Ansøgning

Ansøgning

Det er vigtigt, at du orienterer dig om ansøgningsprocessen herunder ansøgningsfrister og adgangskrav, når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse. 

På denne side kan du orientere dig om, hvordan du søger om optagelse, hvilke dokumenter du bør inkludere i din ansøgning og andre vigtige emner i forbindelse med din ansøgning. Vi opfordrer dig til at gennemgå informationen og læse ansøgningsvejledningerne, inden du påbegynder din ansøgning. 

Du kan finde ansøgningsvejledningerne og få adgang til ansøgningssystemet under Sådan søger du.

Sådan søger du

For at søge om optagelse på kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsproceduren foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform.

Orienter dig om optagelsen

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om optagelsen til den uddannelse, du er interesseret i, så du overholder diverse frister, samt at du sørger for at vedhæfte de nødvendige dokumenter, så vi kan behandle din ansøgning. Ansøgningsfristen vil være forskellig, alt efter hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan læse mere om frister under Ansøgningsfrister.

Vær opmærksom på, at der desuden gælder særlige ansøgningskriterier for disse uddannelser:

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

Antal prioriteter

Hvis du søger om optagelse på mere end tre prioriteter, vil kun de tre højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive afvist

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (svarende til ca. 100 euro) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere med en ikke-dansk bacheloreksamen.

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som ikke-EU/EØS/schweizisk-statsborger

 • ansøger på baggrund af en bacheloruddannelse fra en dansk institution
 • ansøger om et Next- eller Future Cropping-stipendium
 • ansøger på baggrund af et Wise Preparatory Course fra The Wang Yanan Institute for Studies in Economics and School of Economics, Xiamen University, Kina.
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/(mhp./mmf.) varigt ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1, men i indskrivningsperioden ved AU bevarer din faste bopæl i det pågældende land. Ansøger skal dokumentere sin faste bopæl, fx ved oplysning om skattepligt i det pågældende land.
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen på baggrund af EU-ægtefællens dokumenterede i arbejde i Danmark.
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Kontakt ma.admission@au.dk eller kandidat@au.dk i god tid inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale ansøgningsgebyr.

Regler for betaling

 • Du kan kun indbetale beløbet i DKK og kun via webshoppen.
 • Du skal uploade en kvittering for indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde gebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober (sommeroptag) eller 1. marts (vinteroptag).
 • Ansøgningsgebyret refunderes via webshoppen til den konto, hvorfra gebyret er betalt.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads.

Dokumentationstjekliste

Som udgangspunkt skal du uploade alle de dokumenter, som kræves i det digitale ansøgningsskema. Derudover kan der i enkelte tilfælde være særlige krav til dokumentation. Dette vil i så fald være beskrevet i kandidatguiden under adgangskravene for den pågældende uddannelse.

 • Eksamensbeviser med detaljeret angivelse af enkeltkurser og karakterer. Dokumenterne skal være certificerede af dit hjemuniversitet, dvs. forsynede med stempel og underskrift. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.
 • Karakterudskrift over beståede kurser inklusive resultater og karakterer, hvis ikke du har bestået din bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Dokumenterne skal være certificerede af dit hjemuniversitet, dvs. forsynede med stempel og underskrift. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen. Hvis du har retskrav eller din bacheloruddannelse er direkte adgangsgivende, skal du dog ikke dokumentere igangværende kurser.
 • Kursusbeskrivelser for alle kurser, som er bestået før eller forventes bestået efter ansøgningsfristen, og som ønskes inkluderet i den faglige vurdering. Ansøgere fra Aarhus Universitet skal dog ikke uploade disse. Læs nedenfor om Oversættelse af dokumenter.
 • Dokumentation for evt. bestået eller forventet bestået kandidatuddannelse inden studiestart.
 • En officiel beskrivelse af den karakterskala, som er anvendt på det udenlandske universitet, hvis du har ikke-dansk adgangsgrundlag.
 • Dokumentation for opfyldelse af sprogkrav (fx Dansk A og/eller Engelsk B).
 • Forhåndsvurderinger modtaget fra Aarhus Universitet.
 • Dokumentation for beståede kurser på tidligere, ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Din gældende opholdstilladelse i Danmark, hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS og ønsker fritagelse for betaling af tuition fees.
 • Dokumentation for betalt ansøgningsgebyr (kun visse typer ansøgere).

