REVISION - CAND.MERC.AUD.

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Revision handler om regnskab, revision, skat og erhvervsjura, og du får teoretisk og praktisk viden om alle fire fagområder. Du opnår indgående kendskab til områder som årsregnskab, internationale regnskabsstandarder, grundlæggende revisionsteorier, selskabsret og det indkomstskatteretlige system i Danmark. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at specialisere dig via valgfag og dit afsluttende speciale, så du kan skabe din egen faglige profil.

Karrieremuligheder

Som uddannet cand.merc.aud. kan du løse problemstillinger på højt niveau inden for revision, rådgivning og virksomheders økonomifunktion. Du kan eksempelvis arbejde inden for den finansielle sektor, offentlige myndigheder, revision, regnskab og økonomi. Du kan også gå forskervejen og tage en ph.d. Kandidatuddannelsen giver dig desuden det nødvendige teoretiske fundament, så du kan uddanne dig til statsautoriseret revisor. Det kræver udover kandidatuddannelsen mindst tre års ansættelse hos en statsautoriseret revisor, før du kan tage den praktiske eksamen til statsautoriseret revisor.

 

 

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Business & Social Sciences, Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Hvis du har en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse fra en anden uddannelsesinstitution, så spørg Studievejledningen om reglerne.

Du vil også med en HD (er­hvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkono­misk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende prøver. Har du en HD(R)-uddannelse eller en HD(F)-uddannelse, skal der suppleres med 10 ECTS-point i finansiering og 10 ECTS-point i marketing.  Søg ind på suppleringsfagene og se, hvornår holdene starter.

Har du en anden HD-baggrund kan du i oversigten over suppleringsfag for HD, se hvilke fag du skal supplere med, samt hvilke priser og ansøgningsfrister, der er for de enkelte fag. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen det.

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

 

Fag

Gældende fra 2015

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Kandidatuddannelsen i revision er en dansksproget kandidatuddannelse, hvor der er krav om dansk A eller bestået Studieprøve.

 

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen bygger på følgende fagområder

 • Regnskab
  Her får du indgående kendskab til teorielementer bag årsregnskabet og de gældende bestemmelser om årsregnskabets aflæggelse. Du lærer om regnskabslov, udvalgte internationale regnskabsstandarder og regnskabsteori, regnskabets vilkår og formål, fordele og svagheder ved bestemte regnskabsmetoder og regnskabsbestemmelser.
 • Revision
  Her får du indgående kendskab til grundlæggende teorier og begreber, revisorret, revisionsplanlægning, årsrapport-revision, revisors påtegning, revisoransvar og revisors samfundsmæssige rolle, revision som opgavetype, rapportering og virksomhedens forretningsprocesser og systemer.
 • Erhvervsret
  Her får du indgående kendskab til selskabsret, de selskabsretlige regler for især aktie- og anpartsselskaber, finansieringsret, regler om pant, kaution og kreditaftaler, insolvensret, regler om konkurs, betalingsstandsning og tvangsakkord.
 • Skatteret
  Her får du grundlæggende kendskab til det indkomstskatteretlige system i Danmark, herunder retskilder vedrørende skat, skattepligt, det skattemæssige indkomstbegreb, driftsomkostninger og indkomstkategorier, selskabsbeskatning og koncernbeskatning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Revision kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på kandidatuddannelsen i Revision

Mandag

Kl. 8-11:                   Fag 1 (fx Regnskabsregulering)
Kl. 11-14:                 Fag 2 (fx Skatteret I) 

Tirsdag, onsdag og torsdag

Forberedelse – med fordel i læsegruppe eller deltagelse i valgfag. 

Fredag

Kl. 8-11:                   Fag 1 (fx Regnskabsregulering) eller Fag 3 (fx Finansieringsret)

Kl. 11-14:                 Fag 2 (fx Skatteret I) eller Fag 3 (fx Finansieringsret)

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

 

Cand.merc.aud. som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage cand.merc.aud.-uddannelsen som deltidsuddannelse. Den retter sig eksempelvis mod studerende, som har fuldtidsbeskæftigelse ved siden af studiet. Deltidsuddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. Valgfagene kan enten tages i løbet af semestret, men der er også mulighed for, at du kan tage op til 15 ECTS på Summer University, hvor undervisningen er placeret i juli og/eller august. Der udbydes hver sommer typisk et antal valgfag, som er godkendt for cand.merc.aud.-studerende.

Læs mere om cand.merc.aud. som deltidsuddannelse.