Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AGROBIOLOGI

En international uddannelse rettet mod globale udfordringer

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer. Uddannelsen foregår på engelsk i et internationalt forskningsmiljø, hvor du opnår stor biologisk viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Agrobiologi kan du eksempelvis arbejde hos forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser på højere uddannelsesinstitutioner, eller du kan forfølge en forskerkarriere i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i agrobiologi fra Aarhus Universitet.
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i husdyrvidenskab eller i veterinærvidenskab fra Københavns Universitet (adgang til specialiseringerne i Animal Science; Organic Agriculture and Animal Science; Double-degree in Animal Nutrition; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems).
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i naturressourcer fra Københavns Universitet (adgang til specialisering i Crop Science; Organic Agriculture and Crop Science; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems).
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i biologi med en relevant faglig profil i forhold til specialisering i enten Animal Science eller Crop Science, samt relevant specialisering in Organic Agriculture og relevant Double-degrees.

Følgende uddannelser kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i agrobiologi:

 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med relevante fagelementer inden for et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, sandsynlighedsregning og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
 • En professionsbacheloruddannelse, med 60 ECTS relevante fagelementer og heraf 40 ECTS indenfor den relevante faglige specialisering (hhv. crop science and animal science), samt fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, fysiologi, matematik, sandsynlighedsregning og statistik, samt videnskabsteori kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget på uddannelsen er engelsk. Den kursusansvarlige kan dog vælge at gennemføre hele eller dele af kurser på dansk, hvis der udelukkende er dansktalende studerende tilstede.

Alle prøver afholdes på engelsk, hvis undervisningssproget har været engelsk, dog kan den enkelte studerende udprøves på dansk efter aftale med den kursusansvarlige. 

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i Agrobiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Agrobiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav

Særligt for professionsbachelorer

Professionsbachelorer kan optages på uddannelsen på et særligt studieforløb, som indeholder kurser med fokus på statistik, kemi, genetik eller molekylærbiologi. Disse kurser udbydes kun på dansk, hvorfor ansøgere skal dokumentere dansk-kundskaber svarende til Dansk A. Dette kan eksempelvis dokumenteres via officiel dokumentation for, at alle 3½ år af ens professionsbachelor foregik på dansk. De resterende kurser i studieforløbet undervises på Engelsk, hvorfor der også skal dokumenteres engelsk-kundskaber svarende til Engelsk B. Læs mere om dokumentation af sprogkundskaber her: http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/.

Forskudt studiestart
Studieforløbet for professionsbachelorer starter i forårssemesteret, men ansøgere skal søge om optagelse ved det forudgående sommeroptag. Se information om frister andetsteds på denne side.

Vejledningssamtale
Ansøgere som vurderes kvalificeret til optagelse, vil blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen, herunder fastlæggelse af det særlige studieforløb. 

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor agrobiologi, kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, statistik og sandsynlighedsteori.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjen Husdyrsundhed og -velfærd

Når du vælger linjen Husdyrsundhed og -velfærd, gennemfører du en linjepakke, og derefter kan du specialisere dig inden for emner som husdyravl, anvendt adfærdsbiologi, husdyrsygdomme og råvarekvalitet.

Formålet med linjepakken er at sikre dig grundlæggende indsigt i grundlaget for husdyrbaseret fødevareproduktion. I forløbet gennemgås de grundlæggende mekanismer for produktion på såvel dyre- som besætningsniveau - herunder forhold af betydning for husdyrenes sundhed, velfærd og råvarernes kvalitet.

Du bliver i stand til at vurdere husdyrenes behov for næringsstoffer og energi til vækst, mælkeproduktion og reproduktion samt vurdere samspillet mellem management, produktion, sundhed og dyrevelfærd i typiske husdyrproduktionssystemer.

Forløbet giver dig forudsætninger for at følge undervisningen i de valgfri husdyrorienterede kurser. Linjen afsluttes med et kort eller et længere eksperimentelt baseret speciale inden for primær husdyrproduktion.