Ansøgere til psykologi

Alle ikke-retskravsansøgere til psykologi skal uploade et udfyldt ækvivalensskema, som findes via disse vejledningssider.

Anden relevant dokumentation

Aarhus Universitet vurderer kun dine kvalifikationer på baggrund af formel uddannelse. Derfor er det ikke nødvendigt at uploade dokumentation for arbejdserfaring, motivationsbrev, anbefalinger, CV, osv. Disse skal kun medsendes i særlige tilfælde, hvor det vil være specifikt anført som et krav.

Manglende dokumentation

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du har orienteret dig grundigt i dokumentationstjeklisten om, hvilke dokumenter der er nødvendige for, at din ansøgning kan behandles. Hvis du bliver rykket for dokumentation, efter vi har modtaget din ansøgning, gælder der særlige procedurer og frister.

Validering af ID

Hvis du skal uploade dit ID, skal du opmærksom på, at det skal indeholde et synligt billede, navn, efternavn, nationalitet og fødselsdato. Du kan fx uploade dit pas. Vi godkender ikke sygesikringsbevis eller kørekort.

Det er meget vigtigt, at du ikke uploader andre bilag end dem, der kræves ift. ID listen ovenfor. Det gælder især billeder, som du først skal uploade, hvis du bliver optaget og skal have lavet et studiekort.

Oversættelse af dokumenter

Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog.

Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

 

Har du allerede bestået fag på en kandidatuddannelse?

Hvis du allerede har bestået fag på en kandidatuddannelse på en dansk uddannelsesinstitution, er det vigtigt, at du er opmærksom på reglerne om merit og forskellen på at søge om ordinær optagelse eller administrativ indskrivning (genindskrivning eller studieskift/overflytning). Du skal i den forbindelse være opmærksom på følgende:

 • Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, må du på indskrivningstidspunktet ikke have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om optagelse på.
 • Har du bestået, hvad der svarer til hele første studieår, skal du i stedet søge om genindskrivning eller overflytning/studieskift.
 • Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis ikke du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår, skal du søge om optagelse og meritoverførsel. Du kan læse om obligatorisk meritvurdering her.
 • Hvis du er tæt på og meget i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår, kan det være en god ide at søge både optagelse og genindskrivning eller studieskift/overflytning.
 • Ansøgere fra ikke-danske universiteter kan ikke søge studieskift/overflytning og skal derfor altid søge ordinær optagelse.

Tilladelse til at søge optagelse på en uddannelse, du allerede har været indskrevet på

Hvis du tidligere har været indskrevet på den kandidatuddannelse, du ønsker at søge om optagelse på, men blev udmeldt af institutionen, skal du søge om tilladelse til at kunne søge ind igen.

 • Du skal søge tilladelsen, uanset om du tidligere har læst uddannelsen på Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution.
 • Du søger tilladelsen ved at udfylde denne blanket og uploade den til din ansøgning om optagelse i det digitale ansøgningssystem.
 • Vær opmærksom på, at du også skal søge tilladelsen, hvis du udmeldte dig selv fra uddannelsen, men kunne være blevet udmeldt af institutionen eksempelvis på grund af opbrugte eksamensforsøg, inaktivitet eller maksimal studietid.
 • Aarhus Universitet kan give tilladelse til at søge på ny, hvis det vurderes, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Obligatorisk meritvurdering

Hvis du tidligere har bestået fag på en kandidatuddannelse, som du ikke har afsluttet, har du pligt til at oplyse universitetet herom. Aarhus Universitet vil efterfølgende vurdere, om de beståede fag kan give merit på den uddannelse, som du er blevet optaget på. Merit betyder, at de fag, som du tidligere har bestået, træder i stedet for fag på den kandidatuddannelse, du er optaget på.

Når du udfylder din digitale ansøgning om optagelse, skal du:

 • Oplyse om beståede fag (eller uddannelseselementer)
 • Vedhæfte dokumentation i form af fagbeskrivelser/studieordninger og officiel dokumentation for beståede moduler/fag.

Du skal være opmærksom på, at det kan resultere i disciplinære sanktioner, hvis du afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger eller helt undlader at oplyse om beståede fag.

Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, skal du ikke foretage dig noget.

