Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK FILOSOFI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

De store spørgsmål i livet

Hvad er viden? Eller læring, dannelse, erfaring? Hvad er natur, kultur, krop? Hvad er tro og hvad er det gode liv? Hvad er opdragelse og hvad er pædagogik? Hvorfor skal vi gå i skole? Hvorfor skal vi have demokrati, retfærdighed, menneskerettigheder? Og hvad skal gælde globalt? Spørgsmål som disse skal tages alvorligt, og det vil sige, at man skal forsøge at besvare dem. Det kræver grundige studier, eftertanke og diskussioner, og det vil erfarne forskere give inspiration til i undervisningen på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Underviserene forsker selv i spørgsmål af samme art, og du får derfor forskningsbaseret undervisning på højeste niveau. Den pædagogiske filosofi er et fag med en stolt akademisk historie og en aktiv international nutid, og det vil du kunne mærke på kandidatuddannelsen.

Pædagogisk filosofi bruger ikke tiden på metodeovervejelser eller empiriindsamling, men på tænkning over almene spørgsmål. Pædagogisk filosofi har tillid til, at man kan tænke sig til svar på almene spørgsmål. Idealet for såvel spørgsmål som svar er klarhed både i tanke, tale og skrift, og studiet af gode filosofiske tænkere giver konkrete eksempler på realisering af idealerne. På pædagogisk filosofi vil du møde åbne og diskussionslystne medstuderende og undervisere, der gerne bruger lang tid på at komme til bunds i en problemstilling.

Karrieremuligheder

Den pædagogiske filosofi udfordrer rummet mellem de pædagogiske forhold og den filosofiske måde at forholde sig på. Hvad enten din baggrund er pædagogisk, filosofisk eller noget tredje, så vil dine tanker om såvel pædagogisk filosofi som livet i almindelighed i høj grad blive sat på spil i dette studium. Der bliver sat spørgsmålstegn ved alt, og ingen svar er givne. 

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi er du kvalificeret til at undervise i filosofi og beslægtede emner på visse gymnasiale uddannelser og i en række andre undervisningssammenhænge. Du vil også kunne varetage konsulent- og ledelsesfunktioner f.eks. inden for pædagogik, undervisning, kultur og personale, og du vil kunne påtage dig akademisk arbejde f.eks. i form af redaktionelt, forfattende og journalistisk arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi skal du have bestået en af følgende uddannelser:  

 • Professionsbachelor som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, i Afspændingspædagogik og psykomotorik, Ergoterapeut, i Ernæring- og sundhed, i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) eller i Diakoni og socialpædagogik
 • Øvrige professions-bachelorer, der inkluderer filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point
 • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, afspændingspædagog, ergoterapeut, eller i ernæring og sundhed, som har suppleret med følgende: 15 ECTS filosofihistorie på bachelorniveau og 15 ECTS moderne filosofi på bachelorniveau
 • En bacheloruddannelse i filosofi, idéhistorie, teologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
 • En bacheloruddannelse i filosofi og økonomi (FLØK - CBS) eller en bachelor i anvendt filosofi (AAU)
 • En anden universitets bacheloruddannelse med 30 ECTS tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler
 • Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb. Det er udelukkende din uddannelsesbaggrund, der tæller med i vurderingen af, om du er kvalificeret til at blive optaget på uddannelse

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Optagelse med en anden baggrund

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan Aarhus Universitet lave en vurdering af, om du på et andet grundlag end adgangskravene kan optages på uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i denne individuelle vurdering. Det er kun formel uddannelse, der vurderes.

Hvis du søger om optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant.
 4. Hvis din uddannelsesbaggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået samt navnene på de forskellige uddannelsessteder. Dokumentationen for din uddannelsesbaggrund skal indeholde:

  a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, for eksempel i form af en studieordning.
  b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen Pædagogisk Filosofi udbydes både i Emdrup og Aarhus og du skal derfor vælge om du vil oprette en ansøgning til Emdrup eller Aarhus. Dette vil du skulle gøre EFTER du har valgt ”pædagogisk filosofi – sommeroptag” i ansøgningssystemet, hvor der vil komme et spørgsmål om ønsket studieby. 

Du kan kun søge ét af studiestederne.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er et fuldtidsstudie, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad. På Pædagogisk filosofi er dine medstuderende og undervisere åbne og diskussionslystne, og I kommer til at bruge lang tid sammen på at komme til bunds i fagets problemstillinger.

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på DPU, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af DPU ligger på Campus Emdrup

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.