Linjen er målrettet erhverv, hvor viden om primær husdyrproduktion spiller en central rolle (f.eks. produktionskonsulenter, landbrugsskolelærere, offentlige myndighedsopgaver samt forskning).

Introduktionskursus

Introduktion til husdyrproduktion

Kurset introducerer den studerende til emner og værktøjer i de obligatoriske 10 ECTS linjekurser, Husdyrproduktion, -sundhed og –velfærd og Quantitative Animal Production and Physiology. Kurset inkluderer emner som husdyrenes anatomiske kendetegn, foderemner, næringsstofomsætning og –evaluering, og giver den studerende en introduktion til ’besætningen’ som et produktionssystem, hvor management, sundhed, dyrevelfærd og produktion vekselvirker. Kurset forløber umiddelbart forud for disse kurser – over et 4 ugers intensivt forløb.

Studerende med en bachelor i agrobiologi med linjen Husdyrvidenskab (eller tilsvarende) skal ikke følge dette introduktionskursus - kontakt studievejledningen for nærmere information.

Linjekurser

Quantitative Animal Nutrition and Physiology

Dette videregående kursus beskriver kæden fra indholdet af næringsstoffer i forskellige fodermidler til det endelige animalske produkt i form af mælk, kød, æg og pels.

Undervejs i kurset kommer du til at arbejde projektorienteret med en række næringsstoffer i de forskellige fodermidler, hvordan disse næringsstoffer bliver fordøjet i mavetarmkanalen og optaget i forskellige husdyr, samt hvordan næringsstofferne fordeles mellem f.eks. mælkeproduktion i yveret og tilvækst.

Du kan efterfølgende vurdere, om husdyrenes behov for næringsstoffer er opfyldt på baggrund af givne fodringsstrategier.

Husdyrproduktion, -sundhed og -velfærd

I en verden med stigende forbrug af animalske fødevarer spiller husdyrproduktionen en stor rolle. I moderne husdyrproduktion stilles store krav til producenten, der skal producere effektivt og samtidig tilbyde dyrene en god sundhed og velfærd.

I kurset fokuseres på de grundlæggende forhold af betydning for samspillet mellem produktion, sundhed og velfærd i moderne husdyrbesætninger.

Du vil gennem arbejde med en konkret husdyrbesætning opnå indsigt i samspillet mellem management og produktion og blive i stand til at bidrage til løsning af fremtidens udfordringer i husdyrproduktion.

Valgfrie kurser på 1. semester

Afhængig af adgangsgrundlag skal studerende herudover vælge 5-10 ECTS valgfrie kurser fra Kursuskataloget. Kontakt gerne studievejledningen hvis du har brug for hjælp til at vælge kurser.

Linjen Planteernæring og -sundhed

Linjepakken Planteernæring og -sundhed består af linjekurserne Afgrødernes ernæring og fysiologi og Planteskadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse, som efterfølges af et valgfrit forløb med tilbud om specialisering inden for specifikke afgrødegrupper (fødevarer, foder og bioenergi), dyrkningssystemer samt planteforædling.

I de to kurser gennemgås plantens fysiologiske reaktioner i jord-plante-atmosfæresystemet. Der fokuseres på de mange forhold, som kan fremme og hæmme planters vækst f.eks. næringsstofforsyning og skadegørere.

Med linjepakken får du en grundlæggende indsigt i de elementer af plantedyrkningen, som er generelle for alle afgrøder. Arbejdsformen er karakteriseret ved at være problem- og projektorienteret. Den viden, der tilegnes, vil sikre optimalt udbytte af de efterfølgende valgfrie kurser. Linjen afsluttes med et kortere eller længere speciale inden for primær planteproduktion.

Linjen er målrettet job, hvor viden om primær planteproduktion er en forudsætning - f.eks. produktionskonsulenter, ansættelse i planteforædlingsvirksomheder, undervisere på landbrugsskoler og tekniske skoler samt forskning. Men linjen vil også være et godt grundlag for at bestride jobs i den offentlige myndighedsforvaltning, hvor faglig indsigt i planteproduktion er en fordel i f.eks. kommuner og Plantedirektoratet.