Kontakt

Har du spørgsmål i denne forbindelse, kan du kontakte studieadministrationen for den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du kan finde kontaktinformation på nedenstående sider:

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Login-problemer

Jeg kan ikke logge ind?

 • Det er meget vigtigt, at du logger på som første gang, du loggede på ansøgningssystemet. Hvis du loggede på med dine login-oplysninger fra Mit.au.dk, skal du vælge ”Aarhus Universitet”; hvis du loggede på med Nem-ID, skal du vælge ”Log ind med NemID”; og hvis du loggede på som selvoprettet bruger, skal du vælge "Log ind som selvoprettet bruger". 

Læs mere under de enkelte vejledninger under "Sådan søger du" eller udfyld denne hjælpeformular, og vi vil hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Hvad betyder WAYF?

 • WAYF betyder ”Where are you from”. WAYF er en digital login-tjeneste, der bruges til at logge på det digitale ansøgningssystem via den institution, der kender dine login-oplysninger (WAYF = Where are you from). Det er derfor også din hjeminstitution, du skal vælge på WAYF-listen over institutioner, når du logger ind, og ikke navnet på det universitet, hvor du vil søge om optagelse..

Ansøgningssystemet

Hvilket sprog kan jeg få vist ansøgningsskemaet i?

 • Du har mulighed for at udfylde ansøgningen på dansk eller engelsk.
 • Du kan ændre sproget for ansøgningsskemaet til engelsk/dansk før du logger ind, ved at klikke på ”English” eller ”Dansk” på velkomstsiden i ansøgningssystemet i øverste venstre hjørne.
 •  Du kan også gøre det ved at ændre sproget i din browsers internetindstillinger. Efter du har ændret sproget, skal du lukke browseren ned eller genopfriske din browser ved at trykke F5.

Jeg kan ikke komme ind i ansøgningssystemet, hvad skal jeg gøre?

 • Vi anbefaler, at du ikke bruger tablet, iPad, smartphones og lignende, men i stedet logger på ansøgningssystemet via en computer
 • Det kan også hjælpe at skifte browser. Eksempler på browsere er Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Vi anbefaler, at du anvender Mozilla Firefox, når du skal logge på ansøgningssystemet.
 • Hvis dette ikke virker, skriv venligst til kandidat@au.dk og beskriv hvilke problemer, du møder. Vedhæft gerne et skærmbillede

Ansøgning

Hvilken dokumentation godkendes som dokumentation for identitet (ID)?

 • Vi godkender ID, der inkluderer navn, fødselsdato, billede og nationalitet – det kan være pas eller andet nationalt ID.
 • Vi godkender ikke kørekort, da det kun oplyser om fødested og ikke nationalitet.
 • Vi godkender ikke det gule sygesikringsbevis, da det ikke oplyser nationalitet.

Jeg kan ikke finde den uddannelse, jeg gerne vil søge. Hvad gør jeg?

 • Har du skrevet noget i felterne ”Uddannelsesnavn” og ”Studiestart fra” vil du formentlig ikke kunne se listen af uddannelser, der kan søges.  Du skal ikke skrive noget i felterne ”uddannelsesnavn” og ”Studiestart fra”, men blot vælge Aarhus Universitet under ”Institutionsnavn” og kandidatuddannelse under ”Uddannelsestype”. Klik derefter på ”Søg”.

 • De uddannelser, der kan søges, står ikke i alfabetisk rækkefølge, så kig lidt længere nede på listen, hvis du ikke med det samme får øje på uddannelsen. Du kan sætte uddannelserne i alfabetisk rækkefølge ved at føre musen op på feltet uddannelsesnavn og klikke på en af de pile, der kommer frem.

Hvad er mine chancer for at blive optaget?

 • Hvis der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, kan vi ikke på forhånd sige, hvad dine chancer er for at blive optaget. Det afhænger af antallet af ansøgere og bl.a. deres karaktergennemsnit. Da antallet af ansøgere varierer fra år til år, kan vi ikke på baggrund af tidligere års optag udtale os om sandsynligheden for at blive optaget.

Punktet ”Indhentning af data” virker ikke? Hvad gør jeg?

 • Denne funktion virker kun for ansøgere, som er eller har været studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Er du ikke eller har du ikke været studerende et af disse steder, skal du blot klikke videre til næste billede ved at klikke på ”Næste”. Du kan ikke fjerne fluebenet selvom du ikke har læst på Aarhus Universitet.
 • Hvis du har været studerende på et af de nævnte universiteter udover Aarhus Universitet, skal du huske at sætte flueben ud for det Universitet du har læst på.

