Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KOGNITIV SEMIOTIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Kognitiv Semiotik handler om, hvordan mennesker opfatter, forstår og producerer betydning i en bred forstand. Du opnår en høj grad af sproglig bevidsthed, og du undersøger, hvordan mennesker skaber mening, når de interagerer med hinanden og verden. Du arbejder med menneskers opfattelse og brug af sprog, og du lærer at analysere menneskets evne til at opleve og tænke verden. Uddannelsen trækker på fagområder som kognitionsvidenskab, lingvistik, antropologi, neurovidenskab, filosofi, og æstetik, og du har gode muligheder for at specialisere dig inden for dine interesseområder.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Kognitiv Semiotik kan du arbejde i kommunikations- og reklamebranchen, som underviser på gymnasier, højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner, eller du kan fortsætte dine studier og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser er giver adgang til kandidatuddannelsen Kognitiv semiotik:

 • En bestået bacheloruddannelse i et humanistisk fag
 • Bacheloruddannelsen i psykologi
 • Bacheloruddannelsen i Cognitive Science (Aarhus Universitet)

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Desuden kræves engelsk B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0).

 

Læs hvordan dine sprogniveauer skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 • 1) Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet.
 • 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

- Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profil

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Kognitiv Semiotik

Kandidatuddannelsen i Kognitiv Semiotik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Du skal være indstillet på, at undervisningen på uddannelsen kan foregå på engelsk.   

Du får din daglige gang i Nobelparken, og du bliver en del af en af de mindre uddannelser på Aarhus Universitet, så studiemiljøet er derfor meget uhøjtideligt og nært. Underviserne er altid åbne over for forslag og idéer fra studerende, og der er stor tiltro til de studerendes evner, nysgerrighed og interesse i faget. Du vil blive tildelt en studiegruppe, hvori I løser opgaver og diskuterer teksterne til undervisningen. Hver anden uge arrangeres der en studiecafé, hvor du kan mødes og arbejde i din studiegruppe. Desuden står de studerende selv for et såkaldt ”studentersymposium”, hvor de fremlægger deres opgaver eller andet ”work in progress". Der arrangeres hvert år en fælles julefrokost for undervisere og studerende.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Mød en studerende

Søren Lyhne, kandidatstuderende på Kognitiv Semiotik

På Kognitiv Semiotik går vi til de klassiske humanistiske emner på en mere stringent og videnskabelig måde, og nu tror jeg på, at det faktisk er muligt at finde svarene på de gamle spørgsmål. Foruden forelæsningerne arbejder vi i grupper, og det er rart at arbejde sammen med nogen man kan drøfte alle de her ting, som man finder så rasende interessante. Det er meget tydeligt at mærke i hverdagen, at alle studerende er motiveret af videbegærlighed og ægte interesse. Det er også rart at have et par faglige fikspunkter på uddannelsen, når man bevæger sig ud af den kognitive semiotiks mange veje. Ellers kan man hurtigt blive overvældet af fagets kæmpe omfang.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at der for denne uddannelse er tale om et lavt respondenttal

Kandidat i job

Lars Andreassen, højskolelærer på Egå Ungdomshøjskole

At være højskolelærer er et temmelig alsidigt job og til tider temmelig uforudsigeligt. Jeg underviser primært i politik, filosofi og psykologi og en stor del af mit job har også pædagogisk karakter som støttende samtaler, irettesættelser, en masse kaffedrikning, hyggesnak, fodbold eller andre former for socialt samvær. Mit job er meget varieret og fyldt med temauger, rejseuger, undervisningsfri uger, jeg holder foredrag for eleverne, har weekendvagter og bruger også meget tid på forberedelse.

Kognitiv semiotik i jobbet
Jeg bruger min kandidatuddannelse fra Kognitiv Semiotik både i undervisningen men også i omgangen med eleverne udenfor undervisningssammenhænge. I faget psykologi er det typisk min viden om kognition og hjernen fra mine semiotiske studier, jeg trækker på. Og så bruger jeg også semiotikken i det sociale samvær og de mere støttende funktioner, jeg har overfor eleverne. Det handler om at fortolke deres signaler, de modsætninger de er fyldt med, den måde de vinkler deres problemer på og de måder, de søger anerkendelse på.  Jeg bruger den almene viden om menneskesindet, dets måder at opfatte verden på og skabe betydninger, som så indgående studeres på kognitiv semiotik.

Undervisningen var et hit
Jeg nød virkelig de fede forelæsningsrækker, vi havde på uddannelsen. At sidde super koncentreret og suge til sig fra en detaljeret gennemgang af en epoke, et værk eller en forskers idiosynkrasier. Hjem og læse videre, selv fortolke og skrive – blive klogere og vide mere og mere. Jeg savner det ind imellem. Kognitiv semiotik var uforlignelig. Vi havde seminarieuger, hvor tre-fire dage hver anden uge var pakket med forelæsninger og undervisning med nogle helt fantastisk dygtige folk. Hver anden uge brugte vi studerende så på selvstændigt arbejde, på at læse, analysere, skrive essays og opgaver.

Speciale om hjernens emotionelle systemer
Jeg skrev speciale om forbindelsen mellem personlige præferencer og hjernens millionår gamle emotionelle systemer. Jeg har en speciel forkærlighed for menneskets evolutionshistorie. Jeg er sikker på, at evolutionen har formet vores hoveder, så det har indflydelse på næsten alle aspekter og detaljer i vores hverdagsliv og tænkning. Et af de mest prægnante udtryk for den historie er vores følelsesliv. Vi har alle en række emotionelle programmer i vores hjerne, som kontrollerer vores helt grundlæggende adfærd. De programmer ligger helt fast, og følges af helt faste ansigtsudtryk og kropslig gestik. Men hvad der udløser disse ”programmer” er dog forskelligt fra individ til individ – det har noget at gøre med, at vi skal tilpasse os forskellige omgivelser.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.