Introduktionskursus

Introduktion til planteernæring og -sundhed

Målet med kurset er at introducere de studerende til både emner og værktøjer i linjens to obligatoriske kurser. 

Studerende med en bachelor i agrobiologi med linjen Plante- og miljøvidenskab (eller tilsvarende) skal ikke følge dette introduktionskursus - kontakt studievejledningen for nærmere information.

Linjekurser

Afgrødernes ernæring og fysiologi

Dette kursus fokuserer på de grundlæggende faktorer i jord-plante-atmosfæresystemet, som er afgørende for næringsstoffernes optagelse fra det omgivende miljø, omsætning og funktion i afgrøden.

Undervejs i kurset vil du arbejde teoretisk, eksperimentelt og projektorienteret og derved opnå en grundlæggende forståelse af, hvordan miljø og agronomiske faktorer kan påvirke planters næringsstofforsyning, udbytte og kvalitet.

 

Planteskadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse

Ukrudt, sygdomme og skadedyr kan forårsage store udbyttetab og påvirke kvaliteten af afgrøderne. De vigtigste skadegøreres biologi og deres skadevirkninger bliver gennemgået. Herefter vil fokus blive rettet imod, hvordan man kan forebygge imod skadegørere og mindske deres betydning på udbytte og kvalitet, samt hvordan man vurderer, om der er behov for at igangsætte en bekæmpelse. På kurset vil der ligeledes blive fokuseret på, hvordan man kan kombinere forebyggende foranstaltninger og bekæmpelsesmetoder i integrerede bekæmpelsesstrategier, som oftest er mere bæredygtige løsninger end ensidig satsning på én metode f.eks. kemisk bekæmpelse. Igennem hele kurset vil teorien blive illustreret med eksempler fra praktisk plantedyrkning, og undervisningen vil være en blanding af forelæsninger samt teoretiske og praktiske problembaserede øvelser.

 

Valgfrie kurser på 1. semester

Afhængig af adgangsgrundlag skal studerende herudover vælge 5-10 ECTS valgfrie kurser fra Kursuskataloget. Kontakt gerne studievejledningen hvis du har brug for hjælp til at vælge kurser. En oplagt mulighed er dette kursus:

Projektarbejde i planteernæring og -sundhed

Målet med kurset er at give de studerende mulighed for at lave et projekt i forlængelse af obligatoriske linjekurser 'Afgrødernes ernæring og fysiologi' og ' Skadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse'.

Linjen Økologisk jordbrug

Linjen Økologisk jordbrug består af en specialisering inden for Husdyrsundhed og -velfærd eller Planteernæring og -sundhed, samt et obligatorisk kursus (Projekt i økologisk jordbrug) og yderligere kurser inden for økologiske produktion.

På første semester skal du vælge mellem specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd eller specialisering i Planteernæring og -sundhed, derudover skal du følge kurset Projekt i økologisk jordbrug.

Arbejdsformen er karakteriseret ved en høj grad af tværfaglighed med vægt på projektarbejde og på kontakt til såvel praksis som forskning.

Linjen, der afsluttes med et speciale inden for et emne med relation til økologisk jordbrug, kan føre til ansættelser, der bredt understøtter udvikling af økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Dette omfatter rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning.

Bemærk, at det er muligt at tage linjen Økologisk jordbrug som et såkaldt "double degree"-forløb.

I et ”double-degree”-forløb indgår du i et veltilrettelagt, internationalt uddannelsesforløb og får en kandidatgrad fra såvel Aarhus Universitet som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår.

Læs mere her:

Kurser på Økologisk jordbrug

Projekt i økologisk jordbrug

Målet med kurset er at give de studerende mulighed for at udarbejde et projekt i forlængelse af 10 ECTS obligatoriske kurser på 1. semester indenfor linje og specialisering.

Specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd består i 1. semester af følgende kurser:

Quantitative Animal Nutrition and Physiology

Husdyrproduktion, -sundhed og -velfærd

Introduktion til husdyrproduktion

Specialisering i Planteernæring og -sundhed består i 1. semester af følgende kurser:

Afgrødernes ernæring og fysiologi

Planteskadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse

Introduktion til planteernæring og -sundhed

Specialiseringens introduktionskursus (Introduktion til husdyrproduktion eller Introduktionskursus til planteernæring og -sundhed) kan udskiftes med et valgfrit kursus, hvis man har en jordbrugsvidenskabelig bachelor. Dette kunne være Design og analyse af studier.

Ud over disse kurser skal man tage mindst to af disse fire videregående kurser i økologisk jordbrug:

Økologisk husdyrbrug (efterårssemesteret)

Økologisk produktion af frugt, bær og grønsager i et tempereret klima (efterårssemesteret)

Økologisk jordbrug i et udviklingsperspektiv (forårssemesteret)

 

 

Double degree:

Studieprogrammet for første semester er som følgende for double degree studerende:

Introduktionskursus til økologisk jordbrug

Projekt i økologisk jordbrug

Specialisering i enten Husdyrsundhed og -velfærd eller Planteernæring og -sundhed som beskrevet ovenfor.

Specialiseringens introduktionskursus (Introduktion til husdyrproduktion eller Introduktion til planteernæring og -sundhed) er ikke en del af studieprogrammet for double degree studerende.

Double degree programme in Organic Agriculture and Food Systems

"I have really enjoyed the programme(….). I think Aarhus and Denmark are fantastic so I hope that I can find a job or a PhD position here in Denmark - preferably in the area of organics and animals, especially organic piglets" - Julia Gajo, the first student at Aarhus University to complete a double degree in Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic). Read more about Julia.

Follow us on Facebook!


Five leading European universities in the field of agriculture and life sciences have developed the MSc programme in Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic).

The EUR-Organic double degree programme in Organic Agriculture and Food Systems offers a comprehensive and integrative education in all areas of organic farming, including the processing and commercialisation of organic food. The core of EUR-Organic comprises areas of specialisation that enable the students to profit from the particular and complementary strengths in teaching and research of the partner universities.

In offering the programme jointly, the partner universities can offer a wide range of elective and compulsory modules on organic agriculture and food systems and create added value for students in teaching and research, for example in the wide range of topics for the Master’s thesis. Students are challenged by different thematic approaches throughout the course of their studies: while the University of Hohenheim (Germany) focuses primarily on the food chain, the University of Natural Resources and Life Sciences (Austria) emphasises the system approach of organic farming. Warsaw University of Life Sciences (Poland) offers a specialised study profile on organic food processing and marketing; while ISARA-Lyon (France) specialises in agroecology. At Aarhus University (Denmark), EUR-Organic is a distinct line under the MSc in Agrobiology, where students can focus on either animal health and welfare or plant nutrition and health.

In order to benefit from this complementary expertise and to get the most out of the programme, it is required that students spend one year at their chosen home university and one year at their chosen host university.

Detailed information about the programme is available online at the EUR-organic homepage, including information about the specialisations offered by the partner universities and the corresponding semester packages. This information is essential to registration by students for courses at both their home and their chosen host university.

The full MSc study programme comprises 120 ECTS: two basic semester packages (2 x 30 ECTS), one specialisation semester package (30 ECTS), and the thesis (30 ECTS). The programme begins with a joint start-up module that is compulsory for all students enrolled in the double degree programme.

Study at two different partner universities

All students will study at two different EUR-Organic partner universities. The university at which the student is accepted in the first year of the EUROrganic is referred to as the home university; the university chosen as second university is referred to as the host university.

You are allowed to choose the University of Hohenheim, the University of Natural Resources and Life Sciences (Vienna, Austria) or Aarhus University as your home university, but you may choose between all five institutions as host university.
You can apply for an Erasmus+ scholarship for the second year. Please be aware that ISARA-Lyon is charging a tuition fee of 3000 € per year. This means that you must pay 3000 € to ISARA, if you choose this university as your host university for the second year. In addition, according to Erasmus+ regulations it is not possible to apply for an Erasmus+ scholarship when having to pay tuition fee at a partner university.