 • Når du indhenter data, kan du dog være ude for, at det ikke lykkes. I så fald råder vi dig til at gennemføre ansøgningen uden disse data. Har du givet samtykke til, at der kan indhentes data fra en institution, kan Aarhus Universitet indhente dataene i behandlingen af din ansøgning. Du kan godt sende ansøgningen, selvom indhentningen af data ikke er gennemført.

 • Aarhus Universitet kan kun indhente data for hele uddannelser og ikke fag taget som enkeltfag.
 • Hvis din brugerprofil i ansøgningssystemet ikke er valideret på ansøgningstidspunktet vil du ikke kunne se data vedrørende beståede eller igangværende uddannelser som systemet har hentet automatisk. Data vil først være synlig, når din brugerprofil er blevet valideret. Din identitet vil blive valideret i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning og sagsbehandler vil hele tiden kunne se din dokumentation. Derfor skal du fortsætte med din ansøgning selvom din identitet ikke er valideret endnu.
 • Hvis du kommer fra en institution, hvorfra der ikke kan indhentes data, vil du blive mødt af en rød tekst øverst i ansøgningsskemaet, der angiver at indhentning af data ikke er gennemført. Det er ikke en fejl, bare en oplysning. Du skal blot gå videre med din ansøgning ved at klikke på ’næste’ og selv uploade den relevante dokumentation senere i ansøgningsskemaet.

Hvordan angiver jeg prioriteter på de uddannelser, jeg gerne vil søge?

 • Den første uddannelse du søger, bliver automatisk din første prioritet. Hvis du bagefter søger endnu en uddannelse, vil du, når du klikker på ”Send ansøgning”, blive spurgt om, hvilke prioriteter dine søgte uddannelser skal have. Der får du mulighed for at ændre i prioriteringen af alle dine søgte uddannelser, også den du søgte som den første uddannelse. Det er ikke muligt, at ændre prioriteten på en afgjort ansøgning.

Hvor mange uddannelser må jeg søge?

 • Du må max søge 3 prioriteter på Aarhus Universitet. Hvis du søger om optagelse på mere end 3 prioriteter, vil kun de 3 højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive afvist.

Hvordan vælger jeg ”studieby” for de pædagogiske kandidatuddannelser?

 • Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, Uddannelsesvidenskab og generel pædagogik kan du søge i både Aarhus og Emdrup (København). Hvilket studiested du søger fremgår i navnet på uddannelsestilbuddet. Når du søger pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi og didaktik (dansk), skal du vælge, om du vil søge enten Aarhus eller Emdrup (København). Du kan ikke søge begge studiebyer. Du skal her angive ”studieby”, når du har valgt uddannelsen og er gået i gang med at udfylde ansøgningsskemaet. Under punktet ”søgt uddannelse/kursus” vil du kunne vælge Aarhus eller Emdrup (København). Didaktik, matematik; Anthropology of Education and Globalization, didaktik; musikpædagogik og didaktik, materiel kultur udbydes kun i Emdrup (København).

Hvilken uddannelseslinje skal jeg søge?

 • Er du i tvivl om, hvilken linje du skal søge til en specifik uddannelse, anbefaler vi, at du læser beskrivelsen af uddannelsen på Studieguiden og eventuelt også læser studieordningen for uddannelsen. Du vil kun blive taget i betragtning til de(n) uddannelseslinje(r), du søger om optagelse på.

Hvad skal jeg bruge fanebladet ”Brugeroplysninger” i ansøgningssystemet til?

 • Dette faneblad findes kun i ansøgningssystemet, hvis du har oprettet dig selv som bruger i det digitale ansøgningssystem. Her har du mulighed for at rette i følgende oplysninger:
  • Alle selvoprettede brugere:
   • Fornavn/mellemnavne
   • Efternavn
   • Statsborgerskab (dette vil dog kun slå igennem på kommende ansøgninger og ikke ansøgninger du allerede har oprettet)
   • Dansk CPR-nr.
  • Særligt for selvoprettede brugere uden dansk CPR-nr.
   • Fødselsdato
   • Køn
   • Nationalt id
   • Adressefelter
  • Her har du også mulighed for at vedhæfte ny dokumentation for identitet.

