Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MUSIKPÆDAGOGIK)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: København | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Musikken er alle steder

 

Musik spiller en vigtig rolle i vores liv. Med den digitale, teknologiske revolution de sidste par årtier spiller musikken måske en mere omfattende rolle i vore liv end nogensinde før.

Der bliver undervist i musik på alle niveauer – lige fra babyrytmik til videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt at undersøge og begrunde vigtigheden af denne musikundervisning og give de mange praktikere et teoretisk fundament for det, de gør. Det er nødvendigt, fordi musikken er et spejl af den verden, vi lever i. En verden, der i disse år udvikler sig med stadig større hastighed. Undervisere og andre der arbejder pædagogisk med konkrete menneskers forhold til – og forståelse af – musik, må derfor være i øjenhøjde med de socio-kulturelle tendenser i samfundet, der påvirker musik i undervisning og uddannelse.

Professionel undervisning

At udvikle professionel musikundervisning handler om at kunne begrunde og formidle faget på en måde, der er afstemt med den samfundsmæssige omverdens skiftende forventninger til faget. Nøglen til denne udvikling er at kultivere en pædagogisk refleksivitet, som opnås gennem skoling i forskningsbaseret musikpædagogisk teori. DPU’s kandidatuddannelse i didaktik - musikpædagogik er derfor en nødvendig overbygning på den reflekterede musikundervisers CV.

På musikpædagogik arbejder vi med musikpædagogiske teorier af bl.a. filosofisk, psykologisk og sociologisk karakter og med de pædagogiske og didaktiske emner, der er helt specifikke for musikfaget. Vi arbejder på at skabe et teoretisk fundament for professionel undervisning, et didaktisk perspektiv, som klæder de studerende på til at udvikle musikpædagogiske praksisser på et forskningsbaseret grundlag.

De studerende på musikpædagogik kommer med mange forskellige baggrunde og derfor også fra mange forskellige praksisser. Uddannelsen er et mødested for mange forskellige musiklæreridentiteter og lige så mange forskellige forestillinger om, hvordan man underviser i musik. I samspillet mellem musikpædagogikken som teoretisk forskningsområde og den studerendes egen praksiserfaring opstår nye og mere mangefacetterede billeder af, hvad musikundervisning er – og at det kan være meget andet end det, man forestillede sig på forhånd.

Det fagnære og det almene

De fire kandidatuddannelser i didaktik – dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik - arbejder i spændingsfeltet mellem fagdidaktik og almen didaktik. To moduler er fælles for de fire kandidatuddannelser:

Almen didaktik:

Her ser vi på de didaktiske grundspørgsmål i et historisk, samfundsmæssigt og sammenlignende perspektiv. På tværs af fag stiller vi spørgsmål til, hvorfor og hvordan didaktisk praksis bliver til og forandres.

Pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde:

Her sætter vi forskning i det enkelte fags områder eller problemer i forhold til mere overordnede teoretiske og metodiske problematikker.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i musikvidenskab eller musik
 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag/undervisningsfag i musik
 • Bachelor fra et musikkonservatorium
 • AU kan optage ansøgere, der ikke opfylder de ovenfor nævnte adgangskrav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. Det gælder bl.a. ansøgere med nedenstående uddannelser, der kan optages på kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) efter individuel vurdering:

 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i musik og supplerende uddannelse svarende til 15 ECTS .
 • Uddannelse fra et musikkonservatorium med omfang mindst svarende til BA.
 • Pædagogisk rettede uddannelser på bachelorniveau, hvor ansøgeren før eller under uddannelsen har optjent musikfagligt indhold svarende til 30 ECTS. (Herunder fx professionsbachelor som pædagog med særlig vægt på musik, bachelor i pædagogik eller tilsvarende, udenlandske musikuddannelser på bachelorniveau.)

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Der åbnes for ansøgninger i 2. runde primo maj. Hold dig orienteret her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegningsfrister-og-vigtige-datoer/

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelses vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Vejledningssamtale

Hvis du vurderes kvalificeret til optagelse, kan du blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Didaktik (musikpædagogik) er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 
OBS! En ny studieordning for 2018 er på vej og derfor bliver modulerne lidt anderledes.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

Studieliv

Undervisningen foregår på DPU i København. Uddannelsen kan gennemføres enten som et fuldtidsstudie (svarende til 37-40 timer om ugen) eller som deltidsforløb (mod betaling), hvor uddannelsen kan strækkes over længere tid og derfor evt. kan forenes med erhvervsarbejde. Fælles for begge studieformer er, at der ud over undervisningen skal afsættes en del tid til forberedelse, arbejde i studiegrupper, vejledning mv. Uddannelsen har et dynamisk socialt og fagligt miljø med studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde – mange desuden med erfaring fra arbejdsmarkedet.

En typisk uge for Didaktik (Musikpædagogik)

Mandag:
Kl. 9-14 Forelæsning i Musikdidaktik
Kl. 14-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 10-14 Forelæsning i Almen didaktik
Kl. 14-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 9-17 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som kandidat i didaktik - musikpædagogik kan du komme til at beskæftige dig med musikundervisningen på mange planer. Du kan undervise på musikskoler, i folkeskolen, på gymnasier, professionshøjskoler, musikkonservatorier osv. Du kan være med til at planlægge, evaluere og udvikle faget, du kan påtage dig ledelses- og konsulentfunktioner. Du har også mulighed for at arbejde med forskning i faget.

Kandidaterne har typisk fået jobs som undervisere – fx på musikskoler, i folkeskolen, på gymnasier, professionshøjskoler og musikkonservatorier. Andre arbejder som fag- og udviklingskonsulenter fx i kommunerne og staten eller på forlag.

 

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Didaktik (musikpædagogik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for  at tage kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).