Work on the student thesis is assigned to the host university, though the thesis may be jointly supervised.

Programme Overview

EUR-Organic is joint Master Programme of five partner universities:

The full Master Programme consists of four semesters and the semester packages at the partner universities are structured accordingly:

1st Semester (Home University): Basic Semester Package

2nd Semester (Home University): Basic Semester Package

3rd Semester (Host University): Specialisation

4th Semester (Host University): Thesis

Read more at the EUR-Organic homepage.

Admission and application

To apply for the European MSc Double Degree Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic), please fill in the application form and send it with the required documentation to the address below.

From summer intake 2019 the Master’s degree programme only admits a limited number of students each year. This means that meeting the admission requirements does not in itself guarantee admission to the programme.  Allocation of student places is based on an overall assessment.

Admission requirements

Admission requires successful completion of a relevant and recognized university degree equivalent to a Danish Bachelor’s degree in level and length (180 ECTS). A relevant Bachelor’s degree will be within the field of life science such as plant, animal, or veterinary science.

English language skills equivalent to an 'English B level' in Denmark are required and can be documented as follows: 

 • Required minimum EILTS score is 6.5
 • Required minimum TOEFL Scores are: 
  577 Points in the paper-based test or
  233 Points in the computer-based test or
  90 Points in the internet-based test
 • Cambridge ESOL examinations 
  English B – Certificate in Advanced English (CAE) or First Certificate with grade A as a minimum. Applicants must upload their Confirmation of Entry stating candidate ID number and candidate secret number, which are not stated on the test result itself.
 • CEFR validated English language course
  English B – C1 level

Applicants exempt from submitting an English test are:  

 • ”Native speakers” with an English language qualifying exam (including applicants with a qualifying examination from USA, Canada, Australia, New Zealand, Great Britain, Scotland, or Ireland). Please note that applicants with a qualifying examination from all other countries (including African and Asian countries, where the exam has been taught in English) must submit a test.
 • Applicants holding a Danish/Nordic/Duborg/International Baccalaureate (from the IB diploma programme)/European Baccalaureate (from the “ScholaEuropaea”) entrance examination with an English level the Danish Agency for International Education considers comparable to a Danish B level in English.
 • Applicants with an English language Bachelor’s or a Master's degree from USA, Canada, Australia, New Zealand, Great Britain, Scotland or Ireland. The applicant must document that the programme was taught in English.

Application deadline

Application deadline for non-EU students: 15 March Application deadline for EU-students: 1 June

Legal right of admission
Students with a Bachelor's degree programme in Agrobiology at Aarhus University have the right to be admitted to the Master's degree programme in Agrobiology on the condition that application is made with a view to continuing directly from the Bachelor's degree programme to the Master's degree programme. The legal right of admission requires receipt of the application by Aarhus University within the appropriate period of time. Read more about legal right of admission.

Selection criteria
As the Master’s programme only admits a limited number of students each year, meeting the admission requirements does not in itself guarantee admission to the programme. 

Allocation of student places is based on an overall assessment. In evaluating qualified applicants, the admissions committee assess applicants on the basis of the following criteria:

Academic background

 • Overall grade level – Bachelor’s degree
 • Grades achieved on relevant courses*
 • Relevant courses* (measured in credit units) included in your Bachelor’s degree

* Relevant courses include core courses within the subject areas of Agrobiology, Chemistry, Biochemistry, Cytology, Zoology, Botany, Mathematics, Statistics and Probability Calculus

Please note that grades obtained after the time of application cannot be included in the assessment of overall grade level.

The admissions committee assess each applicant on the basis of the information provided in diplomas, transcripts, and course descriptions.

Checklist 

The following documents must be submitted with the online application form. Applications will not be reviewed until all documents have been received. Candidates are responsible for ensuring that all documents are submitted on time.

