Aarhus Universitets segl

KOGNITIV SEMIOTIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

NB!: Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik har haft sidste optag i sommeren 2022.

Kognitiv semiotik er studiet af, hvordan mennesker skaber, opfatter og deler betydning. Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik har to fokusområder:

 • Konceptuelle emner vedrørende fortolkning og skabelse af betydning
 • Empiriske og beregningsmæssige metoder til at undersøge menneskers betydningsdannelse i forskning og i praksis

I uddannelsens konceptuelle fag undersøger du, hvordan menneskets kognitive system anvendes til betydningsdannelse i forbindelse med sprog, opfattelse, social interaktion og opførelse af ekspressive genstande såsom kunstværker. I faget “Kognition og semiotik” lærer du grundlæggende begreber inden for eksperimentel og teoretisk semiotik. I faget “Social kognition” undersøger du de kognitive processer, der er med til at afgøre, hvordan vi forstår andres mentale processer, hvordan vi forsøger at forstå andres adfærd, hvordan vi kommunikerer verbalt og nonverbalt med andre, og hvordan vi koordinerer vores adfærd med andre. I faget “Kognitiv æstetik” lærer du, hvordan kunstnere tilpasser deres kreative strategier til den visuelle hjernes grundlæggende funktioner og til sprogsystemets nøgleegenskaber.

I uddannelsens metodiske fag deltager også kandidatstuderende fra Lingvistik. I faget “Eksperimentel psykolingvistik” lærer du, hvordan menneskets sprogsystemer integreres med andre psykologiske processer. Du lærer også at designe og fortolke eksperimentel forskning i psykologi og sprog og at analysere empiriske data. I dette fag lærer du også det grundlæggende inden for statistisk programmering. I faget “Computerlingvistik” lærer du at bruge moderne beregningsmetoder til at hente viden om sprog og betydning fra store sprogdatakilder. Dette fag bygger videre på de programmeringskompetencer, der blev introduceret i “Eksperimentel psykolingvistik”. Fagene giver dig semiotisk viden om vigtige emner inden for sprogstudiet, som vil supplere deres centrale semiotikfag. Det forventes ikke, at du har et forudgående kendskab til programmering eller lingvistik.

Uddannelsen lægger også vægt på forskning og anvendelse i praksis. I “Research workshop” kan du vælge mellem to eller tre forskningsområder. Emnerne skifter fra år til år og er typisk relateret til de emner og projekter, som afdelingens professorer forsker i og arbejder med. På uddannelsens tredje semester kan de studerende deltage i et projektorienteret forløb hos en ekstern organisation eller enhed. Projektorienterede forløb kan gennemføres hos offentlige myndigheder, private virksomheder eller forskningsenheder uden for afdelingen. På uddannelsens fjerde semester skriver de studerende det afsluttende speciale.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Kognitiv semiotik kan du arbejde i kommunikations- og reklamebranchen, på højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner, eller du kan fortsætte dine studier og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser er giver adgang til kandidatuddannelsen Kognitiv semiotik:

 • En bestået bacheloruddannelse i et humanistisk fag
 • Bacheloruddannelsen i psykologi
 • Bacheloruddannelsen i Cognitive Science (Aarhus Universitet)

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Desuden kræves engelsk B-niveau (dansk gymnasieniveau).

Læs hvordan dine sprogniveauer skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 • 1) Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet.
 • 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

- Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profil

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Kognitiv Semiotik

Kandidatuddannelsen i Kognitiv Semiotik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Du skal være indstillet på, at undervisningen på uddannelsen kan foregå på engelsk.   

Du får din daglige gang i Nobelparken, og du bliver en del af en af de mindre uddannelser på Aarhus Universitet, så studiemiljøet er derfor meget uhøjtideligt og nært. Underviserne er altid åbne over for forslag og idéer fra studerende, og der er stor tiltro til de studerendes evner, nysgerrighed og interesse i faget. Du vil blive tildelt en studiegruppe, hvori I løser opgaver og diskuterer teksterne til undervisningen. Hver anden uge arrangeres der en studiecafé, hvor du kan mødes og arbejde i din studiegruppe. Desuden står de studerende selv for et såkaldt ”studentersymposium”, hvor de fremlægger deres opgaver eller andet ”work in progress". Der arrangeres hvert år en fælles julefrokost for undervisere og studerende.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Mød en studerende

Søren Lyhne, kandidatstuderende på Kognitiv Semiotik

På Kognitiv Semiotik går vi til de klassiske humanistiske emner på en mere stringent og videnskabelig måde, og nu tror jeg på, at det faktisk er muligt at finde svarene på de gamle spørgsmål. Foruden forelæsningerne arbejder vi i grupper, og det er rart at arbejde sammen med nogen man kan drøfte alle de her ting, som man finder så rasende interessante. Det er meget tydeligt at mærke i hverdagen, at alle studerende er motiveret af videbegærlighed og ægte interesse. Det er også rart at have et par faglige fikspunkter på uddannelsen, når man bevæger sig ud af den kognitive semiotiks mange veje. Ellers kan man hurtigt blive overvældet af fagets kæmpe omfang.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Mød fem færdiguddannede kandidater fra Kognitiv Semiotik og læs om deres karriereveje. Her finder du eksempler på, hvor man finder arbejde som færdiguddannet fra Kognitiv Semiotik, og hvad du bruge din uddannelse til, når du er færdig med studiet og skal have et job.  

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Kognitiv semiotik i Arts Karrieres karrierekatalog.