PSYKOLOGI

Mennesket i centrum

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Psykologi fokuserer på,  hvordan en professionel psykolog anvender psykologiske teorier og interventionsmetoder i praksis. På uddannelsen opnår du det nødvendige teoretiske grundlag, så du senere kan anvende din almene viden om psykologi til direkte kontakt med klienter, konsultativ praksis, forebyggende arbejde, eller som fundament for en fremtidig karriere inden for forskning.
Kandidatuddannelsen fokuserer på anvendelsesorienterede teorier indenfor primært klinisk psykologi, arbejds-og organisationspsykologi samt pædagogisk psykologi. Bortset fra en obligatorisk praktikperiode sigter kandidatuddannelsen primært på at skabe et solidt teoretisk-videnskabeligt fundament for det praktiske arbejde som psykolog, ikke som sådan på mere omfattende praktisk træning i anvendelsen af psykologiske interventionsmetoder.
Den praktiske del af psykologien møder du først, når du er færdig som kandidat og gennem dit arbejde kvalificerer dig til først autorisation som psykolog, og måske senere som specialist.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet psykolog kan du efter to års klinisk praktisk arbejde opnå autorisation og dermed blive privatpraktiserende psykolog. Kandidatuddannelsen og autorisationen åbner op for en lang række arbejdsområder. Det kan eksempelvis være undersøgelsessamtaler, testning og diagnosticering af klienter, terapisamtaler både individuelt og i grupper, udarbejdelse af behandlingsplaner for specialundervisning, samtale med og undervisning af pårørende til klienter, supervision og undervisning af personale. Du kan også arbejde i konsulentbranchen, som leder eller bruge din psykologiske viden til at løse opgaver i virksomheder. Som kandidatuddannet kan du også tage en ph.d. eller arbejde inden for forskning og undervisning.

 

 

Adgangskrav

Læs om, hvordan man søger kandidatuddannelsen i psykologi med forskellige typer ansøgningsgrundlag.

Adgangskrav og forudsætninger

Fra sommeroptaget 2017 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i studieordningen for bacheloruddannelsen af 2014 og forudsætter en bestået bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse). Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse, forudsætter det, at den har et omfang på 180 ECTS og svarer til en dansk bacheloruddannelse i niveau og omfang. Desuden skal den som minimum indeholde fag, der ækvivalerer følgende 10 kernefag på bacheloruddannelsen:

 • Social- og personlighedspsykologi (20 ECTS)
 • Kognitionspsykologi (20 ECTS)
 • Udviklingspsykologi (20 ECTS)
 • Klinisk psykologi, børn + voksne (10 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 1: Statistik (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 2: Kvalitative metoder (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (20 ECTS)

Udvælgelseskriterier

Fra sommeroptaget 2017 foretages udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når alle retskravsansøgere (studerende fra Aarhus Universitet, der søger om optagelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning) er optaget, ud fra et gennemsnit af de opnåede karakterer i de kurser, som ækvivalerer de ovennævnte 10 kernefag på bacheloruddannelsen.

Adgangsgivende karaktergennemsnit 2017 (sommeroptag): 8,38

Retskravsansøgere

Studerende, der har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er sikret en plads på kandidatuddannelsen, hvis de opfylder følgende krav: Er bacheloreksamen erhvervet ved sommereksamen (ordinært juni og syge-/reeksamen august) skal man søge om optagelse med påbegyndelse 1. september samme år. Er bacheloreksamen erhvervet ved vintereksamen (ordinært januar og syge-/reeksamen februar) skal man søge optagelse med påbegyndelse 1. februar samme år.

Ikke-retskravsansøgere

Alle andre ansøgere, dvs. (1) Studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som søger optagelse med påbegyndelse 1 eller flere semestre senere (altså ikke i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloreksamen) og (2) ansøgere med adgangsgivende eksamen, der hidrører fra et andet dansk universitet end AU eller et udenlandsk universitet er ikke sikret optagelse. 

Forældelse af bacheloruddannelsen

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).     

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Psykologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Psykologi

Herunder kan du se en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Psykologi

Mandag
9-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning Test- og undersøgelsemetode
16-18: Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi - videodemonstration

Tirsdag
8-10: Forberedelse
10-13: Holdundervisning i Forskningsmetode 4: Design og projektplanlægning
13-17: Forberedelse – eks. gruppearbejde fra Forskningsmetode 4 eller møde m læsegruppe

Onsdag
9-10: Forberedelse
10-12: Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi
14-17: Forberedelse

Torsdag
8-11: Møde med læsegruppe
11-13: Forberedelse
14-17: Forelæsning i Test- og undersøgelsesmetode

Fredag
8-12: Forberedelse af næste uges emner
12-14:  Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi

Livligt studiemiljø

Du har gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter på Psykologisk Institut. De psykologistuderendes forening FAPIA organiserer både sociale og faglige arrangementer. På sidste del af kandidatuddannelsen har du også mulighed for at engagere dig i Angstklinikken på instituttet, der tilbyder gratis kognitiv terapi til børn og unge med en angstlidelse. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper, og den varetages af ansatte kliniske psykologer samt af næsten færdiguddannede studerende under supervision.

Inden studiestart

Før du starter på kandidatuddannelsen, kan du deltage i kandidat-rus-dagen, hvor du sammen med de andre kandidatstuderende bliver budt velkommen. Her får I vigtige informationer om, hvordan I får en god studiestart, og I har mulighed for at være sammen og lære hinanden at kende på årgangen.

Forskningsområder på Psykologi

Forskningsmiljøet ved Psykologisk Institut er primært centreret omkring følgende områder:

 • social- og personlighedspsykologi
 • kognitions- og indlærings­psykologi
 • udviklingspsykologi
 • arbejdspsykologi
 • klinisk psykologi
 • pædagogisk psykologi

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

 

Læs mere om hvad alumner fra Psykologi arbejder med som deres første job efter endt studie.