Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Optometri og synsvidenskab

OPTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB

Om øjets anatomi og fysiologi

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab lærer dig at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet. Du får indsigt i genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der relaterer sig til øjet, så du kan foreslå en diagnose. Uddannelsen bygger på et naturvidenskabeligt og tværfagligt grundlag, og du arbejder eksempelvis med centrale metodefag, epidemiologi og biostatistik. I løbet af uddannelsen lærer du om avancerede optometriske undersøgelsesmetoder, med patientinddragelse og de ydre faktorer, der kan påvirke øjets synsfunktion. Du lærer også at beskrive og analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Optometri og synsvidenskab favner du både optikerens hjælpemiddelsperspektiv og behandlerperspektivet. Du kan arbejde på hospitalernes øjenafdelinger og i private øjenklinikker, hvor du udfører forundersøgelser og løbende monitoreringer, så øjenlægerne kan fokusere på behandling og reducering af lange ventetider. Som uddannet har du jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

 

 

Adgangskrav

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt som en overbygning for Professionsbachelorer i Optometri fra de to optometristuddannelser i Danmark.[1]

 

Følgende uddannelser vil give adgang til optagelse på hele uddannelsen:

 1. Professionsbachelorer i Optometri eller adgangsgrundlag fra udlandet, der kan sidestilles hermed.
 2. Optikeruddannelser efter tidligere bekendtgørelser

Sidstnævnte skal være efterfulgt af både

a)      kursus i kontaktlinsetilpasning

b)      min. 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse

 

Der kan efter individuel faglig vurdering gives dispensation til optagelse af ansøgere med tilsvarende faglige kvalifikationer. Fx optikere uddannet efter tidligere bekendtgørelser, hvor det kan dokumenteres, at de har opnået kompetencer svarende til professionsbacheloruddannelsen i optometri eller professionsbacheloruddannede sygeplejersker med dokumenteret to års klinisk erfaring med øjenpatienter. Der vil i alle tilfælde blive stillet krav om, at ansøgeren har gennemført kursus i kontaktlinsetilpasning.

Børneattest 

I forbindelse med ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Optometri skal du som ansøger give tilsagn om, at der må indhentes børneattest. Er du ikke dansk statsborger, skal du, derudover aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

 

Læs mere om børneattesten og straffeattest.

Adgangsbegrænsning og prioriteringskriterier

Der kan årligt optages 25 studerende på uddannelsen. Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil ansøgerne blive prioriteret efter faldende gennemsnit for den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at ansøgere med de højeste gennemsnit optages, indtil der ikke er plads til flere. Den sidst optagne ansøgers gennemsnit er grænsekvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet midt juli. Konkret betyder det, at:

 1. For ansøgere, der pr. 1. april i ansøgningsåret har afsluttet den adgangsgivende uddannelse, og hvor der på beviset er beregnet et gennemsnit, vil dette gennemsnit blive benyttet. Er der ikke beregnet et snit, vil Aarhus Universitet beregne et simpelt gennemsnit.
 2. For ansøgere, der pr. 1. april i ansøgningsåret ikke har afsluttet hele adgangsgrundlaget, vil Aarhus Universitet beregne et simpelt gennemsnit for de discipliner, der er afsluttet pr. 1. april, og som indgår i adgangsgrundlaget, idet alle graduerede bedømmelser fra bacheloruddannelsen medregnes.

 

For ansøgere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse i optometri anvendes karakteren fra optikeruddannelsen og ikke den efterfølgende supplering fra en diplomuddannelse. Da udvælgelseskriteriet er gennemsnittet fra optikeruddannelsen, skal du i din ansøgning vedhæfte hele dit eksamensbevis, dvs. alle sider i dit eksamensbevis og ikke kun forsiden. Gennemsnittet udregnes på baggrund af alle karakterer på dit eksamensbevis uanset om de er interne eller eksterne. Alle karakterer på 13-skalen omregnes først til 7-trinsskalaen, hvorefter gennemsnittet udregnes.


[1] Optikerhøjskolen i Randers og KEA, Københavns Erhvervsakademi, Campus Empire, København N.

Uddannelsens opbygning

På 1. semester foregår uddannelsen i Aarhus, mens enkelte dage i den kliniske undervisning senere i forløbet kan foregå uden for Aarhus.

