Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus og København (Emdrup)  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet. På studiet lærer du, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner. Du arbejder med faktorer som uddannelsespolitiske prioriteringer, social arv og internationale undersøgelser, der alle påvirker pædagogik og uddannelse i vores samfund. Du studerer områder som socialisering, opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg, klasse, køn og etnicitet. Du lærer at identificere og analysere sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde, og du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dit interesseområde.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Pædagogisk sociologi kan du arbejde med undervisning og med administration af undervisning. Du kan arbejde med analyse og udvikling inden for det pædagogiske fagområde, og du kan udføre administrationsarbejde, konsulentarbejde og organisations- og ledelsesopgaver med fokus på uddannelse og pædagogik. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi skal du have bestået en af følgende uddannelser: 

 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag
 • En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
 • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 45 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler

Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb. Det er udelukkende din uddannelsesbaggrund, der tæller med i vurderingen af, om du er kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen.

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Optagelse med en anden baggrund

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan Aarhus Universitet lave en vurdering af, om du på et andet grundlag end adgangskravene kan optages på uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i denne individuelle vurdering. Det er kun formel uddannelse, der vurderes.

Hvis du søger om optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant.
 4. Hvis din uddannelsesbaggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået samt navnene på de forskellige uddannelsessteder. Dokumentationen for din uddannelsesbaggrund skal indeholde:

  a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, for eksempel i form af en studieordning.
  b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup. Du kan søge om optagelse til begge studiebyer, og du vil i så fald blive bedt om at angive, hvilken uddannelse og studieby, du vil søge som din 1. prioritet. Din prioritering afgør, hvor du bliver optaget.

Der er ikke garanti for optagelse, selvom du søger den samme uddannelse i begge studiebyer.

Vanskeligt at skifte studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Aarhus og Emdrup, bør du tage stilling til, om du eksempelvis ønsker at læse uddannelsen i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis ikke det er realistisk for dig at følge undervisningen i begge studiebyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Du har kun meget begrænsede muligheder for at skifte studieby, så vi fraråder kraftigt, at du søger om optagelse til begge studiebyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden studieby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Vi optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelsen på baggrund af erfaring med et vist frafald, så der vil kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.

 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold. Du kan søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om studieskift/overflytning.

 3. Få mere information, hvis du ønsker at søge om skift af studieby.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad. 

En typisk uge på Pædagogisk sociologi

Mandag:
Kl. 8-11 Forberedelse
Kl. 11-15 Forelæsning i Pædagogisk sociologiske teorier

Tirsdag:
Kl. 8-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 8-14 Forberedelse
Kl. 14-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 8-11 Forberedelse
Kl. 11-13 Forelæsning i  Videnskab og metode
Kl. 14-16 Holdundervisning i Videnskab og metode

Fredag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Specialisering i løbet af uddannelsen

Du kan i løbet af uddannelsen specialisere dig inden for forskellige fagområder som omsorg og behandling, opdragelse og uddannelse i forhold til børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det socialpædagogiske felt, socialt arbejde, sundhedssektoren, det private arbejdsmarked samt inden for forskning.

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på DPU, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af DPU ligger på Campus Emdrup. 

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.