarbejde. Uddannelsen kulminerer med produktionen af et speciale, hvor du kan kombinere et visuelt produkt (eks. film, fotos, multimedia eller museumsudstilling) med en skriftlig del.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Antropologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Men studielivet stopper ikke, når du lukker bøgerne. Det fortsætter i de mange faglige og sociale foreninger. Du kan blandt andet deltage i: 

 • BarBaren 
  Fredagsbaren på Antropologi er navngivet BarBaren. Hver anden fredag inviterer de til fest og dans på Moesgård. 
 • Kaiko
  Tsembaga-befolkningens grisefestival er navngivet Kaiko, og derfor er det jo oplagt at give festforeningen på Antropologi det samme navn. 
 • Moesgaard Special Olympics
  Her dyster Antropologi om håneretten over de øvrige studier, der har til huse på Moesgård. Det er en dag med hygge, venskab og godt humør. 
 • Dansk Etnografisk Forening
  Foreningen udgiver tidsskriftet Jordens Folk og holder møder for alle med interesse i antropologi og etnografi. 
 • Socialiteten
  Denne sociale forening står for at stable en række hyggelige arrangementer på benene i løbet af hvert semester. 
 • Fagrådet
  Fagrådet er din mulighed som studerende for at få indblik i og diskutere formelle og indholdsmæssige dele af studieordningen på din uddannelse.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Maja Hjorth Just, HR konsulent

Fra verdensredder til HR konsulent
Da jeg startede på Antropologi, ønskede jeg at "redde" personer med flygtninge- og migrationsbaggrund. Men i slutningen af min bacheloruddannelse stiftede jeg bekendtskab med faget Organisationsantropologi og blev desuden som studievejleder involveret i et pilotprojekt omkring studerendes jobbevidsthed. Mens jeg blev uddannet til at gøre de studerende jobbevidste, blev jeg selv klar over, at jeg ønskede at arbejde med organisationer og HR.

5 måneders feltarbejde i Mexico
På kandidatuddannelsen var jeg i Mexico i 5 måneder, hvor jeg udførte feltarbejde i en dansk virksomhed. Det var en kombination af masser af udfordringer, en anderledes verden og varmere himmelstrøg. Jeg arbejdede med kvinderne i produktionen, og jeg blev trænet i at oversætte min viden til praksis, da jeg skulle coache topledelsen i forhold til deres kommunikation og interne samarbejde. Feltarbejdet var en rigtig stor oplevelse både fagligt og privat - jeg føler mig stadig privilegeret over at have fået lov til at lave mit eget projekt, at have bidraget til udvikling af virksomheden, og at have boet i Mexico i 5 måneder.

Arbejdet som HR konsulent
Jeg bruger min kandidatuddannelse i Antropologi til at skabe tillid, til analyse af komplekse opgaver, til at udfordre medarbejdere på deres antagelser, til at give feedback og meget mere. Kompetencen i at observere sociale relationer og se på, hvad medarbejdere siger, de gør, og hvad de rent faktisk gør, bruger jeg praktisk talt i alt organisations- og medarbejderudvikling. Som HR-konsulent i en privat ingeniørvirksomhed med 600 ansatte globalt, er min funktion overordnet at understøtte udvikling af medarbejdere og organisation både fagligt og socialt. Sammen med ledere og mine HR-kolleger udvikler jeg kurser og seminarer med fokus på faglig udvikling (kultur-, produktforståelse), værktøjer (forhandlingsteknik, projektlederuddannelse) og personlig udvikling (lederkursus). Jeg sparrer også med ledere i forhold til rekruttering, medarbejdernes udvikling og præstationer, og jeg laver gruppeøvelser om eksempelvis konfliktløsning.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs som antropolog i Arts Karrieres karrierekatalog.