LINGVISTIK

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Som studerende på kandidatuddannelsen i Lingvistik ved Aarhus Universitet kommer du rundt om mange aspekter af sprog og brugen af sprog. Du beskæftiger dig bl.a. med sprogforandring som dynamiske systemer, der forandres over tid, anvendt lingvistik, lingvistisk typologi, hvor du beskæftiger dig med sprogs enhed og forskellighed, og interaktionel lingvistik, hvor du lærer at analysere data ud fra metoder og indsigter, som findes inden for området.

Dine interesser former din faglige profil

Vi lægger derudover også vægt på, at du gennem din kandidatuddannelse former en individuel uddannelsesprofil, som afspejler dine interesser inden for lingvistikken og dine karriereplaner.
Det kan gøres gennem valgfag, hvor du gennem inddragelse af andre fagområder selv retter din uddannelse i den retning, du ønsker, og gennem et praktikophold, hvor du får indblik i livet på en arbejdsplads, får afprøvet din faglighed og ser, hvad arbejdsmarkedet forventer af en humanistisk kandidat.

Lingvistik ved Aarhus Universitet har cirka 100 aktive studerende og er dermed et af de mindre fag. Det skaber et tæt, fagligt og socialt miljø, og det giver gode muligheder for faglig dialog mellem undervisere og studerende.

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Lingvistik er en bestået bacheloruddannelse inden for et humanistisk fagområde med minimum 45 ECTS inden for Lingvistik.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Lingvistik

 • Bacheloruddannelsen i Lingvistik (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Anden humanistisk bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Almen lingvistik eller Lingvistik for sprogstuderende.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i lingvistik ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i lingvistik, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i lingvistik er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 • 1) Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i lingvistik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet.
 • 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

- Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:


I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Lingvistik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Som Lingvistikstuderende ved Aarhus Universitet er der rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer af både faglig og social karakter:

 • Lingoland er fagets fællesrum, hvor der er mulighed for at socialisere med studerende på alle årgange. Det er et hyggeligt opholdssted, hvor man både læse, lave studiearbejde eller slappe af fra bøgerne.
 • Lingvistik bugner af muligheder for at pleje studielivet, når fyraften melder sig. Hver fredag afholder Lingvistiks aktivitetsudvalg arrangementer af både faglig og social karakter for studerende på tværs af alle Lingvistiks årgange.
 • I løbet af semesteret afholdes der også MA Caféer, som arrangeres af de studerende selv. Her holdes eksempelvis oplæg om praktik og udland eller der laves workshops og postersessioner.
 • Kommabar er en fredagsbar de lingviststuderende deler med Nordisk sprog og litteratur. Her kan du på fredage mødes med andre studerende på tværs af årgange.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Jobprofil

De mest almindelige karriereveje for kandidater i Lingvistik:

 • Undervisning. Lingvister er eksperter i indlæring af sprog. Derfor vælger mange lingvister en karriere som undervisere – fx som tosprogskonsulenter eller seminarielærere.
 • IT-design: Som lingvist får du god forståelse for informationsstrukturer. Det kan åbne op for en karriere som softwareudvikler eller webdesigner. For eksempel i forbindelse med E-læringsprogrammer til sprogundervisningen eller dialog- og chat-systemer.
 • Sprog og kommunikation. Flere lingvister arbejder med intern og ekstern kommunikation i stillinger som informations- og projektmedarbejdere.

Hvis du vil gøre karriere som forsker kan du søge om optagelse på universitetets ph.d.-program – enten efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har skrevet dit speciale. Læs mere om at blive ph.d. på Aarhus Universitet.

Kompetenceprofil

En kandidatuddannelse i Lingvistik giver dig blandt andet følgende kompetencer:

 • Sproget: Du har indsigt i sproglig struktur og funktion, du evner hurtigt at sætte dig ind i sprog og grammatik, og du kan bruge lingvistisk teori på sproglige data.
 • Analyse: På Lingvistik arbejder du med mange forskellige slags tekster, så du kan analysere alt fra skønlitteratur til reklametekster ud fra lingvistisk teori og metode.
 • Formidling: Lingvister har et godt sprogøre, så du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt, og du har erfaring med løsning af sproglige problemer, som fx kan bruges i undervisningssituationer.
 • Problemknuser: Du er god til at identificere, vurdere og løse sproglige og lingvistiske problemer.
 • Kommunikation: Som kandidat i Lingvistik vil du være i stand til at forbedre og lette den sproglige og kommunikative teknik.