Hvilken dokumentation skal jeg uploade til min ansøgning?

Hvilken type dokumenter kan jeg vedhæfte?

 • Du kan vedhæfte følgende type dokumenter: Word (doc og docx), PDF, JPG, JPEG, TIFF og GIF.

Jeg får at vide, at jeg ikke kan vedhæfte filen, da den er for stor?

 • Der en begrænsning på filstørrelsen på 20.000 KB. Hvis dine filer er for store, skal du klippe bilagene op i mindre bidder, dvs. du skal gemme bilagene i flere separate dokumenter. Du kan også gemme dokumenter som en JPEG fil, der fylder mindre end andre formater.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget alle mine dokumenter inden ansøgningsfristen?

 • Det er meget vigtigt, at du søger om optagelse inden ansøgningsfristen, da det ikke er muligt at søge efter fristen. Hvis du før fristen mangler dokumentation, skal du i din ansøgning tilkendegive, hvad du mangler af dokumentation, og hvornår du regner med at modtage den. Når du så modtager den relevante manglende dokumentation, kan du sende en e-mail til os på kandidat@au.dk og bede os om at åbne din ansøgning op, så du kan uploade dokumentationen. Når du kontakter os skal du oplyse dit fulde navn, navnet på den uddannelse du har søgt og ansøgningsnummeret, som du finder i kvitteringen for din ansøgning.
 • Det er vigtigt, at de dokumenter, du vedhæfter til din ansøgning, er officielle og certificerede (underskrevet og stemplet) af din uddannelsesinstitution.

Hvornår skal jeg dokumentere mine danskkvalifikationer?

Søger du om optagelse på en dansksproget kandidatuddannelse, vil du skulle dokumentere dine danskkvalifikationer, hvis du ikke søger på baggrund af en dansk eller nordisk adgangsgivende uddannelse. Læs mere under Dansk sprogkrav.

Hvad er fagbeskrivelser/kursusbeskrivelser, og skal jeg uploade det til min ansøgning?

 • En fagbeskrivelse er en kort beskrivelse, der beskriver indholdet af et specifikt fag eller kursus. Fagbeskrivelser kan du ofte finde på dit universitets hjemmeside eller i studieordningen for din uddannelse.. Der er ikke tale om en generel beskrivelse af hele din uddannelse, men specifikke beskrivelser af hvert enkelt fag inklusiv fagets ECTS-vægtning. Fagbeskrivelser er oftest et krav, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse.

Skal jeg have modtaget en faglig vurdering/forhåndsvurdering, før jeg kan søge om optagelse?

 • Dette er kun relevant for dig, hvis du tidligere har modtaget en relevant faglig vurdering/forhåndsgodkendelse af dit adgangsgrundlag af Aarhus Universitet, og/eller hvis du har en international uddannelse, der er blevet vurderet af Styrelsen for videregående uddannelser eller Uddannelses- og forskningsministeriet.

Hvad menes der med ”Officiel beskrivelse af anvendt karakterskala”?

 • Dette er kun relevant for dig, hvis du søger på baggrund af et ikke-dansk adgangsgrundlag. Her skal du vedhæfte en officiel beskrivelse af den karakterskala, der bruges på den institution, hvor du har læst din bacheloruddannelse. Karakterskalaen findes oftest som en del af dit eksamensbevis ellers skal du kontakte dit hjemuniversitet for en officiel beskrivelse af karakterskalaen.

Hvad menes der med ”Vedhæft kursus-/fagbeskrivelser af igangværende kurser/fag, som afsluttes efter ansøgningsfristen”?

 • Hvis du ikke har afsluttet alle dine fag inden ansøgningsfristen, skal du vedhæfte dokumentation for de fag du er tilmeldt, så disse fag også kan blive inddraget i den faglige vurdering af dine kvalifikationer. Dette er kun nødvendigt, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, der fremgår i studieordningen for uddannelsen.

Jeg har bestået min engelsktest. Er det nødvendigt at få institutionen, hvor jeg har taget testen til at sende den originale til jer?

Ja, når du tilmelder dig en engelsk sprogtest, skal du samtidig bede testinstitutionen om at sende dit testresultat til Aarhus Universitet, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat.

Hvis jeg ikke har afsluttet min adgangsgivende uddannelse, hvad skal jeg så vedhæfte?

