Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MUSIKPÆDAGOGIK)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Optaget på uddannelsen er sat i bero. Derfor optages der ingen studerende på Didaktik (Musikpædagogik) i 2024.


Musik spiller en vigtig rolle i vores liv. Med den digitale, teknologiske revolution de seneste par årtier spiller musikken måske en mere omfattende rolle i mange menneskers liv end nogensinde før. Musikkens kraft som socialt og identitetsskabende kulturfænomen kan i dag næppe overvurderes.

Der bliver undervist i musik på alle niveauer – lige fra babyrytmik til videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt at undersøge og begrunde vigtigheden af denne musikundervisning og bidrage til en teoretisk informeret refleksion over musikpædagogisk praksis.  Det er nødvendigt, fordi musikken er et spejl af den verden, vi lever i. En verden, der i disse år udvikler sig med stadig større hastighed. Undervisere og andre der arbejder pædagogisk med konkrete menneskers forhold til – og forståelse af – musik, må derfor være i øjenhøjde med de socio-kulturelle tendenser i samfundet, der påvirker musik i undervisning og uddannelse.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Professionel musikundervisning

At udvikle professionel musikundervisning handler om at kunne begrunde og formidle faget på en måde, der er afstemt med den samfundsmæssige omverdens skiftende forventninger til faget. Nøglen til denne udvikling er en øget pædagogisk refleksivitet, som opnås gennem skoling i forskningsbaseret musikpædagogisk teori. Kandidatuddannelsen i Didaktik (musikpædagogik) er derfor en nødvendig overbygning på den reflekterede musikundervisers CV.

På kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) arbejder vi med musikpædagogiske teorier af bl.a. filosofisk, psykologisk og sociologisk karakter og med de pædagogiske og didaktiske emner, der er helt specifikke for musikfaget. Vi arbejder på at skabe et teoretisk fundament for professionel undervisning, et didaktisk perspektiv, som klæder de studerende på til at udvikle musikpædagogiske praksisser på et forskningsbaseret grundlag.

Studerende på uddannelsen har meget forskellige baggrunde bl.a. fra læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, konservatoriet og musik på universitetet. Denne mangfoldighed skaber et værdifuldt studiemiljø, der åbner den studerendes blik for såvel specialisering som helhed og sammenhæng i det samlede felt for musik i undervisning og uddannelse. Uddannelsen har, gennem sin basis i det musikpædagogiske forskningsmiljø, aktuel relevans for musikpædagogisk praksis og udvikling i Danmark, og giver indblik i både nordisk og international praksis og forskning. Herigennem kvalificeres den studerende på højt niveau, med særlig vægt på sit specialiserede område og med indsigt i det samlede felt.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

Da kandidatuddannelsen i Didaktik (musikpædagogik) er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. En ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) skal du have en af følgende uddannelser:

AU kan optage ansøgere, der ikke opfylder de ovenfor nævnte adgangskrav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. Det gælder bl.a. ansøgere med nedenstående uddannelser, der kan optages på kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) efter individuel vurdering:

 • En bacheloruddannelse i musikvidenskab eller musik
 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag/undervisningsfag i musik
 • Bachelor fra et musikkonservatorium
 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i musik og supplerende uddannelse svarende til 15 ECTS .
 • Uddannelse fra et musikkonservatorium med omfang mindst svarende til BA.
 • Pædagogisk rettede uddannelser på bachelorniveau, hvor ansøgeren før eller under uddannelsen har optjent musikfagligt indhold svarende til 30 ECTS. (Herunder fx professionsbachelor som pædagog med særlig vægt på musik, bachelor i pædagogik eller tilsvarende, udenlandske musikuddannelser på bachelorniveau.)

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlang videregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller master niveau.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Vejledningssamtale

Hvis du vurderes kvalificeret til optagelse, kan du blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Undervisningen foregår på DPU, Campus Emdrup (København). Kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) kan gennemføres enten som et fuldtidsstudie (svarende til 37-40 timer om ugen) eller som deltidsforløb (mod betaling), hvor uddannelsen kan strækkes over længere tid og derfor evt. kan forenes med erhvervsarbejde. Fælles for begge studieformer er, at mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En typisk uge for Didaktik (Musikpædagogik)

Mandag:
9-14 Forelæsning i Musikdidaktik
14-16 Forberedelse

Tirsdag:
10-14 Forelæsning i Almen didaktik
14-16 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
9-17 Forberedelse

Fredag:
9-12 Forberedelse
12-15 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) kan du komme til at beskæftige dig med musikundervisningen på mange planer. Kandidatstudiet bidrager til forskningsbaseret udvikling af undervisning på bl.a. musikskoler, i folkeskolen, på gymnasier, professionshøjskoler og musikkonservatorier. Du kan være med til at planlægge, evaluere og udvikle faget, du kan påtage dig ledelses- og konsulentfunktioner. Du har også mulighed for at arbejde med forskning i faget.

Kandidaterne har typisk fået jobs som undervisere – fx på musikskoler, i folkeskolen, på gymnasier, professionshøjskoler og musikkonservatorier. Andre arbejder som fag- og udviklingskonsulenter fx i kommunerne og staten eller på forlag.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) i Arts Karrieres karrierekatalog.

Didaktik (Musikpædagogik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).