Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi

Introduktion

Mennesket i centrum

Kandidatuddannelsen i psykologi er en toårig uddannelse, som leder frem til cand.psych.-graden. Undervisningen foregår på Psykologisk Institut i Universitetsparken ved Aarhus Universitet.

Anvendt psykologi i fokus

I sammenligning med bacheloruddannelsen er der på kandidatstudiet en højere grad af fokus på, hvordan en professionel psykolog anvender den psykologiske teori i praksis, dog uden at kandidatuddannelsen dermed erstatter eller tager forskud på den praktiske uddannelse, der senere ligger i erhvervelsen af autorisation som psykolog.

Som studerende på kandidatuddannelsen i psykologi er det vigtigt, at du tilegner dig et teoretisk grundlag, så du senere kan anvende din almene viden om psykologi, f.eks. i form af direkte kontakt med klienter, konsultativ praksis eller forebyggende arbejde, men også som fundament for en evt. fremtidig karriere inden for forskning.

En bred faglig profil

Forskningsmiljøet ved Psykologisk Institut er kendetegnet ved en bred faglig profil, som primært er centreret omkring følgende områder:

 • social- og personlighedspsykologi
 • kognitions- og indlærings­psykologi
 • udviklingspsykologi
 • arbejdspsykologi
 • klinisk psykologi
 • pædagogisk psykologi.

Bredden i den faglige profil betyder også, at instituttets videnskabelige medarbejdere både udfører grundforskning og anvendelsesorienteret forskning.

Adgangskrav

For detaljerede oplysninger om, hvordan man søger kandidatuddannelsen i psykologi med forskellige typer ansøgningsgrundlag, se venligst dette link.

Optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi forudsætter en bestået bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse. Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse forudsætter det, at den har et omfang på 180 ECTS, og at den indeholder fag, der ækvivalerer fagene

 • Social- og personlighedspsykologi
 • Kognitions- og indlæringspsykologi
 • Udviklingspsykologi
 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Klinisk psykologi, børn
 • Klinisk psykologi, voksne
 • Pædagogisk psykologi
 • Forskningsmetode A
 • Forskningsmetode B
 • Statistik
 • Bachelorafhandlingen

Det skal dog tilføjes, at ækvivaleringen kan bestå i, at der er en flerhed af fag eller fagelementer i den udenlandske uddannelse, der tilsammen ækvivalerer et givet fag hos os, dvs. at f.eks. bacheloropgaven kan ækvivaleres af to mindre opgaver af tilsammen ækvivalerende niveau og indhold.

Studerende, der har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er sikret en plads på kandidatuddannelsen, hvis de opfylder følgende krav: Er bacheloreksamen erhvervet ved sommereksamen (ordinært juni og syge-/reeksamen august) skal man søge om optagelse med påbegyndelse 1. september samme år. Er bacheloreksamen erhvervet ved vintereksamen (ordinært januar og syge-/reeksamen februar) skal man søge optagelse med påbegyndelse 1. februar samme år.

Alle andre ansøgere, dvs. (1) Studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som søger optagelse med påbegyndelse 1 eller flere semestre senere (altså ikke i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloreksamen) og (2) ansøgere med adgangsgivende eksamen, der hidrører fra et andet dansk universitet end AU eller et udenlandsk universitet er ikke sikret optagelse. 

Udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når retskravsansøgere er optaget, foretages ud fra et gennemsnit af de opnåede karakterer i de kurser, som ækvivalerer de følgende 10 kernefag på bacheloruddannelsen:

 • Social- og personlighedspsykologi (20 ECTS)
 • Kognitions- og indlæringspsykologi (20 ECTS)
 • Udviklingspsykologi (20 ECTS)
 • Klinisk psykologi, børn + voksne (10 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (10 ECTS)
 • Statistik (10 ECTS)
 • Forskningsmetode A (10 ECTS)
 • Forskningsmetode B (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (20 ECTS)

Adgangsgivende karaktergennemsnit 2015 (sommeroptag): 6,80

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).

Uddannelsens opbygning

 

 

Studieliv

Psykologisk Institut er placeret i universitetsparken, Aarhus Universitet, og udgør en solid base for et godt studiemiljø og giver let adgang til universitetets øvrige tilbud.

Der er mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter på Psykologisk Institut. For eksempel organiserer de psykologistuderendes forening FAPIA forskellige arrangementer af både social og faglig karakter.

På sidste del af kandidatuddannelsen har du også mulighed for at engagere dig i Angstklinikken på instituttet, der tilbyder gratis kognitiv terapi til et antal børn og unge med en angstlidelse. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper og varetages af ansatte kliniske psykologer samt af næsten færdiguddannede studerende under supervision.

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Som færdiguddannet psykolog kan du efter to års klinisk praktisk arbejde erhverve autorisation og blive privatpraktiserende psykolog. Kandidatuddannelsen (og autorisationen) giver adgang til en bred vifte af arbejdsfunktioner og job.

En psykologs arbejdsopgaver kan for eksempel være:

 • Undersøgelsessamtaler, testning og diagnosticering af klienter
 • Terapisamtaler med klienter, både individuelt og i grupper
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner for f.eks. specialundervisning, terapi og tvangsfjernelse.
 • Samtale med og undervisning af pårørende til klienter
 • Supervision og undervisning af personale
 • Ledertræning, personaleudvikling, konfliktløsning mm.
 • Forskning
 • Undervisning på universitetet, sygeplejeskolen, seminarer mm.

Psykologer ansættes f.eks. på sygehuse, psykiatriske hospitaler, i distrikts- og lokalpsykiatrien, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), familieværksteder, flygtningecentre, behandlingshjem for misbrugere, dag- og døgninstitutioner, børnehjem og ungdomsinstitutioner, socialforvaltninger, uddannelsesinstitutioner, bedriftssundhedstjenesten (BST), privatpraktiserende klinikker, private konsulentfirmaer og forskningsinstitutioner.

Du har også mulighed for at fordybe dig yderligere i psykologien ved at tage en ph.d.-grad.

 

Fra studie til første job

”Gå efter et job, selvom det ikke er drømmejobbet. Rejs efter det om nødvendigt. Det er lettere at få et andet arbejde, når man har job i forvejen”.(Cand.psych)”Tag første job langt fra uddannelsesbyerne, hvis det er de eneste der er”. (Cand.psych)

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.

Kompetenceprofil

Det er væsentligt, at den studerende på kandidatuddannelsen tilegner sig teoretiske forudsætninger for at anvende sin almene viden om psykologi. Denne anvendelse kan finde sted i form af direkte kontakt med enkeltpersoner, konsultativt arbejde med personer, grupper eller systemer samt generelt via forebyggende arbejde og/eller forskningsmæssig indsats. I forhold til bacheloruddannelsen sker der et perspektivskifte i undervisningen, idet de anvendte sider af fagene på kandidatuddannelsen træder tydeligere frem uden at uddannelsen dermed tager forskud på eller erstatter den praktiske uddannelse, der ligger i autorisationen som psykolog.

En kandidat i psykologi er i stand til:

 • at udrede sager (herunder tilvejebringe og fortolke testresultater) af psykologisk karakter vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisationer samt tilrettelægge behandling
 • at formidle psykologiske problemstillinger (herunder individuelle, organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger), gøre rede for og iværksætte behandling af disse teoretisk, empirisk og anvendelsesorienteret
 • at udvikle og gennemføre projekter, der er med til at udvikle tilværelsesforhold og livskvalitet psykologisk set
 • at planlægge, iværksætte og evaluere psykologisk relevante kursusforløb.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.02.2016