ANTROPOLOGI

Samfund, kultur og mennesker i en globaliseret verden.

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Antropologi handler om verdens kulturer og samfund. Du studerer sociale og kulturelle forhold, og du opnår en dybdegående forståelse af menneskelige grundvilkår og deres forandring. Antropologi handler om mennesket som socialt og kulturelt væsen, og om, hvordan vi interagerer i lokale og globale sammenhænge. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at få praktisk erfaring via praktikophold og feltarbejde, og når du søger ind på uddannelsen vælger du en linje, hvor du specialiserer dig inden for bestemte emner og regioner.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet antropolog har du meget forskelligartede karrieremuligheder. Du kan eksempelvis arbejde inden for det sociale område med projektledelse, som jobkonsulent, eller som arbejdsmarkeds- og integrationskonsulent. Du kan arbejde med design- og innovationsprocesser, med organisation og personale inden for HR og organisationsudvikling, du kan arbejde med udvikling og ulandsbistand eller måske med analyse og evaluering af indsatser inden for eksempelvis psykiatrien. Du kan også gå forskervejen og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

De faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Antropologi er de samme for alle fire linjer.

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Antropologi er en bestået bacheloruddannelse inden for et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde med minimum 45 ECTS inden for antropologi og/eller etnografi, herunder såvel teori som metode.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Antropologi:

 • Bacheloruddannelsen i Antropologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Antropologi

En kandidatuddannelse i Antropologi vægter 2 årsværk (120 ECTS), og der kan vælges mellem fire linjer, hvoraf de tre udbydes på engelsk:

 • Almen linje (både dansk og engelsk). På engelsk hedder linjen ”General Anthropology”.
 • Medical Anthropology (engelsk) 
 • Visual Anthropology (engelsk)

Retskrav på optagelse

 

Studerende på bacheloruddannelsen i antropologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i antropologi, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

 

Da kandidatuddannelsen i antropologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. Læs mere om retskrav her:

Udvælgelseskriterier

 

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

 • Optagelse på de dansksprogede linjer kræver dansk på A-niveau.
 • Optagelse på de engelsksprogede linjer kræver engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

 

Uddannelsens opbygning

Feltarbejde i Danmark eller udlandet

På 2. og 3. semester skal du udføre feltarbejde i til sammen minimum 4 måneder. Her arbejder du selvstændigt med at indsamle og bearbejde etnografisk materiale, og du vil typisk arbejde videre med den indsamlede empiri i dit speciale på 4. semester. Du kan gennemføre dit feltarbejde i Danmark eller i udlandet, og du har mulighed for at gennemføre hele eller dele af feltarbejdet som en feltarbejdspraktik i en institution, virksomhed eller et projekt – eksempelvis ved en forskningsinstitution, et museum, en privat virksomhed, et bistandsprojekt eller ved statslige eller kommunale institutioner. Her udvikler du dit projekt i samarbejde med organisationen, eks. i forbindelse med løsning af en konkret opgave. For nogle kan dette være en genvej til arbejdsmarkedet.

 

Studieordning

 

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Antropologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

OBS

Der er en ny studieordning under udarbejdelse for kandidatuddannelsen i antropologi. Det forventes, at uddannelsens opbygning vil se ud som beskrevet i diagrammet nedenfor, men afdelingen afventer den endelige godkendelse. Det forventes ligeledes, at studerende, som optages i 2017, indskrives på den nye studieordning, hvor der oprettes fire linjer; en almen dansksproget linje, en almen engelsksproget linje, en engelsksproget linje i Medical Anthropology samt en engelsksproget linje i Visual Anthropology:

1. SEM

 

 

 

Advanced Anthropological Theory

15 ECTS

Contemporary Anthropological Themes

15 ECTS

2. SEM

Ethnographic Methodology &

Fieldwork Preparation

15 ECTS

 

Fieldwork 1 

(creating the field)

15 ECTS

3. SEM

Fieldwork 2

(analytical reflections)

15 ECTS

Anthropology beyond Academia 

5 ECTS

Advanced Anthropological Analysis (elective)