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

En typisk uge på Optometri og synsvidenskab

Mandag:
Kl. 09-12 Forberede til undervisning
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde


Tirsdag:
Kl. 09-12 Forberede til holdtime/forelæsning
Kl. 13-15 Holdtime/forelæsning: Patologisk Optik
Kl. 15-17 Undersøgelse af patienter med øjensygdomme
Kl. 17-18 Gruppearbejde: Patologisk Optik

Onsdag:
Kl. 08-10 Studenterundervisning: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 10-12 Holdtime: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 12-14 Forelæsning: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 08-10 Studenterundervisning: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 10-12 Forelæsning: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 12-14 Holdtime: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde

Fredag:
Kl. 10-16 Forberede til undervisning

Læs i udlandet

Uddannelsen har indgået en aftale med School of Optometry, Aston University i Birmingham i England. Du vil i løbet af kandidatuddannelsen møde undervisere fra Aston University, som vil gæsteundervise. Du har desuden mulighed for at samarbejde med universitetet i Aston i forbindelse med dit speciale.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

 

 

 

Karriere

Vejledning og rådgivning

”Hvis en patient ønsker at blive opereret for nærsynethed, vil en øjenlæge typisk fokusere på fordele og ulemper ved en laserbehandling, mens en optiker vil kigge på hjælpemidler som alternativ i form af kontaktlinser eller briller. Kandidaten i Optometri og synsvidenskab kan derimod både vejlede om forskellige operationstyper og rådgive om hjælpemidler. Dermed kan patienten eller kunden få en helhedsvurdering fra start og behøver altså ikke at løbe frem og tilbage mellem øjenlæger og optikere.”

Toke Bek, Klinisk professor på Aarhus Universitet og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospitals øjenafdeling

Som kandidatuddannet i Optometri og synsvidenskab opnår du kompetencer, så du kan:

 • Iværksætte og foretage udredning af patienter med refraktionsanomalier og andre optometriske problemstillinger.
 • Udføre, analysere samt fortolke og formidle resultaterne af avancerede diagnostiske undersøgelsesmetoder indenfor de optometriske og synsvidenskabelige fagområder.
 • Kritisk vurdere et bredt spektrum af behandlingsmuligheder og derved stille en indikation for den rette behandling.
 • Monitorere og følge op på patienter i behandling for mange øjensygdomme
 • Lindre og trøste, hvor der ikke er mulighed for behandling, samt håndtere forhold omkring svagsynethed og blindhed.
 • Inddrage og uddanne patienter under hensyntagen til deres behov og ressourcer.
 • Initiere og implementere, at arbejdspladsen lærer af sin praksis og den eksisterende evidens.

Du kan arbejde inden for områder som:

 • Gennemførelse og vurdering af diagnostiske undersøgelser på sygehusenes øjenafdelinger og i private øjenklinikker
 • Rådgivning om korrektion af refraktionsanomalier på sygehusenes øjenafdelinger og i private øjenklinikker
 • Undersøgelse af patienter og tilretning af optiske hjælpemidler i offentlige syns- og hjælpemiddelscentre
 • Fagspecialist i større optikerkæder samt hos leverandører og producenter af optometriudstyr
 • Undervisning og uddannelse i klinisk praksis og på professionsbacheloruddannelsen.
 • Organisering og gennemførelse af kliniske udviklingsprojekter/forskning
 • Ph.d.-uddannelse

Kandidat i job, Henrik Sejersen

Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital

Jeg er ansat i det refraktive team, hvor min primære opgave er at lave forundersøgelser og kontroller efter laseroperationer, samt regelmæssige kontroller af patienter med sygdomme i øjets hornhinde. Jeg arbejdede i optikerforretning i 3 år, før jeg blev optiker på sygehuset. Her er min opgave at hjælpe og rådgive patienter til den bedste optiske løsning. Dette kan både være operation, kontaktlinser eller briller. Det er indenfor den del af øjenfaget, jeg har mine kompetencer, og det giver lægerne tid til at fordybe sig i de arbejdsopgaver, de er bedst til.

På Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital er der et tæt samarbejde mellem optikerne og lægerne. Der er hele tiden fokus på udvikling via sparring og videndeling. Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab bidrager til at styrke brobygningen mellem optikernes og øjenlægernes arbejdsområder.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.05.2016