Aarhus Universitets segl

AGRO-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Uddannelsen udbydes ikke efter sommeroptaget 2022. Det er stadig muligt at blive optaget på den beslægtede kandidatuddannelse i Agrobiologi.


Sikrer en bæredygtig fremtid

Kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management handler om, hvordan jordbrug fungerer i samspil med natur- og miljøforvaltning. Uddannelsen har stor fokus på bæredygtighed i fremtiden, og du arbejder med metoder og teori inden for områder som miljøregulering, biodiversitet og jordbrugspolitik. Du opnår en helhedsforståelse for jordbrugets produktionsformer og effekterne af jordbrugsproduktion på natur og miljø. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig primært til bachelorer fra Agrobiologi, Biologi, Geologi og Geografi.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Agro-Environmental Management kan du for eksempel arbejde hos miljøcentre og naturforvaltninger, i rådgivende ingeniørfirmaer og hos interesseorganisationer og ministerier med fokus på landbrug- og miljøområdet. Du kan arbejde inden for rådgivning, og dine opgaver kan spænde lige fra planlægning af landbrugets udvikling, naturgenopretning, miljøregistreringer, rådgivnings- og myndighedsopgaver til miljøregulering, miljøovervågning, konsekvensvurderinger af miljøbeskyttende tiltag og klimaforandringer. Du kan desuden arbejde med undervisning og forskning i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Uddannelsen udbydes ikke efter sommeroptaget 2022. Det er stadig muligt at blive optaget på den beslægtede kandidatuddannelse i Agrobiologi.


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i agrobiologi, biologi eller geoscience fra Aarhus Universitet. 

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for jordbrug og miljø af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet

Sprogkrav

Since English is the language of instruction in all subjects, all applicants are required to provide evidence of their English language proficiency.

Read how to document your language qualifications.

Særligt for professionsbachelorer

Professionsbachelorer kan optages på uddannelsen på et særligt studieforløb, som indeholder kurser med fokus på statistik, kemi, genetik eller molekylærbiologi. Disse kurser udbydes kun på dansk, hvorfor ansøgere skal dokumentere dansk-kundskaber svarende til Dansk A. Dette kan eksempelvis dokumenteres via officiel dokumentation for, at alle 3½ år af ens professionsbachelor foregik på dansk. De resterende kurser i studieforløbet undervises på Engelsk, hvorfor der også skal dokumenteres engelsk-kundskaber svarende til Engelsk B. Læs mere om dokumentation af sprogkundskaber her: http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/.

Forskudt studiestart
Studieforløbet for professionsbachelorer starter i forårssemesteret, men ansøgere skal søge om optagelse ved det forudgående sommeroptag.

Vejledningssamtale
Ansøgere som vurderes kvalificeret til optagelse, vil blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen, herunder fastlæggelse af det særlige studieforløb.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor jordbrug, natur og miljø, matematik, statistik og sandsynlighedsteori.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Globalt fokus

Mange af temaerne på uddannelsen har et globalt fokus, og uddannelsen tiltrækker og henvender sig i høj grad til internationale studerende. Du kan derfor forvente at blive udfordret på både det faglige og sociale niveau, da de studerende kommer med vidt forskellige kulturelle baggrunde.

Dagligdagen på Agro-Environmental Management

Kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management byder på hårdt arbejde med både forelæsninger, arbejde i projektgrupper og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor forskellige studenterorganisationer arrangerer både faglige aktiviteter, ekskursioner, fester og socialt samvær. Undervisningen på uddannelsen varetages af aktive forskere og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser, og der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed.    

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Der et stort behov for kandidater med en helhedsforståelse for processerne i det åbne land, for samspillet med jordbrugets produktionsformer, for implementering af ny teknologi og for natur- og miljøforvaltning. Uddannelsen sigter derfor på at uddanne kandidater med solid viden om jordbrugsproduktion og effekter af jordbrugsproduktion på natur og miljø.

Uddannelsen giver dig ansættelsesmuligheder i regionale miljøcentre og kommunale naturforvaltninger, i rådgivende ingeniørfirmaer, i EU-institutioner, ministerier og andre statslige institutioner, i interesseorganisationer på natur- og miljøområdet og inden for national og international landbrugsrådgivning.

Du kan blandt andet arbejde med opgaver som:

  • On-location opgaver med naturovervågning, naturgenopretning,miljøregistreringer etc.
  • Rådgivnings- og myndighedsopgaver inden for jordbrug, miljø og natur
  • Arbejdsopgaver i relation til miljøregulering, miljøovervågning,konsekvensvurderinger af miljøbeskyttende tiltag, klimaforandringer etc. for blandt andet ministerier og EU-institutioner

Uddannelsen kan også være indgangen til en forskerkarriere, da du kan søge om optagelse på fakultetets ph.d.-program - det kan ske efter første år på kandidatuddannelsen eller efter endt speciale. Læs mere om forskeruddannelsen ved Science and Technology.

Interdisciplinær og international uddannelse

Uddannelsen har bred forankring i forskellige forskningsmiljøer, og det sikrer, at undervisningen varetages af førende internationale forskere inden for de felter, som berøres under uddannelsen, og tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af miljø, natur og jordbrug.

Undervisningen foregår hovedsageligt i Science and Technology uddannelsesbygning på Katrinebjerg i Aarhus kombineret med intensive studieforløb på blandt andet AU Foulum samt hos relevante myndigheder, organisationer eller virksomheder. I forbindelse med speciale og projektarbejde er der mulighed for at blive tilknyttet relevante forskergrupper fra alle fire samarbejdspartnere.

Uddannelsen er en international kandidatuddannelse, så du vil med garanti blive udfordret på det faglige og sociale niveau, da du vil få mange medstuderende fra udlandet. Det betyder også, at undervisningssproget er engelsk. Læs mere om studiemiljø på uddannelsen.