 • Hvis du først afslutter din adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen, skal du vedhæfte en certificeret studieudskrift af de resultater, du har opnået indtil nu, når du søger.

 • Når du så modtager den relevante manglende dokumentation, kan du sende en e-mail til os på kandidat@au.dk og tilkendegive, hvilken uddannelse du har søgt, og at du gerne vil have, at vi åbner din ansøgning op, så du kan uploade dokumentationen til din ansøgning.

 • Er du studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet kan du indhente en studieudskrift for din bacheloruddannelse via dataudvekslingen i ansøgningssystemet.

 • Når du har afsluttet din bacheloruddannelse bedes du skrive til kandidat@au.dk og oplyse om dette. Dette er ikke nødvendigt for studerende på Aarhus Universitet.
 • Det er vigtigt, at de dokumenter, du vedhæfter til din ansøgning, er officielle og certificerede af din uddannelsesinstitution. Vi accepterer ikke skærmbilleder, du selv har taget af dine resultater på din computer.

Efter du har søgt

Jeg har ikke modtaget nogen kvitteringsmail i min personlige mailboks?

 • Du modtager ikke en kvittering for din ansøgning i din personlige mailboks. Du modtager i stedet en adviserings-e-mail, hver gang du modtager en ny besked i ansøgningssystemet. Kvitteringen for, at din ansøgning er modtaget, findes under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet.

 • Modtager du ikke adviserings-e-mails, når du har fået en ny besked i ansøgningssystemet, vil vi opfordre dig til at tjekke, om adviserings-e-mailen er havnet i mappen "Uønsket post", og hvordan dit spamfilter er sat op. Husk at adviserings-e-mailen sendes til den e-mailadresse, der er knyttet til dit login. Logger du ind med et AU-login, vil adviserings-e-mailen eksempelvis blive sendt til din studiemail.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Hvordan annullerer jeg min ansøgning?

 • Hvis du af en eller anden grund ønsker at annullere din ansøgning til en kandidatuddannelse, skal du logge på det digitale ansøgningssystem. Under fanen ”Se status på ansøgninger” har du mulighed for at annullere en ansøgning helt yderst i højre side.
 • Hvis du annullerer din ansøgning, vil den IKKE blive behandlet. Når du først har annulleret en ansøgning, kan den ikke aktiveres igen.
 • Hvis du er blevet optaget på en uddannelse, kan du ikke annullere din ansøgning via ansøgningssystemet. Du vil i dette tilfælde skulle sende en e-mail til kandidat@au.dk.

Hvordan bekræfter/afslår jeg en tilbudt plads?

 • Hvis du skal bekræfte en tilbudt studieplads, skal du logge på det digitale ansøgningssystem og gå ind under fanebladet ”Se status på ansøgninger”. Her vil du yderst i højre side skulle klikke på ”Bekræft/afslå tilbud om optagelse”. Hvis din skærm er forholdsvis lille, kan der være behov for at scrolle mod højre.
 • Vi anbefaler, at du ikke bruger tablet, iPad, smartphones og lignende, men i stedet logger på ansøgningssystemet via en computer i browseren Mozilla Firefox.
 • Du modtager ikke en besked/e-mail om, at du har bekræftet den tilbudte plads. Dette vil kun fremgå i den pop-up-besked, der kommer frem på skærmen, når du har bekræftet pladsen. Tag eventuelt et skærmbillede af denne.

Får jeg besked, når jeg er blevet indskrevet på kandidatuddannelsen?

 • Er du ny på Aarhus University kan du finde information om indskrivning og studiekort under Indskrivning, cpr-nummer og studiekort.
 • Er du allerede studerende på Aarhus Universitet vil du ikke modtage en besked, når du er blevet indskrevet. Du kan dog følge med i dine indskrivninger på mit.au.dk.

Får jeg et nyt optagelsesbrev, hvis min optagelse ændres fra ”Betinget optaget” til ”Optaget”?

 • Nej, du modtager ikke et nyt optagelsesbrev, hvis dit betingede optagelsestilbud ændres til ubetinget optagelse. Status på din ansøgning vil ændre sig i ansøgningssystemet, og du vil blive indskrevet på kandidatuddannelsen. Du vil kunne se indskrivningen på mit.au.dk.  

Studiestart

Hvor finder jeg information om studiestart?

 • Du kan finde information omkring studiestart her.