Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab

Introduktion

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab beskæftiger sig med problemstillinger som:

 • Hvordan kan uddannelse ruste vores samfund til fremtidens udfordringer?
 • Hvordan bliver viden til innovation?
 • Hvordan kan det danske uddannelsessystem sikres og forbedres?
 • Hvordan motiverer man mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer?

Faget Uddannelsesvidenskab har fokus på uddannelse, læring og kompetenceudvikling og uddannelsen er multidisciplinær – den bygger på elementer af sociologisk, pædagogisk, antropologisk, psykologisk, filosofisk, økonomisk og forvaltningsmæssig viden. Med en kandidatgrad i uddannelsesvidenskab er du rustet til at løse udfordringer, som videnstunge institutioner i det offentlige og det private efterspørger.

Statskundskab på uddannelsesområdet

Samfundet oplever i disse år et stigende behov for kandidater, der kan varetage vidensamfundets behov for læring, udvikling og innovation. På kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab lærer du bl.a. om uddannelsesprofiler og -politikker, om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation, samt om læring og udvikling af kompetencer.

Uddannelsen rummer specialiseringsmuligheder, fx inden for uddannelsesforvaltning eller HR. En kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab vil give dig en unik kombination af uddannelsesvidenskabelig og pædagogisk viden, og en samfundsvidenskabelig indsigt i politik, statistik, mikroøkonomi og forvaltning inden for uddannelsesfeltet.

På kandidatuddannelsen er der tid til fordybelse og mulighed for, at du for alvor høster frugterne af de færdigheder, du har tilegnet dig på din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. På kandidatuddannelsen skal du til at kombinere de metoder, du har lært, og specialisere dig, så du ender med netop den faglige profil, der matcher dine fremtidsønsker.


De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og som blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende.

Oversigt over de pædagogiske kandidatuddannelser

Praktiske informationer

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab:

 • En bachelor i Uddannelsesvidenskab
 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med moduler eller tilvalg af mindst 30 ECTS med uddannelsesvidenskabeligt indhold.

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt. Læs mere om retskrav.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Hvis du søger begge studiebyer, og du har en adgangsgivende uddannelse, vil du blive optaget på den højeste mulige prioritet, hvor dit adgangsgivende karaktergennemsnit giver adgang. Samtidig skal det understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse. Du kan heller IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og de adgangsgivende karaktergennemsnit på den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer.

Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Da vi i forbindelse med optagelsen optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelse på baggrund af  erfaring med et vist frafald i løbet af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold (studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/dispensation/).
 3. Hvis du ønsker at blive flyttet med start d. 1. september, skal vi have modtaget ansøgningen senest d. 1. juni, men der kan ikke søges om overflytning i direkte forlængelse med et optagelsestilbud. Det vil her tidligst være muligt at søge om overflytning til februar. Ønsker du at blive flyttet med start d. 1. februar, skal vi have modtaget ansøgningen senest d. 1. november.
 4. Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Studiecenter ARTS, Emdrup på studiecenter.arts.emdrup@au.dk.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab og heller ikke mulighed for optagelse på venteliste.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS (2 årsværk) og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse. De første tre semestre er opdelt i moduler, i det fjerde semester skriver de studerende deres speciale.

Introduktion til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, juli 2013 (PDF)

 

 

Studieliv

Sæt dit eget præg

En uddannelse ved Institut for Uddannelse og Pædagogik er ikke en pakkeløsning. Du har gode muligheder for selv at præge uddannelsen, så den passer til dine behov og interesser.

Vejledning er grundstenen i vores pædagogik, men du skal samtidig være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og kunne samarbejde med andre. Du vil kort sagt blive udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere. Det kan også siges sådan: Her er uddannelse ikke noget man får, men noget man tager.

Brug tiden rigtigt

Skemalagt undervisning udgør kun en mindre del af et akademisk studium. I det daglige vil du derfor have stor frihed til at planlægge din studieaktivitet.

Selv om du som kandidatstuderende kun har undervisning et par gange om ugen, skal du regne med en langt større arbejdsbyrde. Overvej derfor nøje, hvor meget erhvervsarbejde du forpligter dig til ved siden af studiet, og hvis du har familie, er det også en god ide at inddrage den i planlægningen.

Fællesskab og netværk

Det faglige og det sociale miljø på universitetet er nært forbundne. Studiegrupperne er både stedet for faglig udveksling og basis for sociale aktiviteter.

Dine medstuderende repræsenterer en bred vifte af uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Du risikerer altså ikke blot at få nye venner, men også et solidt fagligt netværk, som du kan trække på - også når du er færdig med din uddannelse.

Studiesteder

Campus Aarhus

1400 studerende - eller hver tredje studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik - tager deres uddannelse i Aarhus. Afdelingen i Aarhus er placeret på Trøjborg og deler undervisningslokaler med resten af universitetet.

Vejviser til Trøjborg

Campus Emdrup

Den københavnske del af Institut for Uddannelse og Pædagogik ligger på Campus Emdrup. Her finder du moderne undervisningsfaciliteter og et koncentreret studiemiljø, hvor forskning og uddannelse foregår side om side.

Vejviser Campus Emdrup

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

 

 

 

Karriere

En kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab kan give dig en profil, som er stærkt efterspurgt af erhvervslivet og det offentlige. I kraft af omfattende kundskaber inden for pædagogiske og samfundsvidenskabelige områder, kan din kandidatuddannelse omsættes til ansættelse i institutioner og virksomheder, hvor uddannelse er en prioritet. De videnstunge virksomheder har løbende behov for opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af deres medarbejdere, blandt andet fordi den fortsatte interne vidensudvikling i erhvervslivet sikrer høj konkurrenceevne og medarbejdertilfredshed.

Med en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab kan du varetage arbejdsopgaver med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration og forvaltning af uddannelse, til funktioner inden for HR og kompetenceudvikling og til konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Fra viden om praksis til viden i praksis

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder efterlyser konkrete svar på, hvilke pædagogiske metoder, redskaber og processer, der bedst motiverer mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer - og til at lære af sig selv, af hinanden og sammen. Der er derfor opstået et nyt behov for professionelle human ressource-konsulenter, der kan skabe attraktive læringsmiljøer, som sætter menneskers ressourcer i spil på optimal vis. Staten har generelt brug for medarbejdere, der kan arbejde reflekteret med uddannelse, læring og viden og dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb.

Typiske arbejdsgivere for kommende kandidater bliver mellemstore og store virksomheder og organisationer, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling, konsulentvirksomheder, professionshøjskoler, universiteter, rådgivnings- og videnscentre, højskoler, fagforeninger, erhvervsorganisationer, kommuner, regioner og ministerier.

Karrierevejledning

For vejledning om beskæftigelsesmuligheder og profilering inden for din uddannelse kan du kontakte studievejledningen.

Du kan også læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, hos AU Career.

Mød uddannelsen

Informationsmøder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 2015: 

I kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.11.2015