10 ECTS

4. SEM

 

Thesis

30 ECTS

 

 

 Kandidatuddannelsen i antropologi (indtil optag 2016)

 

1. semester

Centrale antropologiske debatter

20 ECTS

 

Tema

10 ECTS

 

2. semester

Etnografisk metode

10 ECTS

 

Metodisk valg

10 ECTS

 

Valgfrit emne

10 ECTS

 

3. semester

Profilfag

30 ECTS

 

4. semester

Speciale

30 ECTS

 

 

 

Linjer

På kandidatuddannelsen i Antropologi skal du vælge én af tre linjer

 • Almen linje (Der udbydes en almen dansksproget kandidatlinje og en almen engelsksproget kandidatlinje)
  Linjen bygger videre på en klassisk, antropologisk tilgang til studiet af mennesket som socialt og kulturelt væsen og dets interaktion med andre mennesker. På den almene linje kan du i høj grad specialisere dig indenfor de emner, du interesserer dig for. Det kan for eksempel være integration, materiel kultur, religion og politik, forandringsprocesser, eller du kan specialisere dig i kulturspørgsmål knyttet til en bestemt region som eksempelvis Østafrika, Nordamerika eller Sydøstasien. På den almene linje opnår du en kulturforståelse, der sætter dig i stand til at analysere komplekse sociale og samfundsmæssige spørgsmål i en globaliseret verden på tværs af køn, generationer, etniske grupper og lignende.
   
 • Medical Anthropology (undervisning og eksamen på engelsk)
  Denne engelsksprogede kandidatlinje præsenterer dig for globale medicinske problemstillinger gennem konkrete etnografier. Du undersøger biomedicinens rolle på alle niveauer i samfundet baseret på en solid forankring i antropologisk teori. Linjen sætter fokus på, hvordan biomedicin (herunder forskellige biotech-videnskaber) udfolder sig i dynamiske, globale-lokale samspil: Hvordan formes medicinsk tænkning og praksis i forskellige kontekster? Hvordan er biomedicin og andre medicinske systemer med til at præge samfundsudvikling og kulturel praksis? Hvilke nye behov skaber biomedicinsk udvikling, og hvordan ændres opfattelser af eksempelvis socialitet, selvforståelse og slægtskab i takt med disse udviklinger? Gennem kursusundervisning og arbejdet med dit feltarbejde og speciale lærer du at se på medicinsk viden og praksis som en del af det kulturelle landskab, der har indflydelse på, hvad det vil sige at være menneske i en globaliseret verden. Du arbejder med sygdommes sociale og biologiske liv, så du kan indgå i samarbejde med sundhedsfaglige forskere og praktikere og arbejde med udviklingsprojekter i sundhedssektoren.
   
 • Visual Anthropology (undervisning og eksamen på engelsk)
  Mennesker kommunikerer og dokumenterer i stigende omfang deres liv gennem video, fotografi og nye sociale medier. De audiovisuelle medier giver helt særlige muligheder for at etablere antropologisk forskning som et gensidigt samarbejde mellem forskere og informanter. På denne engelsksprogede kandidatlinje lærer du at udnytte det analytiske og dialogiske potentiale i audiovisuelle medier med særligt fokus på etnografisk film. Du undersøger de samme typer af antropologiske spørgsmål som eks. på almen linje, men du gør det gennem den visuelle antropologiske særlige metoder og teorier, som kan overskride den rene teksts rammer. Du har workshops i etnografisk filmproduktion, fotografi, og udstillingsarbejde og du opnår både praktiske, analytiske og teoretiske redskaber som du anvender på dit feltarbejde. Uddannelsen kulminerer med produktionen af et speciale, hvor du kan kombinere et visuelt produkt (eks. film, fotos, multimedia eller museumsudstilling) med en skriftlig del. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Det sociale studieliv på Antropologi

 

