Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Oplevelsesøkonomi

OPLEVELSESØKONOMI

Introduktion

Livsstil, hverdagskultur, it og værdiskabelse

De vestlige samfund er præget af en generel oplevelsesorientering i dag, som vi undersøger og udforsker fra forskellige vinkler på den tværfaglige uddannelse i oplevelsesøkonomi: Vi arbejder blandt andet med den moderne kulturindustri, der kobler forbrugsvarer med oplevelser. Vi analyserer for eksempel, hvordan film, rejser, musik, computerspil og naturvandringer bliver konceptualiseret, solgt og forbrugt som oplevelser. Vi arbejder med oplevelsesøkonomi som udtryk for et øget fokus på, hvordan immaterielle værdier kan være en forudsætning for at skabe materiel merværdi, og arbejder derfor også med oplevelsesorienterede markedsføringsstrategier. Vi arbejder også med oplevelsesøkonomien som udtryk for (krav om) intensivering og meningspotensering af alle felter og livsområder i moderne vestlige samfund, hvilket medfører forskellige grader af brugerinvolvering og medproduktion fra forbrugeren. 

Værdiskabelse gennem oplevelser

Som oplevelsesøkonom lærer du at skabe merværdi – symbolsk, emotionel, kulturel og økonomisk merværdi  - for andre gennem interventioner og designløsninger. Du får indsigt i oplevelsesøkonomien og lærer at anvende entrepreneurielle værktøjer til at skabe forandring med dine personlige og faglige kompetencer i centrum. 
Du opnår evne til at analysere forskellige forudsætninger og sammenhænge for oplevelser og du arbejder med oplevelsernes forskellige udtryk og betydninger. Med udgangspunkt i stedsteori og brugercentreret designteori vil du arbejde med at afdække, udforske og forstå specifikke kontekster og lokaliteters specifikke potentialer og betydningsdimensioner og indtænke disse potentialer i dine designløsninger. Du vil se betydningen af forskellige mediers og teknologiers implikationer, lokale og globale muligheder. Du vil lære at anvende design som arbejdsform og som eksplorativt forståelsesværktøj. Du vil lære at navigere i og styre processer og projekter med brugere og eksterne partnere og du vil få indsigt i branding og oplevelsesorienteret markedsføring.

I krydsfeltet mellem kultur og marked - mellem humaniora og samfundsvidenskab

Som oplevelsesøkonom bliver du uddannet i krydsfeltet mellem kultur og marked - mellem humaniora og samfundsvidenskab. Vi samler det bedste fra mange verdner og kombinerer elementerne på en ny måde, hvor viden om kulturel og social merværdi, forretningsforståelse, antropologisk indsigt, kreativitet og procesledelse er essensen. 
Undervisningen er baseret på gruppe- og projektarbejde, holdundervisning, studenteroplæg, eksplorative workshops og længere forløb med deltagelse af eksterne partnere i form af virksomheder, kommuner og andre aktører, samt studieture. Som studerende på Oplevelsesøkonomi opøver du evnen til at forstå dig selv i tværfaglige sammenhænge og lærer at se andres faglige styrker i uddannelsens fælles projekter.

Projekter og praksis - en oplevelse i sig selv…

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi uddanner dig til at være en entreprenant og innovativ aktør på forskellige scener i varierende sammenhænge. Oplevelsesøkonomi drejer sig om værdiskabelse gennem oplevelser. Med baggrund i oplevelsesøkonomiske strategier bliver du i stand til både at virke i traditionelle kulturindustrielle sektorer såsom turisme, fritids- kunst og kulturliv, og til at anvende oplevelsesøkonomien som merværdiskabende praksis i hverdagsliv og i almene sektorer og virksomheder, der ikke har oplevelser som kerneydelse.

Overordnet set lærer du at spotte muligheder, idéudvikle, designe, realisere og kommunikere oplevelsesorienterede interventioner, der involverer eksterne partnere og brugere.

Glæd dig - allerede på studiet er oplevelserne i gang!

