Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MUSIKPÆDAGOGIK)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: København | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Videnskaben om musikundervisning

Aldrig har musik spillet så fremtrædende en rolle i vores hverdag, som den gør i dag. Alligevel er musik som fag i undervisning og uddannelse under stærkt pres. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan musikundervisning kan begrundes som skolefag, i fritidsundervisning og i videregående uddannelse.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Didaktik (Musikpædagogik) kan du arbejde med undervisning i musik på musikskoler, folkeskoler, gymnasier, seminarier og musikkonservatorier. Du kan arbejde med planlægning, evaluering og udvikling af musikundervisning, og du har også mulighed for at gå forskningens vej inden for musikundervisning.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i musikvidenskab eller musik
 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag/undervisningsfag i musik
 • Bachelor fra et musikkonservatorium
 • AU kan optage ansøgere, der ikke opfylder de ovenfor nævnte adgangskrav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. Det gælder bl.a. ansøgere med nedenstående uddannelser, der kan optages på kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) efter individuel vurdering:

 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i musik og supplerende uddannelse svarende til 15 ECTS .
 • Uddannelse fra et musikkonservatorium med omfang mindst svarende til BA.
 • Pædagogisk rettede uddannelser på bachelorniveau, hvor ansøgeren før eller under uddannelsen har optjent musikfagligt indhold svarende til 30 ECTS. (Herunder fx professionsbachelor som pædagog med særlig vægt på musik, bachelor i pædagogik eller tilsvarende, udenlandske musikuddannelser på bachelorniveau.)

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Der åbnes for ansøgninger i 2. runde primo maj. Hold dig orienteret her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegningsfrister-og-vigtige-datoer/

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelses vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Vejledningssamtale

Hvis du vurderes kvalificeret til optagelse, kan du blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Didaktik (musikpædagogik) er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 
OBS! En ny studieordning for 2018 er på vej og derfor bliver modulerne lidt anderledes.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

Studieliv

Sæt dit eget præg

Didaktik (Musikpædagogik) holder til på DPU. Her har du gode muligheder for at præge din uddannelse efter dine behov og interesser. Vejledning er grundstenen i pædagogikken på instituttet, og du skal være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og at kunne samarbejde med andre. På instituttet bliver du udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere.

Undervisning, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen har et meget dynamisk socialt og fagligt miljø, hvor dine medstuderende kommer fra meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og flere vil have erfaring fra arbejdsmarkedet, inden de starter på kandidatuddannelsen.

En typisk uge for Didaktik (Musikpædagogik)

Mandag:
Kl. 9-14 Forelæsning i Musikdidaktik
Kl. 14-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 10-14 Forelæsning i Almen didaktik
Kl. 14-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 9-17 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Didaktik (musikpædagogik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for  at tage kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).