Antropologi holder til på Moesgård, som er en smuk gammel herregård lidt syd for Aarhus. Her får du adgang til bibliotek, fællesrum, Moesgård Museum og til en fantastisk natur. Du kan deltage i Fagudvalget, hvor du kan diskutere uddannelsens faglige indhold og bidrage til studiets videre udvikling. Du vil møde Kultura, som er de studerendes forening delt i tre udvalg: Foredragsforeningen Kula, som arrangerer fredagsforedrag, debatter og seminarer. Festudvalget, der arrangerer julefrokost og andre fester samt Fredagsbaren, hvor du hver fredag kan hygge med dine medstuderende. Du vil også stifte bekendtskab med Dansk Etnografisk Forening, som er en forening for alle, der interesserer sig for etnografi og antropologi.

Mød en studerende

Mette Lind Kusk, Ph.d.-studerende

Jeg vil give nye studerende det råd, at de skal overveje, hvordan de gerne vil specialisere sig. Overvej, hvilke valgfag, du gerne vil have, for det er her, friheden til at præge din uddannelse ligger. Og overvej selvfølgelig fra start, hvor og hvad du gerne vil beskæftige dig med på feltarbejde og kombiner det gerne med temaerne i dine valgfag.

 

Studiejob udfordrer og skaber netværk Det er også en god ide at finde sig et studierelevant arbejde. Jeg er international studievejleder, hvilket for det første har givet mig et unikt indblik i universitetsverdenens tekniske sammensætning og samtidig en mulighed for at lære mange forskellige studerende fra forskellige årgange og studier at kende. Det er udfordrende i forhold til kommunikation, vejledning og overblik. Det er en rigtig god måde at skabe netværk på. Relevant frivilligt arbejde kan også gavne dine muligheder for at få arbejde indenfor området, når du er færdiguddannet.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning
Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Kandidat i job

Maja Hjorth Just, HR konsulent

Fra verdensredder til HR konsulent
Da jeg startede på Antropologi, ønskede jeg at ”redde” flygtninge og indvandrere. Men i slutningen af min bacheloruddannelse stiftede jeg bekendtskab med faget Organisationsantropologi og blev desuden som studievejleder involveret i et pilotprojekt omkring studerendes jobbevidsthed. Mens jeg blev uddannet til at gøre de studerende jobbevidste, blev jeg selv klar over, at jeg ønskede at arbejde med organisationer og HR.

5 måneders feltarbejde i Mexico
På kandidatuddannelsen var jeg i Mexico i 5 måneder, hvor jeg udførte feltarbejde i en dansk virksomhed. Det var en kombination af masser af udfordringer, en anderledes verden og varmere himmelstrøg. Jeg arbejdede med kvinderne i produktionen, og jeg blev trænet i at oversætte min viden til praksis, da jeg skulle coache topledelsen i forhold til deres kommunikation og interne samarbejde. Feltarbejdet var en rigtig stor oplevelse både fagligt og privat - jeg føler mig stadig privilegeret over at have fået lov til at lave mit eget projekt, at have bidraget til udvikling af virksomheden, og at have boet i Mexico i 5 måneder.

Arbejdet som HR konsulent
Jeg bruger min kandidatuddannelse i Antropologi til at skabe tillid, til analyse af komplekse opgaver, til at udfordre medarbejdere på deres antagelser, til at give feedback og meget mere. Kompetencen i at observere sociale relationer og se på, hvad medarbejdere siger, de gør, og hvad de rent faktisk gør, bruger jeg praktisk talt i alt organisations- og medarbejderudvikling. Som HR-konsulent i en privat ingeniørvirksomhed med 600 ansatte globalt, er min funktion overordnet at understøtte udvikling af medarbejdere og organisation både fagligt og socialt. Sammen med ledere og mine HR-kolleger udvikler jeg kurser og seminarer med fokus på faglig udvikling (kultur-, produktforståelse), værktøjer (forhandlingsteknik, projektlederuddannelse) og personlig udvikling (lederkursus). Jeg sparrer også med ledere i forhold til rekruttering, medarbejdernes udvikling og præstationer og jeg laver gruppeøvelser om eksempelvis konfliktløsning.