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi:

 • En business- eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
 • En humanistisk bacheloruddannelse
 • En bacheloruddannelse fra Arkitektskolen


Hvis du ikke har en af de ovenstående uddannelser og din uddannelse i øvrigt giver lignende faglige kompetencer som ovenstående bacheloruddannelser og/eller på anden måde er relevant for Oplevelsesøkonomi, kan der søges dispensation om at afvige fra adgangskravene. Dispensationsansøgningen skal vedhæftes ansøgningen i form af et dokument med titlen ”Dispensation”, hvori du angiver, hvordan din uddannelsesmæssige baggrund indfrier ovenstående

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet eller en engelsksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet, skal du desuden dokumentere, at du har dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende, fx ved vedlæggelse af eksamensbevis. 

Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Akademisk baggrund (vægter 75%)

 • Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%)

 • Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på 1-2 sider og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Oplevelsesøkonomi
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som  beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er tagetpå Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

På kandidatuddannelsens 3. semester har du 10 ECTS point til enten at vælge profilvalgfag eller projektorienteret forløb (praktik).

Profilvalgfag

Profilvalgfagene består af en pulje valgfag fra de 5 profiler udbudt ved Aarhus Universitet. De fem profiler er:

Denne pulje kan ses i kursuskataloget, når tiden nærmer sig. Eksempler på tidligere fag, der har været udbudt:

 • Proces- og forandringsledelse i organisationer
 • Multimodal kommunikation
 • Museumskommunikation
 • Design og ledelse af kunstkreativitet
 • Kommunikationsplanlægning, målgruppeanalyse og medievalg

Profilvalgfagene giver dig mulighed for fagligt at vinkle din uddannelse og oparbejde kompetencer indenfor områder du finder interessante eller som du mangler i din uddannelsesmæssige profil.

Projektorienteret forløb (praktik)

Ved at tage i praktik sætter du din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen.

Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Tidligere oplevelsesøkonomistuderende har fx været i praktik følgende steder:

SPOT festival
Kulturnat
DR
Digital Urban Living
Hummel International
Den Gamle By
Visit Aarhus
LEGO

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

 

 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i fagets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav. Der er en studieordning for både bachelor- og kandidattilvalg:

Studieliv

Dynamisk Tværfaglighed

Hver årgang er sammensat af en del studerende, der allerede har personlige kompetencer indenfor studiets fagfelt - ligesom de har faglige kompetencer inden for blandt andet kulturanalyse, erhvervsøkonomi, design- og designprocesser, medieteknologier, æstetiske fag og kommunikation. Alle bidrager til at gøre studiemiljøet multikulturelt og til at stille skarpt på de fagspecifikke kompetencer, der tilsammen giver et udfordrende og givende læringsmiljø. At være studerende på oplevelsesøkonomi fører dermed automatisk med sig, at du opøver evnen til at forstå dig selv i tværfaglige sammenhænge og til at sætte pris på de andres faglighed som en styrke i de fælles projekter.

Gruppearbejde er i højsæde og du vil som oplevelsesøkonomistuderende befinde dig i et yderst dynamisk og socialt miljø.

Lokaler

Oplevelsesøkonomi har lokaler i sit eget hus i Finlandsgade 4 ved Kathrinebjerg. Dette hus har tre etager og indeholder derfor både plads til studiegrupper og specialestuderende på 1. sal, forelæsningssal på 2. sal og cafemiljø, bar/køkken og værksted i stuen.

Her vil du som studerende bruge størstedelen af din tid, fordi du både har forelæsninger, gruppearbejde og fredagsbar i ét og samme hus. Dette giver et spændende og dynamisk miljø, hvor der både er plads til læring, kreativitet, sparring, fordybelse, diskussion og hygge.

Huset er nabo til uddannelser som Medievidenskab, Datalogi og Digitalt Design, hvilket giver mulighed for samarbejde og sparring med andre uddannelser, samt adgang til faciliteter og udstyr i fx DD Lab.

