Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Pædagogisk psykologi

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Introduktion

Perspektiver på læring og tilblivelse

Der er stigende fokus på de psykologiske og pædagogiske processer, som handler om læring og tilblivelse. Hvad virker i indsatsen over for socialt udsatte børn, og hvordan motiverer man bedst medarbejdere på den moderne arbejdsplads? Pædagogisk psykologi er anvendelsen af psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger der handler om menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser.

Mennesker og kontekster

På kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi kan du komme til at beskæftige dig med, hvordan mennesker lærer, og hvad der gør dem til de mennesker, de er. Det kan være inden for såvel institutioner, skoler og organisationer som familien og andre former for organiseringer og sociale netværk. Der er fokus på processer, hvor mennesker - og de sociale, kulturelle og strukturelle kontekster, de er en del af - gensidigt former og skaber hinanden på mange forskellige måder.

Vi arbejder med at identificere problemer og løsninger inden for pædagogisk psykologi og med hvordan man kan kvalificere og forandre psykologiske og pædagogiske praksisformer (arbejdsrutiner, problemforståelser, organiseringsformer mv.).

Tværgående kompetencer og din egen profil

Uddannelsen er baseret på en bred vifte af teorier og metodologier inden for psykologi, pædagogik og tilgrænsende fagområder, som giver mulighed for at få en solid teoretisk ballast og kompetencer til at arbejde med psykologiske teorier anvendt i det pædagogiske felt.

Samtidig giver uddannelsen mulighed for at forfølge særlige interesser. For eksempel er der mulighed for at vælge mellem forskellige tematikker til faglig fordybelse på nogle af uddannelsens moduler.

Som kandidat i pædagogisk psykologi vil du kunne varetage arbejdsopgaver, der er kendetegnede ved tværgående og ofte projektmæssige funktioner. For eksempel som konsulent inden for PPR, NGO og kommunale udviklingsprojekter eller i en funktion inden for fx team-organisering eller ledelse. Du vil kunne arbejde i teori- og praksisudviklende pædagogisk-psykologiske funktioner, herunder med udviklingsprojekter, konsulentopgaver, uddannelsestilrettelæggelse og planlægning, supervision m.m.


De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU, og som blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende.

Oversigt over de pædagogiske kandidatuddannelser

Praktiske informationer

Psykolog-autorisation kan ikke opnås på tre et halvt år

Aarhus Universitet har konkluderet, at universitetet ikke kan etablere et uddannelsesforløb på tre et halvt år i psykologi, der kan føre frem til autorisation som psykolog. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver mulighed for job i PPR uden autorisation. Læs mere her

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i psykologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
 • En anden humanistisk, samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af enten 30 ECTS psykologisk relevante moduler eller 45 ECTS pædagogisk relevante moduler
 • En professionsbacheloruddannelse som ergoterapeut, folkeskolelærer, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, jordemoder, i sygepleje eller i afspændingspædagogik og psykomotorik

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Sprogkrav

Foruden ovenstående adgangskrav kræver optagelse på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Du kan dokumentere dansk A på følgende måder:

 • Dansk A fra en gymnasial ungdomsuddannelse.
 • Dansksproget adgangsgivende uddannelse (Du skal dokumentere, at uddannelsessproget var dansk).
 • Danske statsborgere: Folkeskolens afgangsprøve eller Folkeskolens Udvide adgangsprøve.
 • Nordiske ansøgere, der har dansk, norsk, svensk, finsk eller islandsk på højeste niveau som en del af deres ungdomsuddannelse (high school/Vitnemål).
 • Studieprøven i dansk som andetsprog
 • Hvis du ikke opfylder en af de ovenstående dokumentationsmuligheder skal du vedlægge en dispensationsansøgning fra danskkravet til din kandidatansøgning.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer. Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Da vi i forbindelse med optagelsen optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelse på baggrund af  erfaring med et vist frafald i løbet af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold (http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/dispensation/).
 3. Hvis du ønsker at søge om skift af studieby kan du læse mere her.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi og heller ikke mulighed for optagelse på venteliste.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS (2 årsværk) og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse. De første tre semestre er opdelt i moduler, hvoraf nogle er obligatoriske, nogle er valgfri eller indeholder valgfrie fagelementer. I det fjerde semester skriver de studerende deres speciale.

