TEOLOGI

Introduktion

Undersøger kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige udtryk

Kandidatuddannelsen i Teologi giver dig omfattende viden om, hvordan kristendommen har indgået i samspil med skiftende tiders værdier og menneskesyn, og hvordan den kan bringes i kritisk dialog med nutidens livssyn og samfundsforhold. Du arbejder med fortolkning af de bibelske tekster og med kirkens og kristendommens oprindelse og udvikling. Du fordyber dig desuden i kristendommens syn på forholdet mellem Gud og menneske, og du får et solidt grundlag for at tænke over kristendommens svar på tilværelsens store spørgsmål.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Teologi får du mulighed for at blive præst i folkekirken efter pastoralseminariet. Du kan også undervise på seminarier, højskoler og universiteter eller gøre karriere i en række forskellige organisationer, hvor du blandt andet kan arbejde med personaleudvikling, kommunikation og formidling. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d..

Adgangskrav

Studerende med en bacheloruddannelse i teologi, der er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 569 af 3. juli 2002 om bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi eller i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne, har krav på adgang til kandidatuddannelsen i teologi, såfremt de nedenfor anførte adgangskrav er opfyldt. Studerende med en bacheloruddannelse i teologi fra et udenlandsk universitet eller med en anden relevant bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet har ret til adgang til kandidatuddannelsen i teologi, såfremt følgende særlige adgangskrav er opfyldt:

  • Gymnasialt A-niveau i græsk og latin, eller på et niveau, der af studienævnet skønnes at svare hertil.
  • Kompetencer og kvalifikationer, der af studienævnet i omfang og niveau skønnes at svare til følgende discipliner på bacheloruddannelsen i teologi (jf. Studieordning for bacheloruddannelsen i teologi af 2003 eller Studieordning for bacheloruddannelsen i teologi af 2005 eller Studieordning for bacheloruddannelsen i teologi af 2007): Bibelkundskab, Hebraisk, Det Gamle Testamentes Eksegese, Det Nye Testamentes Eksegese, Kirkehistorie, Teologihistorie, Dogmatik, Etik og Religionsfilosofi samt Religionsfag (jf. dog stk. 2.)
  • Skriftlig opgave, der af studienævnet skønnes at svare til et bachelorprojekt i teologi, og som dokumenterer fortrolighed med almindelige principper for videnskabeligt arbejde og elementære færdigheder i videnskabelig argumentation og vurdering.
  • For udenlandske ansøgere gælder endvidere, at der kræves bestået Studieprøve i dansk.

stk. 2. Det er muligt at blive optaget på kandidatuddannelsen i teologi, selv om man ikke har studeret faget Religionsfag under bacheloruddannelsen. I så fald kan Studienævnet for Teologi stille særlige tematiske krav til valgfag.

stk. 3. Såfremt disciplinen Praktisk Teologi er studeret i den adgangsgivende bacheloruddannelse, omfatter valgfag 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Teologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Teologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Teologi, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Teologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Det sociale liv på Teologi

På Teologi er der løbende debatter og gæsteforelæsninger, der kan give inspiration til dine studier. Du kan også selv være med til at arrangere foredrag og fester, deltage i studenterpolitik eller sidde med i barudvalget. Studiemiljøet på Teologi er fuldt af gode fritidsmuligheder, og du kan eksempelvis debattere, spille revy, danse lancier eller arrangere højskoleweekender. Som teologistuderende har du mulighed for som alle andre universitetsstuderende at deltage i mange forskellige kulturelle, sportslige og akademiske aktiviteter i løbet af studielivet.

Studieture, udveksling og praktik

I løbet af din studietid på Teologi får du mulighed for at komme med på studieture. Det kan være små ekskursioner til kirker og trossamfund i Danmark - nogle dage i Berlin eller Lübeck eller de helt store rejser til eksempelvis Israel/Palæstina eller USA, som arrangeres hvert andet år. Du har også gode muligheder for at komme på udveksling til universiteter i udlandet, udføre et feltprojekt eller komme i praktik i en virksomhed eller organisation.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.