ON - Oplevelsesøkonomisk Netværk

Som studerende på Oplevelsesøkonomi opfordres du stærkt til at være aktivt deltagende i ON – det Oplevelsesøkonomiske Netværk. ON giver dig et rigtigt godt netværk bl.a. til praktik og jobs og styrker netværket blandt Oplevelsesøkonomi-studerende på tværs af årgangene samt alumner. Derudover afholder ON hvert år et seminar med oplægsholdere inden for oplevelsesøkonomien.

Du kan blive medlem af ONs Facebook-gruppe her.

Word up! Interview med en oplevelsesøkonomistuderende

Sandra Nielsen Saabye, studerende på Kandidaten i Oplevelsesøkonomi 1. semester:

Hvorfor valgte du at læse din kandidat i Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet?

 Jeg fattede interesse for feltet, da jeg var på mit grundfag, Æstetik og kultur. Sidenhen har jeg skævet til faget af og til, og da tiden kom til at vælge, var jeg faktisk ikke i tvivl. Det var bare den kandidat, jeg gerne ville have! Faget tiltaler mig med sin mangfoldighed, sit fokus på menneske og kultur og ikke mindst sin klare relevans for og relation til samfundet.

Hvad har overrasket dig positivt ved uddannelsen?

At man som studerende rent faktisk bliver ligeså udfordret, som jeg havde håbet på forinden.

Beskriv en typisk studiedag

En typisk studiedag kunne starte med 3 undervisningstimer om formiddagen efterfulgt af gruppearbejde det meste af eftermiddagen. Dette kunne indebære idéudvikling, en diskussion af et tema, vi arbejder med, planlægning af et videre forløb i gruppen etc. Endelig kan dagen afsluttes med lidt læsning derhjemme om aftenen til næste undervisningsgang.

Hvilke arbejdsformer synes du særligt godt om? (er det f.eks. arbejdet i læsegrupper, holdundervisning eller noget tredje?)

Jeg kan rigtig godt lide, at der er så meget gruppearbejde, som der er på oplevelsesøkonomi. Praktisk talt alt arbejde (i hvert fald på 1. semester) er baseret på at skulle foregå i grupperne. Det er rigtig spændende, særligt fordi holdets studerende kommer fra vidt forskellige studier og dermed bidrager med meget forskellige fagligheder, hvilket jeg har oplevet som meget givende. Dog synes jeg ikke at gruppearbejde er nok i sig selv, og derfor sætter jeg også pris på holdundervisningen, som underviserne overordnet set er gode til at gøre afvekslende og engagerende.

Hvad synes du især er godt ved studiemiljøet på uddannelsen? (f.eks. det faglige niveau, debatklubber, fredagsbar eller noget andet)

Som nævnt er jeg særligt fascineret af tværfagligheden. Jeg synes, det fungerer, at vi er så forskellige, det er udfordrende og givende for alle parter, at vi ikke ”ved det samme”, og at vi har forskellige tilgange at gå til et materiale eller en opgave med.

Ved du hvordan mulighederne for praktik er på uddannelsen?

Jeg ved, at praktik er muligt på 3. semester.

Har du et job ved siden af studierne? Hvis ja, hvilket og hvad giver det dig?

Jeg har to ubetalte og et betalt! Jeg har været frivillig i PR-gruppen i Studenterhuset i 1½ år, hvilket er rigtig skønt, da jeg har fået mulighed for at prøve nogle ting af, diskutere, planlægge og føre nogle events eller PR-idéer ud i livet. Derudover arbejder jeg for en socialdemokratisk folketingskandidat, Otto Ohrt, jeg er med i hans strategigruppe og hjælper med at føre kampagne for ham, bl.a. via produktionen af nogle mindre film. Jeg har altid været dybt engageret i politik generelt, og det er fedt at få lov til at arbejde med politisk kommunikation. Endelig er jeg engang imellem vikar i den vuggestue, hvor jeg tidligere har arbejdet, hvilket er herligt, afslappende og rent faktisk også skaffer lidt penge på kontoen modsat de andre jobs! 

 Hvad er dit bedste råd til en, som skal starte på kandidaten i Oplevelsesøkonomi?

