PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Introduktion

Pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner. Du arbejder med faktorer som uddannelsespolitiske prioriteringer, social arv og internationale undersøgelser, der alle påvirker pædagogik og uddannelse i vores samfund. Du studerer områder som socialisering, opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg, klasse, køn og etnicitet. Du lærer at identificere og analysere sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde, og du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dit interesseområde.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Pædagogisk sociologi kan du arbejde med undervisning og med administration af undervisning. Du kan arbejde med analyse og udvikling inden for det pædagogiske fagområde, og du kan udføre administrationsarbejde, konsulentarbejde og organisations- og ledelsesopgaver med fokus på uddannelse og pædagogik. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde med forskning.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
 • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 45 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer. Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Da vi i forbindelse med optagelsen optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelse på baggrund af  erfaring med et vist frafald i løbet af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold (http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/dispensation/).
 3. Hvis du ønsker at søge om skift af studieby kan du læse mere her.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Pædagogisk sociologi

Mandag:
Kl.9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 9-16 Forelæsning: Pædagogisk sociologisk teori

Onsdag:
Kl. 9-14 Forberedelse
Kl. 14-16 Læsegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-13 Forelæsning: Forskningsmetoder og forskningsdesign
Kl. 13-15 Holdundervisning: Forskningsmetoder og forskningsdesign

Fredag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-15 Læsegruppearbejde

Forskellighed, fællesskab og netværk

Pædagogisk sociologi er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad. 

Specialisering i løbet af uddannelsen

Du kan i løbet af uddannelsen specialisere dig inden for forskellige fagområder som omsorg og behandling, opdragelse og uddannelse i forhold til børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det socialpædagogiske felt, socialt arbejde, sundhedssektoren, det private arbejdsmarked samt inden for forskning.

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af Institut for Uddannelse og Pædagogik ligger på Campus Emdrup. 

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

#Yourniversity

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.