OPLEVELSESØKONOMI

Introduktion

Værdiskabelse gennem oplevelser

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi handler om den moderne kulturindustri, der kobler forbrugsvarer med oplevelser. Du lærer om, hvordan oplevelsesøkonomi skaber symbolsk, emotionel, kulturel og økonomisk merværdi, når du eksempelvis analyserer hvordan film, rejser, musik, computerspil og naturvandringer bliver konceptualiseret, solgt og forbrugt som oplevelser. Du opnår forretningsforståelse, antropologisk indsigt, får styrket din kreativitet og lærer om procesledelse. Du arbejder med designløsninger, oplevelsers forskellige udtryk og betydninger og med potentialer i eksempelvis lokaliteter og medier. Du lærer at styre processer og projekter med brugere og eksterne partnere, og du arbejder med branding og oplevelsesorienteret markedsføring. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig enten via valgfag eller et projektorienteret praktikforløb.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Oplevelsesøkonomi kan du blandt andet arbejde inden for fritids- kunst- og kulturliv, med turisme og med skabelse af merværdi inden for områder, som ikke nødvendigvis har oplevelser som kerneydelse. Du kan arbejde med så forskellige ting som efteruddannelseskur-ser til forandring af bedemænds roller, indtænkning af byens borgere i forbindelse med byfornyel-se eller nytænkning af en trængt kulturinstitution. Du har også mulighed for at gå forskevejen og søge en ph.d.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi:

 • En business- eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
 • En humanistisk bacheloruddannelse
 • En bacheloruddannelse fra Arkitektskolen

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet eller en engelsksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet, skal du desuden dokumentere, at du har dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende, fx ved vedlæggelse af eksamensbevis. 

Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Akademisk baggrund (vægter 75%)

 • Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%)

 • Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på 1-2 sider og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Oplevelsesøkonomi
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som  beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er tagetpå Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder ek-samensformer og eksamenskrav.


OBS
Der er en ny studieordning under udarbejdelse for kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi. Studieordningen offentliggøres i løbet af foråret 2017. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at sende dem til Studiecenter Arts.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Oplevelsesøkonomi

Mandag:

Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-15 Læsegruppearbejde

Tirsdag:

Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Holdundervisning: Entrepeneurship, koncept- og forretningsudvikling

Onsdag:

Kl. 9-13 Forelæsning: Entrepeneurship, koncept- og forretningsudvikling
Kl. 13-15 Læsegruppearbejde

Torsdag:

Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Forelæsning: Socialantropologi

Fredag:

Kl. 8-11 Forelæsning: Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien
Kl. 12-15 Læsegruppearbejde    

Undervisningen

På Oplevelsesøkonomi er gruppearbejde i højsædet. Du kommer til at udføre projektarbejde, del-tage i holdundervisning, studenteroplæg, eksplorative workshops og længere forløb med eksterne partnere som virksomheder, kommuner og andre aktører. Du lærer at forstå dig selv i tværfaglige sammenhænge, og du lærer at se andres faglige styrker i de mange fælles projekter, I kommer til at udføre sammen på uddannelsen.

Dynamisk Tværfaglighed

Årgangene på Oplevelsesøkonomi er sammensat af studerende med meget forskellige baggrunde. Du vil møde studerende med kompetencer lige fra kulturanalyse, erhvervsøkonomi, design- og designprocesser, medieteknologier, æstetiske fag og kommunikation. Det gør, at studiemiljøet på Oplevelsesøkonomi er meget dynamisk og givende både fagligt og socialt.

Dagligdagen på Oplevelsesøkonomi

Du får din daglige gang i huset Finlandsgade 4, som er nabo til IT-byen Kathrinebjerg. Huset er nabo til uddannelser som Medievidenskab, Datalogi og Digital Design, hvilket giver mulighed for samarbejde og sparring samt adgang til faciliteter og udstyr. At uddannelserne ligger så tæt sam-men giver et spændende og dynamisk miljø, hvor der både er plads til læring, kreativitet, sparring, fordybelse, diskussion og hygge.

ON - Oplevelsesøkonomisk Netværk

Som studerende på Oplevelsesøkonomi kan du være aktivt deltagende i ON – det Oplevelsesøko-nomiske Netværk. Her kan du få et godt netværk til praktik og jobs, og du får styrket dit netværk blandt Oplevelsesøkonomi-studerende på tværs af årgangene. ON afholder hvert år et seminar med oplægsholdere inden for oplevelsesøkonomien.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

Mød en studerende

Sandra Nielsen Saabye, kandidatstuderende på Oplevelsesøkonomi

Jeg vil fremhæve, at praktisk talt alt arbejde (i hvert fald på 1. semester) er baseret på gruppear-bejde. Det er rigtig spændende, fordi holdets studerende kommer fra vidt forskellige studier. Den store tværfaglighed giver et meget inspirerende og fascinerende arbejdsmiljø - det fungerer godt, at vi er så forskellige, og det er virkelig udfordrende på en god måde, at vi ikke ”ved det samme” og har forskellige tilgange til arbejdet. Studiet kan være ret krævende med blandingen af ekstremt meget gruppearbejde, en temmelig stor læsemængde, mange løbende afleveringer og undervisning oveni, så man skal være indstillet på at yde en stor indsats.

Job under uddannelsen

Jeg har to ubetalte og et betalt job. Jeg har været frivillig i PR-gruppen i Studenterhuset i 1½ år, hvilket er rigtig skønt, da jeg har fået mulighed for at prøve nogle ting af, diskutere, planlægge og føre nogle events eller PR-idéer ud i livet. Derudover arbejder jeg for en socialdemokratisk folke-tingskandidat, hvor jeg er med i hans strategigruppe, og hjælper med at føre kampagne for ham. Endelig er jeg engang imellem vikar i den vuggestue, hvor jeg tidligere har arbejdet, hvilket er herligt, afslappende og rent faktisk også skaffer lidt penge på kontoen modsat de andre jobs.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.