Vær klar til at smide tøjlerne, lade dig opsluge af stemningen og give dig hen til gruppearbejdet! Det er på mange måder rigtig krævende med blandingen af ekstremt meget gruppearbejde, en temmelig stor læsemængde, mange løbende afleveringer og undervisning oveni, så det skal man være indstillet på. Men man får også mange ting til gengæld, og udfordringen er det hele værd.

Hvad vil du gerne arbejde med, når du er færdiguddannet?

Jeg ser rigtig mange mulige veje for mig selv! For mange til at liste op. Men på det seneste har jeg bl.a. været meget optaget af socialt entrepreneurship, hvilket kunne være en interessant mulighed for mig at beskæftige mig med i fremtiden. Mere specifikke planer vil jeg holde for mig selv foreløbig..!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Oplevelses-skaber

Med baggrund i oplevelsesøkonomiske strategier bliver du i stand til at virke i traditionelle kulturindustrielle sektorer såsom turisme, fritids-, kunst- og kulturliv, der ønsker nytænkning af gamle rutiner og kommunikationsformer. Men oplevelsesøkonomer kan også udvikle efteruddannelseskurser til f.eks. forandring af bedemænds roller, indtænkning af byens borgere i forbindelse med byfornyelse af en belastet bydel, eller nytænkningen af en trængt kulturinstitution. 
Oplevelsesøkonomer finder således beskæftigelse som iværksættere, projektmedarbejdere i offentlige institutioner og private virksomheder, turist-, fritids- og kultursektoren bredt set. Job-rammerne er meget brede og du kan som oplevelsesøkonom selv være med til, at udvide rammerne yderligere.

 Jobprofil

En oplevelsesøkonom vil typisk finde ansættelse inden for:

 • Kulturinstitutioner, fx museer, spillesteder, musikhuse, teatre.
 • Turisme
 • Private virksomheder
 • Andre offentlige institutioner
 • Virksomheder, der ikke beskæftiger sig med oplevelser som kerneydelse

 Og vil typisk beskæftige sig med:

 • Produkt-/konceptudvikling
 • Rådgivning
 • Projektarbejde og -ledelse
 • Marketing
 • Selvstændig virksomhed

Det er derudover også muligt at gøre karriere som forsker. Du har mulighed for at søge om optagelse på universitetets ph.d.-program enten på den såkaldte Graduate School, hvor du søger efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter at du har skrevet dit speciale.

Læs mere om at blive ph.d. på Aarhus Universitet.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi bliver du i stand til at:

 • Udvikle og lede kreative og innovative processer, samt menneskelige ressourcer der indgår heri
 • Opdage og identificere oplevelsesøkonomiske potentialer
 • Konceptudvikle i en oplevelsesøkonomisk aktivitet
 • Formidle et koncept til forskellige brugergrupper, herunder inddrage forskellige digitale medier i formidlingen
 • Implementere/realisere konkrete oplevelsesøkonomiske aktiviteter i fysiske såvel som virtuelle omgivelser
 • Udvikle forretningsidéen i en oplevelsesøkonomisk aktivitet ud fra en forståelse af brugerens sociale kontekst (empati)
 • Lave markedsanalyser og markedsføringsstrategier, herunder branding af oplevelsesøkonomiske aktiviteter
 • Indgå i og lede samarbejder med såvel aftagere som andre faglige samarbejdspartnere

Eksempler på oplevelsesøkonomers jobtitler

 • Projektkoordinator ved Herning kommune
 • Event assistent hos QSM Sports
 • Tekstforfatter hos Bianco Footwear
 • Informations- og PR-medarbejder hos Wischmann Innovation
 • Konsulent hos Favrskov Erhvervsråd
 • Assisterende Web Editor hos Cover.dk
 • Projektassistent hos Midtjydsk Turisme
 • Projektkonsulent hos Grundfos Management
 • Salgs- og Marketings manager
 • Projektmedarbejder på Trapholt
 • Projektkoordinator i Studentervæksthus Aarhus
 • Konceptudvikler ved Queen
 • Selvstændig konsulent

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2016