 • Completed and signed application form
 • Diplomas, along with an English translation, showing examination subjects and results for each examination (a diploma without specific examination results is not sufficient). These documents must be officially certified by your home institution.
 • Transcript of records, along with an English translation, showing examination subjects and results for each examination (if you have not yet received your final diploma). These documents must be officially certified by your home institution.
 • Official descriptions of relevant courses to be completed after the application deadline.
 • An official description of the marking scale used at your home university.
 • Documentation of your language qualifications.
 • Documentation of your citizenship (e.g. copy of passport).
 • A copy of your current residence permit in Denmark (if applicable).
 • Curriculum Vitae
 • Motivation letter
 • Pre-assessment you may have received from Aarhus University (if applicable)
 • Course descriptions in English briefly describing the contents of your specific BA courses or other information that will contribute to describing the contents of your Bachelor's degree programme.

Submit your application
Please send this form and all accompanying documents by mail or by e-mail to:

Faculty of Science and Technology
Aarhus University
Ny Munkegade 120, Bldg. 1522
DK-8000 Aarhus C

or

international.scitech.forsk@au.dk

Contact
For all questions related to application procedures, study contents, tuition fees and programme management contact Mette Glerup Thomsen, phone: +45 8715 1197, e-mail: mgt@au.dk

Read more at the EUR-Organic homepage.

Follow us on Facebook!

Studieliv

Dagligdagen på Agrobiologi

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger, arbejde i projektgrupper og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor forskellige studenterorganisationer arrangerer både faglige aktiviteter, ekskursioner, fester og socialt samvær. Undervisningen på Agrobiologi varetages af aktive forskere og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser, og der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed.

Tag et forløb i udlandet

På Agrobiologi er der mange internationale studerende, og du har gode muligheder for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Det kan enten være hos et partneruniversitet eller ved at følge et ”double-degree”-forløb. I et ”double-degree”-forløb indgår du i et internationalt uddannelsesforløb, og du opnår en kandidatgrad fra såvel Aarhus Universitet som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår. Du kan læse mere om ”double-degree” her:

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Agrobiologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt. Under specialet bliver du en aktiv og integreret del af en forskningsgruppe på universitetet, eller du kan gennemføre specialet i samarbejde med en virksomhed eller en organisation.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød en færdiguddannet kandidat

Portræt af Carmina Falcato Cabral, PhD-studerende

CARMINA FALCATO CABRAL, cand.scient. i Agrobiologi, Ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

På en normal dag kan man enten finde mig i laboratoriet, hvor jeg arbejder med en flow bench under strengt sterile forhold, eller også står jeg midt på en mark et sted i Danmark, hvor jeg samler rødder eller jordprøver til mit PhD-projekt. Denne omskiftelighed og brede vifte af viden er noget, jeg har opnået gennem min kandidatuddannelse i Agrobiologi. På uddannelsen havde jeg friheden til selv at vælge fagligt fokus og opbygge en tværdisciplinær ekspertise, samtidigt med at jeg havde obligatoriske grundkurser om afgrødeernæring, bekæmpelse af planteskadedyr og planters sundhed.

Jeg synes virkeligt godt om tyngden i studieprogrammets grundfag som afgrødefysiologi og –ernæring, hvor de faglige kompetencer bliver bygget op fra bunden og ender ud i eksempler på forskning fra den virkelige verden.

Undervisningen er meget diskussionsbaseret i de fleste fag, hvilket jeg satte stor pris på, og diskussionerne med både studerende og undervisere var med til at bidrage positivt til det faglige niveau og skabe kritiske overvejelser. Disse diskussioner var noget af det mest givende ved uddannelsen, og fordi uddannelsen er meget international, så kommer de studerende med en masse forskellige kulturelle tilgange og løsninger på det samme problem.

I mit PhD-projekt bruger jeg mange af de kompetencer og den kritiske tænkning, som jeg har fået gennem min kandidatuddannelse; enten når jeg i det daglige planlægger eller udfører eksperimenter, vejleder og underviser studerende, eller finder frem til svarene på landbrugets eller forskningens problemer.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.