Her kan du se eksempler på jobs, som kandidater i Lingvistik har fået:

 • Selvstændig lingvist og retoriker, Formidlingsbureauet Sprogzonen I/S (Foredragsholder, Sprogzonen I/S)
 • Bæredygtig Magister, WorldPerfect S.M.B.A.
 • Ekstern Lektor, Retorik og formidling, Nordisk Institut Aarhus Universitet og Afdelingen for Lingvistik
 • Adjunkt i faget Dansk, Kultur og Kommunikation, VIA University College, Pædagoguddannelsen Midt-Vest.

 

Kandidatstuderende Stine Derdau Sørensen

 

 

Hvorfor valgte du at læse din kandidat i Lingvistik ved Aarhus Universitet?
Jeg har en bachelorgrad i Lingvistik fra Aarhus Universitet, så det var nærliggende også at vælge kandidaten i lingvistik, da jeg stadig finder studiet interessant. 

Hvorfor jeg valgte lingvistik var lidt af et tilfælde. – Og dog…. Jeg har nok altid interesseret mig for sprog, og jeg startede egentligt med at læse Dansk på Universitetet i København. Der gik dog ikke lang tid før det stod klart for mig, at det var sproget i sig selv, der har min interesse, og ikke så meget tolkningen af tekster, der betog mig. Jeg havde på daværende tidspunkt aldrig hørt om lingvistikuddannelsen, men det måtte prøves. 

Hvad har overrasket dig positivt ved uddannelsen?
Når man læser lingvistik bliver man meget hurtigt klar over, at det hele ikke handler om grammatik. Det er en uddannelse som er meget tværfaglig, og der er mange muligheder for at sammensætte sin uddannelse efter sine interesser. 

Beskriv en typisk studiedag
Jeg ved ikke, om man kan tale om en typisk studiedag. Mine dage varierer meget, da vi som regel kun har forelæsninger et par dage om ugen. Det kommer lidt an på, hvor mange fag man følger. Studiet kræver lidt selvdisciplin, men det positive er, at man kan tilrettelægge sine studiedage præcis som det passer i forhold til job og fritidsinteresser.

Har du et job ved siden af studierne? Hvis ja, hvilket og hvad giver det dig?
Jeg har et sommerferiejob på et turistbureau, hvor jeg, inden jeg begyndte på kandidaten, også arbejdede som kommunikationsmedarbejder i et år (som barselsvikar). Her har jeg arbejdet med at lave hjemmeside, katalog og brochurer, koordinere arrangementer i byen, skrive pressemeddelelser og tage imod sommerhusgæster – for bare at nævne en lille del.

Hvad vil du gerne arbejde med, når du er færdiguddannet?
Uddannelsen i Lingvistik åbner jo for adskillige muligheder, og jeg selv har ikke helt besluttet, hvad jeg gerne vil endnu. Som sagt har jeg på mit sommerjob prøvet kræfter med jobbet som kommunikationsmedarbejder, men jeg er ikke sikker på, at det er i den retning jeg vil gå. Jeg vil måske gerne arbejde med skriftlig formidling i en eller anden form. 

Det kunne selvfølgelig også være spændende f.eks. at forske i et ukendt sprog et sted i verden, designe og udføre eksperimenter for at undersøge hjernen i forhold til sprog, finde ud af hvorfor dyr ikke har sprog ligesom os, eller måske arbejde med talegenkendelse eller ordbøger i computer software. Der er mange muligheder.

Alumnenetværk

Når du er færdiguddannet, er der mulighed for at blive tilmeldt alumneforeningen for Aarhus Universitet.
Læs mere om alumneforeningen eller det nyoprettede alumnenetværk Gerda.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.