Modulerne er beskrevet nærmere i studieordningen

 

 

Studieliv

Sæt dit eget præg

En uddannelse ved Institut for Uddannelse og Pædagogik er ikke en pakkeløsning. Du har gode muligheder for selv at præge uddannelsen, så den passer til dine behov og interesser.

Vejledning er grundstenen i vores pædagogik, men du skal samtidig være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og kunne samarbejde med andre. Du vil kort sagt blive udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere. Det kan også siges sådan: Her er uddannelse ikke noget man får, men noget man tager.

Brug tiden rigtigt

Skemalagt undervisning udgør kun en mindre del af et akademisk studium. I det daglige vil du derfor have stor frihed til at planlægge din studieaktivitet.

Selv om du som kandidatstuderende kun har undervisning et par gange om ugen, skal du regne med en langt større arbejdsbyrde. Overvej derfor nøje, hvor meget erhvervsarbejde du forpligter dig til ved siden af studiet, og hvis du har familie, er det også en god ide at inddrage den i planlægningen.

Fællesskab og netværk

Det faglige og det sociale miljø på universitetet er nært forbundne. Studiegrupperne er både stedet for faglig udveksling og basis for sociale aktiviteter.

Dine medstuderende repræsenterer en bred vifte af uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Du risikerer altså ikke blot at få nye venner, men også et solidt fagligt netværk, som du kan trække på - også når du er færdig med din uddannelse.

Studiesteder

Campus Aarhus

1400 studerende - eller hver tredje studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik - tager deres uddannelse i Aarhus. Afdelingen i Aarhus er placeret på Trøjborg og deler undervisningslokaler med resten af universitetet.

Vejviser til Trøjborg

Campus Emdrup

Den københavnske del af Institut for Uddannelse og Pædagogik ligger på Campus Emdrup. Her finder du moderne undervisningsfaciliteter og et koncentreret studiemiljø, hvor forskning og uddannelse foregår side om side.

Vejviser Campus Emdrup

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Det generelle formål med Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er: "At kvalificere de studerende til uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer i privat såvel som i offentligt regi". Kandidatuddannelsen kvalificerer desuden til ph.d.-uddannelse.

Kandidatuddannelser er generelt ikke rettet mod specifikke professioner eller jobfunktioner. Arten af opgaver, som den færdige kandidat vil kunne varetage, vil afhænge af grunduddannelse, eventuel erhvervserfaring og af, hvilken faglig profil vedkommende har lagt i sin uddannelse f.eks. gennem valg af studieelementer og af emne for specialet.

Nogle af mulighederne for beskæftigelse kunne være:

 • Ansættelse som pædagogisk konsulent.
 • Ansættelse indenfor undervisningsområdet, hvor undervisning kan foregå i relation til en bred vifte af uddannelsesinstitutioner.
 • Ansættelse i særlige funktioner indenfor PPR-området.
 • Ansættelse som konsulent i en personaleafdeling (human ressource).
 • Ansættelse i forbindelse med en omtænkning af specialundervisningsområdet for eksempel som pædagogisk-psykologisk assistance, dels til børnene, men især til den lærer, der har ansvaret for dem. Et lignede forhold kan tænkes at gøre sig gældende på småbørnsområdets institutioner.

  Autorisation

  Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver ikke grundlag for at erhverve autorisation som psykolog og heller ikke for ansættelse som skolepsykolog. 
  Der er pt. ingen mulighed for videreuddannelse, som kan give autorisation og der er ingen planer om at IUP skal udbyde en kandidatuddannelse der giver adgang til autorisation.
  En autorisation er forudsætning for at arbejde med diagnosticering og visse psykologiske tests inden for det klinisk-psykologiske område.

  Psykologiske uddannelser, som giver mulighed for autorisation, findes på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Ålborg Universitet.

  Karrierevejledning

  Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

  Mød uddannelsen

  Informationsmøder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 2015: 

  I kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

  Henvendelse om denne sides indhold: 
  Revideret 13.06.2016