Kandidatuddannelsen i Retorik

Introduktion

Samfundet oplever i disse år et stigende behov for kandidater, der kan varetage målrettet kommunikation i praksis, fx via nye medier, i visuel kommunikation og i tilrettelæggelsen af en tekst eller tale. Kandidatuddannelsen i retorik er en ny og meget aktuel uddannelse, der tager udgangspunkt i en stigende bevidsthed om og brug af retorik inden for politik, erhvervsliv, forskning og uddannelse.

I løbet af uddannelsen opøver du praktiske færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation, du lærer at analysere og planlægge en argumentation og at vurdere og skelne mellem gode og dårlige argumenter og at vise, hvordan sprog konstituerer og definerer viden og virkeligheder. Uddannelsen er erhvervsrettet, tager udgangspunkt i konkrete retoriske situationer, lægger op til samarbejde på tværs af grundfag, inddrager egne praksisøvelser i undervisningen og giver mulighed for at skrive et erhvervsspeciale.

Politologi og journalistik

Uddannelsen henvender sig bredt til studerende på bachelor-niveau fra såvel humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter som fra journalistuddannelserne på SDU, RUC og DJH. Det er særligt for kandidatuddannelsen i retorik på Aarhus Universitet, at den kombinerer elementer fra en humanistisk retorik-tradition med en række af de problemstillinger og spørgsmål, der gør sig gældende inden for politologi og kritisk journalistik. Dette fokus kommer bl.a. til udtryk i vægten på dialogisk retorik, de nye mediers betydning for retorikken samt sammenhængen mellem narrativ og visuel retorik. Uddannelsen inddrager politologiske og journalistiske videns- og forståelsesformer ved kritisk at analysere og diskutere aktuelle cases fra den politiske, økonomiske og kulturelle virkelighed.

Det første år af kandidatuddannelsen i retorik består af forløb, der giver en analytisk og kritisk indføring i bl.a. den retoriske tradition, argumentationsteori, genrernes retorik samt retorik og nye medier. På dit andet år skal du arbejde med taleskrivning i teori og praksis, og du får desuden mulighed for at styrke din uddannelses- og jobprofil gennem forskellige profilfag og perspektiverende fag eller gennem projektorienterede forløb samt dit speciale.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i retorik er en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Derudover er en professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU adgangsgivende.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i retorik er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 

1. Akademisk baggrund (vægter 75%) 

Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) 

Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i retorik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i retorik.

- Dine evt. karriereplaner. 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

 

 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Studieliv

Retorik holder primært til i den smukt restaurerede gamle Kaserne på Langelandsgade i Aarhus. Her findes også de æstetiske fag Kunsthistorie, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur, Dramaturgi og Litteraturhistorie. De studerende fra Kasernens seks fag samarbejder om fælles faglige og sociale arrangementer, og der foregår en lang række aktiviteter ud over undervisningen.

Hver fredag kan du fx besøge Kasernebaren mellem kl. 14 og 20, hvor der ofte er live-musik, du kan gå til Æstetisk Seminar, der udbydes otte gange i semestret, eller du kan engagere dig i et af Kasernens mange studenterblade.

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

 

 

 

Karriere

Kandidater i retorik får en uddannelse, der sætter dem i stand til at arbejde inden for mange forskellige brancher, fx i private virksomheder, offentlige virksomheder, herunder ministerier, kommuner og regioner, på forlag, inden for en bred vifte af medievirksomheder, i offentlige institutioner inden for sundhedssektoren, forskningsstøtte, i gymnasieskolen, konsulentbranchen og på universiteterne.

Karrierevejledning

For vejledning om beskæftigelsesmuligheder og profilering inden for din uddannelse kan du kontakte studievejledningen.

Du kan også læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, hos AU Career.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.01.2016