Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Pædagogisk sociologi

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Introduktion

Uddannelsestiltag og pædagogiske indsatser – hvilken rolle spiller de?

Pædagogisk sociologi handler om, hvordan mennesker forberedes til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets forskellige funktioner.

Pædagogisk sociologi handler om alt det, der påvirker pædagogik og uddannelse i et samfund: Den globale økonomiske udvikling; uddannelsespolitiske prioriteringer og styringsformer; betydningen af social arv; internationale undersøgelsers betydning for uddannelsernes udformning og indhold.

Og pædagogisk sociologi handler om, hvordan pædagogik og uddannelse spiller tilbage på den enkeltes og samfundets udvikling og er med til at bestemme individers og sociale gruppers fremtidige rolle i samfundet arbejdsmæssigt, politisk og i det civile samfund.

Pædagogikken og uddannelserne i samfundet

På kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi kommer du til at beskæftige dig med pædagogikkens og uddannelsernes samfundsmæssige og institutionelle forankring, organisation og praksis.

Du får dybtgående indsigt i, at pædagogik og uddannelse er forankret i et net af økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold – på det overordnede globale og nationale plan og i lokale og livsnære kontekster – og at pædagogikkens og uddannelsens udformning og rolle afhænger af tid og sted. 

Du bliver bevidst om, at pædagogisk virksomhed ikke er begrænset til særlige institutioner, der er specialiseret i uddannelse, men også optræder i familien, arbejdslivet, velfærdssystemerne, medierne og den politiske offentlighed.

Du får solid viden om, hvordan man identificerer og analyserer sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde, og samtidig kommer du til at beskæftige dig med konkrete studier af socialisering, opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg og behandling i forhold til alder, livsform, klasse, køn og etnicitet.

Sociologisk perspektiv på pædagogisk og uddannelsesmæssig praksis

Pædagogisk virksomhed udspiller sig i en lang række formelle og uformelle sociale sammenhænge. Derfor har du undervejs i studiet mulighed for at tone din uddannelse i forhold til forskellige fagområder som f.eks. omsorg og behandling, opdragelse og uddannelse i forhold til børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det socialpædagogiske felt, socialt arbejde, sundhedssektoren, det private arbejdsmarked samt forskning.

Uddannelsen kvalificerer dig til formidlings-, undervisnings-, analyse- og udviklingsopgaver. Du vil også kunne påtage dig konsulent-, organisations- og ledelsesopgaver og indgå i forskningssammenhænge.


De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU, og som blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende.

Oversigt over de pædagogiske kandidatuddannelser

Praktiske informationer

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
 • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 45 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer. Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Da vi i forbindelse med optagelsen optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelse på baggrund af  erfaring med et vist frafald i løbet af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold (http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/dispensation/).
 3. Hvis du ønsker at søge om skift af studieby kan du læse mere her.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi og heller ikke mulighed for optagelse på venteliste.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS (2 årsværk) og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse. De første tre semestre er opdelt i moduler, hvoraf nogle er obligatoriske, nogle er valgfri. I det fjerde semester skriver de studerende deres speciale.

Modulerne er beskrevet nærmere i studieordningen.

 

 

Studieliv

Sæt dit eget præg

En uddannelse ved Institut for Uddannelse og Pædagogik er ikke en pakkeløsning. Du har gode muligheder for selv at præge uddannelsen, så den passer til dine behov og interesser.

Vejledning er grundstenen i vores pædagogik, men du skal samtidig være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og kunne samarbejde med andre. Du vil kort sagt blive udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere. Det kan også siges sådan: Her er uddannelse ikke noget man får, men noget man tager.

Brug tiden rigtigt

Skemalagt undervisning udgør kun en mindre del af et akademisk studium. I det daglige vil du derfor have stor frihed til at planlægge din studieaktivitet.

Selv om du som kandidatstuderende kun har undervisning et par gange om ugen, skal du regne med en langt større arbejdsbyrde. Overvej derfor nøje, hvor meget erhvervsarbejde du forpligter dig til ved siden af studiet, og hvis du har familie, er det også en god ide at inddrage den i planlægningen.

Fællesskab og netværk

Det faglige og det sociale miljø på universitetet er nært forbundne. Studiegrupperne er både stedet for faglig udveksling og basis for sociale aktiviteter.

Dine medstuderende repræsenterer en bred vifte af uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Du risikerer altså ikke blot at få nye venner, men også et solidt fagligt netværk, som du kan trække på - også når du er færdig med din uddannelse.

Studiesteder

Campus Aarhus

1400 studerende - eller hver tredje studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik - tager deres uddannelse i Aarhus. Afdelingen i Aarhus er placeret på Trøjborg og deler undervisningslokaler med resten af universitetet.

Vejviser til Trøjborg

Campus Emdrup

Den københavnske del af Institut for Uddannelse og Pædagogik ligger på Campus Emdrup. Her finder du moderne undervisningsfaciliteter og et koncentreret studiemiljø, hvor forskning og uddannelse foregår side om side.

Vejviser Campus Emdrup

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Det generelle formål med Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi er: "At etablere og udvikle den studerendes pædagogisk-sociologiske kompetence og kvalificere til at udføre uddannelses-, udviklings-, ledelses- og konsulentopgaver og til, gennem den opnåede forståelse af forskningsarbejde og forskningsetik, at indgå i forskningssammenhænge indenfor pædagogisksociologiske". Kandidatuddannelsen kvalificerer desuden til ph.d.-uddannelse.

Kandidatuddannelser er generelt ikke rettet mod specifikke professioner eller jobfunktioner. Arten af opgaver, som den færdige kandidat vil kunne varetage, vil afhænge af grunduddannelse, eventuel erhvervserfaring og af hvilken faglig profil vedkommende har lagt i sin uddannelse for eksempel gennem valg af moduler og af emne for specialet.

Nogle af mulighederne for beskæftigelse kunne være:

 • Udviklings- og konsulentopgaver samt analysearbejde for regioner og kommuner og private virksomheder
 • Administrations- og ledelsesfunktioner inden for det pædagogiske område
 • Undervisning og administration af undervisning for eksempel på CVU-området.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Mød uddannelsen

Informationsmøder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 2015: 

I kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2016